Yêu Hà Nội, Thích Sài Gòn

Sách-Tài liệu: Yêu Hà Nội, Thích Sài Gòn PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Hồng Phúc Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Alpha booksTừ khóa chính sách: Yêu Hà Nội, Thích Sài Gòn, yeu ha noi thich sai gon, Hồng Phúc

sach yeu ha noi, thich sai gon

YÊU HÀ NỘI, THÍCH SÀI GÒN

Yêu Hà Nội, Thích Sài Gòn Thông tin tác giả Hồng Phúc Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả “Yêu Hà Nội, Thích Sài Gòn” là một tựa đề cảm xúc, và toàn bộ cuốn sách là những cảm nhận tinh tế của một nữ nhà báo có cái nhìn sâu sắc, nhân văn và nhiều trăn trở về cuộc sống, giá trị, văn hóa, xã hội và kinh tế ở Hà Nội và Sài Gòn.

Những kỷ niệm và suy tư về hai thành phố này được chắt lọc từ cái nhìn vừa khách quan vừa cởi mở, tạo thành một bức khảm sinh động về hình ảnh hai thành phố này.

Xuyên suốt cuốn sách còn là một hình ảnh về đất nước qua hai thành phố.

Cuốn sách là bản bút ký về cuộc sống, từ những nét đẹp văn hóa, từ những ứng xử tử tế, từ tâm tư nguyện vọng của người dân cho đến những vấn đề vĩ mô về văn hóa, kinh tế…

Trên tất cả và trong tất cả là một tâm hồn nhạy cảm, một trí tuệ sắc sảo, rất truyền thống nhưng cũng rất hiện đại.

Đây là một cuốn sách được viết nên bởi “một người di cư”, sống tuổi trẻ ở Hà Nội và trưởng thành ở Sài Gòn.

Di chuyển giữa hai không gian đô thị đối lập ấy lại là một tâm hồn sâu sắc, tinh tế.

Nói cách khác, đây là cuốn sách của một linh hồn đô thị nhạy cảm.

Cuốn sách vừa là cảm nhận cá nhân, nhưng lại là nhận thức xã hội.

Đánh giá của tác giả rất xác đáng và là cảm nhận chung cho rất nhiều “tâm hồn đô thị” khác, rất nhiều người Sài Gòn, người Hà Nội, người đến Sài Gòn, người đến Hà Nội…Với những người nghiên cứu đô thị hoặc viết về đô thị, đây là một cuốn sách nên đọc và phải có.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Hồng Phúc Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Alpha books Mã Sản phẩm: 8935251403572 Khối lượng: 352.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13 x 20.5 cm Ngày phát hành: 10/03/2017 Số trang: 304

sach thue va ke toan thue nam 2008

THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ NĂM 2008

Thue Va Ke Toan Thue Nam 2008 Thong tin tac gia PGS.TS. Vo Van Nhi PGS.TS. Vo Van Nhi Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Ke Toan va thue la hai cong cu quan ly va dieu hanh nen kinh te co vai tro het suc quan trong doi voi nha nuoc. Hoan thien he thong thue va ke toan de phat huy tot cac chuc nang von co cua no la cac van de luon duoc quan tam boi cac co quan quan ly nha nuoc. Trong pham vi doanh nghiep, ke toan va thue cung co vai tro to lon trong cong tac quan ly, dieu hanh hoat dong san xuat kinh doanh. Am hieu cac luat thue, chap hanh tot cac quy dinh ve thue la mot trong cac tieu chuan quan trong danh gia chat luong va hieu qua quan ly. To chuc cong tac ke toan phu hop voi dieu kien va dac diem hoat dong cua doanh nghiep de cung cap duoc cac thong tin huu ich cho cac doi tuong khac nhau la mot trong nhung nhiem vu quan trong cua cong tac quan ly va cung la mot trong nhung noi dung quan ly co y nghia quan trong tac dong truc tiep den chat luong quan ly, dieu hanh doanh nghiep. Trong thoi gian qua, cac loai thue va he thong ke toan doanh nghiep da co nhung sua doi, bo sung tren nhieu mat de khong ngung phu hop voi su doi moi trong quan ly kinh te cung nhu su phat trien va hoi nhap cua nen kinh te nuoc ta. Cuon sach “Thue Va Ke Toan Thue Nam 2008” duoc bien soan nham giup cho nha quan ly doanh nghiep, cac nguoi thuc hanh ke toan va cac ban doc quan tam den ke toan va thue ap dung cho cac doanh nghiep cap nhat duoc nhung thong tin moi nhat ve thue va ke toan. Muc luc: Loi noi dau He thong tai khoan ke toan ap dung cho cac doanh nghiep Chuong mo dau: Tong quan ve moi quan he giua ke toan tai chinh va thue trong qua trinh quan ly va hanh thu thue o doanh nghiep Chuong 1: Thue gia tri gia tang va ke toan thue gia tri gia tang Chuong 2: Thue tieu thu dac biet va ke toan thue TTDB Chuong 3: Thue xuat nhap khau va ke toan Xuat khau, nhap khau Chuong 4: Thue thu nhap doanh nghiep va ke toan thue thu nhap doanh nghiep Thong tu 134 cua Bo Tai Chinh huong dan thi hanh Luat thue TNDN Thong tu 134/20077TT-BTC ngay 23 thang 11 nam 2007 cua Bo Tai Chinh Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: PGS.TS. Vo Van Nhi Nha xuat ban: Nxb Giao thong van tai Nha phat hanh: Kinh Te Ma San pham: 2020010001925 Khoi luong: 594.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 04/2008 So trang: 476