Vượt Qua Bản Ngã

Sách-Tài liệu: Vượt Qua Bản Ngã PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Ryan Holiday Người dịch: Phí Thị Mai Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Alpha booksTừ khóa chính sách: Vượt Qua Bản Ngã, vuot qua ban nga, Ryan Holiday, Phí Thị Mai

sach vuot qua ban nga

VƯỢT QUA BẢN NGÃ

Vượt Qua Bản Ngã Thông tin tác giả Ryan Holiday Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Đây là cuốn sách nói về kẻ thù lớn nhất cản trở chúng ta trên bước đường sự nghiệp: bản ngã.

Khi bắt đầu khởi nghiệp, nó cản trở việc học tập và trau dồi của chúng ta.

Khi đã đạt được thành công bước đầu, nó khiến chúng ta trở nên mù quáng trước những sai lầm của bản thân.

Khi chúng ta thất bại, nó phóng đại nỗi đau và khiến chúng ta không thể gượng dậy nổi.

Trên mỗi bước đường chúng ta đi, bản ngã luôn là kẻ thù.

Bằng hàng loạt câu chuyện có thật, trải dài trên đủ các lĩnh vực từ quân sự, thể thao đến kinh doanh, cuốn sách đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về sự nguy hiểm của bản ngã và việc làm sao để đánh bại nó.

Sau khi đọc xong, bạn có thể, như lời tác giả nói: “Bớt đầu tư vào việc tự kể những câu chuyện về sự đặc biệt của bản thân, và nhờ đó sẽ được giải phóng để hoàn thành mục tiêu làm thay đổi thế giới mà bạn đã vạch ra.”Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Ryan Holiday Người dịch: Phí Thị Mai Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Alpha books Mã Sản phẩm: 8935251407921 Khối lượng: 363.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13 x 20.5 cm Ngày phát hành: 18/09/2020 Số trang: 316

sach bo luat hinh su cua nuoc cong hoa xa hoi chu nghia viet nam (da duoc sua doi, bo sung)

BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

Bo Luat Hinh Su Cua Nuoc Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam (Da Duoc Sua Doi, Bo Sung) Thong tin tac gia Luat Gia Hoang Anh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Bo luat nay mang so hieu 15/1999/QH10 duoc thong qua tai ky hop thu 6 cua Quoc hoi Viet Nam khoa 10 ngay 21 thang 12 nam 1999, bat dau co hieu luc vao ngay 1 thang 7 nam 2000. Muc luc Phan chung Chuong I: Dieu khoan co ban Chuong II: Hieu luc cua Bo luat hinh su Chuong III: Toi pham Chuong IV: Thoi hieu truy cuu trach nhiem hinh su, mien trach nhiem hinh su Chuong V: Hinh phat Chuong VI: Cac bien phap tu phap Chuong VII: Quyet dinh hinh phat Chuong VIII: Thoi hieu thi hanh an, mien chap hanh hinh phat, giam thoi han chap hanh hinh phat Chuong IX: Xoa an tich Chuong X: Nhung quy dinh doi voi nguoi chua thanh nien pham toi Phan cac toi pham Chuong XI: Cac toi xam pham an ninh quoc gia Chuong XII: Cac toi xam pham tinh mang, suc khoe, nhan pham, danh su cua con nguoi Chuong XIII: Cac toi xam pham quyen tu do, dan chu cua cong dan Chuong XIV: Cac toi xam pham so huu Chuong XV: Cac toi xam pham che do hon nhan va gia dinh Chuong XVI: Cac toi xam pham trat tu quan ly kinh te Chuong XVII: Cac toi pham ve moi truong Chuong XVIII: Cac toi pham ve ma tuy Chuong XIX: Cac toi xam pham an toan cong cong, trat tu cong cong Chuong XX: Cac toi xam pham trat tu quan ly hanh chinh Chuong XXI: Cac toi pham ve chuc vu Muc A: Cac toi pham ve tham nhung Muc B: Cac toi pham khac ve chuc vu Chuong XXII: Cac toi xam pham hoat dong tu phap Chuong XXIII: Cac toi xam pham nghia vu, trach nhiem cua quan nhan Chuong XXIV: Cac toi pha hoai hoa binh, chong loai nguoi va toi pham chien tranh Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Luat Gia Hoang Anh Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: 45 Dinh Tien Hoang Khoi luong: 230.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 03/2011 So trang: 244