Xây Dựng Ứng Dụng Web Với Struts Framework

Sách-Tài liệu: Xây Dựng Ứng Dụng Web Với Struts Framework PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải Nhà phát hành: Đất ViệtTừ khóa chính sách: Xây Dựng Ứng Dụng Web Với Struts Framework , xay dung ung dung web voi struts framework

sach xay dung ung dung web voi struts framework

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB VỚI STRUTS FRAMEWORK

Xây Dựng Ứng Dụng Web Với Struts Framework Xây Dựng Ứng Dụng Web Với Struts Framework (Dùng Kèm Đĩa): Nội Dung sách gồm 15 chương: Chương 1: Giới thiệu dự án Jakarta Struts.

Chương 2: Tổng quan về kiến trúc Java Servlet và JavaServer Page.

Chương 3: Làm quen với Struts.

Chương 4: Action và ActionServlet.

Chương 5: Các lớp Action nâng cao.

Chương 6: Xây dựng tầng trình bày.

Chương 7: Gỡ rối các ứng dụng Struts.

Chương 8: Làm việc với ActionMapping tùy biến.

Chương 9: Quốc tế hóa các ứng dụng Struts.

Chương 10: Quản lý lỗi.

Chương 11: Tích hợp Jakarta Commons Database Connection Pool.

Chương 12: Làm việc với Validator.

Chương 13: Sử dụng Tile.

Chương 14: File struts-config.xml.

Chương 15: Phát triển một ứng dụng Struts hoàn chỉnh.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải Nhà phát hành: Đất Việt Mã Sản phẩm: 8936002881403 Khối lượng: 450.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 18×25.5 cm Ngày phát hành: 06/2007 Số trang: 264

sach luat thuong mai moi 2005 va cac van ban huong dan thi hanh cua nuoc cong hoa xa hoi chu nghia viet nam ( co hieu luc tu 1/7/2006 - song

LUẬT THƯƠNG MẠI MỚI 2005 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ( CÓ HIỆU LỰC TỪ 1/7/2006 – SONG

Luat Thuong Mai Moi 2005 Va Cac Van Ban Huong Dan Thi Hanh Cua Nuoc Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam ( Co Hieu Luc Tu 1/7/2006 – Song Thong tin tac gia Tran Nam Anh Tran Nam Anh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Luat Thuong Mai moi thay the luat cu nam 1997 da dat ra nhieu nhu cau ve tim hieu luat Thuong mai moi va cac van ban huong dan thi hanh. De dap ung nhung nhu cau do, cuon sach “Luat Thuong Mai Moi 2005 Va Cac Van Ban Huong Dan Thi Hanh Cua Nuoc Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam” da duoc bien soan va cho ra mat ban doc. Sach duoc trinh bay song ngu Anh – Viet. Noi Dung: 1/ Luat thuong mai so 36/2005/QH11 cua Quoc Hoi 2005 ban hanh ngay 14 thang 6 nam 2005 va co hieu luc thi hanh ngay 1 thang 1 nam 2006. 2/ Nghi dinh so 12/2006/ND-CP ngay 23 thang 1 nam 2006 quy dinh chi tiet ve thi hanh Luat thuong mai ve hoat dong mua ban hang hoa quoc te va cac hoat dong dai ly mua ban hang hoa, gia cong va qua canh hang hoa voi nuoc ngoai. 3/ Nghi dinh so 19/2006/ND-CP ngay 20/2/2005 quy dinh chi tiet Luat thuong mai ve xuat xu hang hoa. 4/ Nghi dinh so 20/2006/ND-CP ngay 20 thang 2 nam 2006 quy dinh chi tiet Luat thuong mai ve kinh doanh dich vu giam dinh thuong mai. 5/ Phap lenh so 08/2003/PL-UBTVQH11 ngay 25 thang 2 nam 2003 ve trong tai thuong mai. 6/ Law on Commercial No 36/2005/QH11 of the National Assembly dated 14 June 2005 which came into effect as og 1 Jannuary 2006. 7/ Ordinance No. 08/2003/PL-UBTVQH11 of the Standing Commitee dated 25 February 2003 on commercial arbitration. 8/ Decre No 25/2004/ND-CP of the Government dated 15 Jannuary 2004 making detailed provisions for implementation of a number of articles of the Ordinance on commercial Arbitration. Thong tin chi tiet Tac gia: Tran Nam Anh Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Kinh Te Khoi luong: 450.00 gam Kich thuoc: 14.5×20.5 cm Ngay phat hanh: 05/2006 So trang: 456