Vững Bước Vào Đời – Sống Đời Vươn Lên

Sách-Tài liệu: Vững Bước Vào Đời – Sống Đời Vươn Lên PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Phạm Côn Sơn Nhà xuất bản: Nxb Phương Đông Nhà phát hành: Thành NghĩaTừ khóa chính sách: Vững Bước Vào Đời – Sống Đời Vươn Lên, vung buoc vao doi – song doi vuon len, Phạm Côn Sơn

sach vung buoc vao doi - song doi vuon len

VỮNG BƯỚC VÀO ĐỜI – SỐNG ĐỜI VƯƠN LÊN

Vững Bước Vào Đời – Sống Đời Vươn Lên Thông tin tác giả Phạm Côn Sơn Phạm Côn Sơn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả “Trong cuộc sống của chúng ta thảy đều như Christophe Colomb trước kia.

Ông ta không biết đi đâu khi tàu rời bến, và khi đến nơi ông ta cũng không biết từ đâu mà trở về!”.

Có đôi khi, con người lạc hướng trong cuộc đời, đường đời tương lai trở nên mù mịt.

Những lúc như thế, ý chí con người trở thành la bàn chính xác nhất.” Vững Bước Vào Đời Sống Đời Vươn Lên ” đồng hành cùng bạn qua những thành bại cuộc đời.

Sách cung cấp những bài học quý giá, bổ ích.

Giúp độc giả có thêm niềm tin, bước những bước vững chắc trong cuộc đời.

MỤC LỤC: Lời nói đầu Chương 1: Lý tưởng cuộc đời Nhận định mục đích Tương lai và lý tưởng cuộc đời Hình thức tranh sống Cộng đồng tương quan Nghĩa sống trong đời Trang bị lý tưởng Hành trang lên đường Chương 2: Hoạch định hướng đi Ý chí tiến thủ Biến thái xã hội Tự khắc phục Giá trị của tinh thần tự khắc phục Ứng dụng thực tiễn Chương trình tương lai Chương 3: Trau dồi đức tính Tiềm năng của lý trí Tự học với đời Nỗ lực và tận tụy Sự kiên tâm Tự tin và tự lập Con người bản lĩnh Chương 4: Trui rèn sắt thép Sức mạnh của tinh thần Trau luyện bản năng Một lòng phấn đấu Chấp nhận gian nguy Vượt thắng trở ngại Chí quyết đạt thành Chương 5: Con đường sự nghiệp Hoài bão sự nghiệp Cứu cánh cuộc đời Lựa chọn nghề nghiệp Theo đuổi nghề nghiệp Giá trị nghề nghiệp Vinh nhục của nghề Chương 6: Ý thức nghề nghiệp Cho tròn nhiệm vụ Xứng đáng thiên chức Chiếc đồng hồ của bạn Thái độ chủ quan Thái độ tích cực Chương 7: Phát triển nghề nghiệp 5 tiêu chuẩn cần yếu Khả năng nhận định Khả năng tháo vát Khả năng tổng hợp Khả năng phát triển Vấn đề tu nghiệp Chương 8: Biết sống với nghề Nỗi buồn nhớ nghề Tấm lòng yêu nghề Tấm lòng nhẫn nại Ân cần ở kiệm Góp gió thành bão Niềm tự hào riêng Chương 9: Con đường thành công Những đặc tính tốt Tế nhị hợp thời Cầu tiến hướng thượng Sáng tạo chuyện mới Chân thành nồng nhiệt Hợp tình hợp lý Chương 10: Phương thức khuếch trương Định nghĩa những yếu tố của tổ chức Vận dụng tài sức Hợp tác kinh doanh Ứng dụng thời cơ Sử dụng nhân lực Thi đua tài năng Chương 11: Lãnh đạo chỉ huy Vai trò người lãnh đạo Phải biết trầm tĩnh Nguyên tắc căn bản Đối phó bất mãn Gia tăng năng suất Một thứ nghệ thuật Chương 12: Giao tế nhân sự Một phương pháp tâm lý Một cách định nghĩa 12 đức tính cần thiết Thực chất nhân tính Vấn đề sau cùng Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Phạm Côn Sơn Nhà xuất bản: Nxb Phương Đông Nhà phát hành: Thành Nghĩa Khối lượng: 240.00 gam Kích thước: 14.5×20.5 cm Ngày phát hành: 01/2006 Số trang: 216

sach huong dan moi nhat ve ke khai, nop va quyet toan thue thu nhap ca nhan 2011

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ KÊ KHAI, NỘP VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2011

Huong Dan Moi Nhat Ve Ke Khai, Nop Va Quyet Toan Thue Thu Nhap Ca Nhan 2011 Thong tin tac gia Bo Tai Chinh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Trien khai thuc hien Luat thue thu nhap ca nhan, Chinh phu va cac Bo, nganh da ban hanh hang loat cac van ban huong dan: Dang ky, ke khai, nop va quyet toan thue doi voi thu nhap ca nhan tu: Kinh doanh, tien luong, tien cong va cac khoan thu nhap khac. De thao go vuong mac, phu hop voi thuc te phat sinh, tao dieu kien thuan loi cho viec quan ly, thu thue, va cac ca nhan, to chuc co nghia vu ke khai, nop va quyet toan thue thu nhap ca nhan nam 2011, Bo Tai chinh, Tong cuc thue da ban hanh Thong tu so 154/2011/TT-BTC ngay 11/11/2011 huong dan Nghi dinh so 101/2011/ND-CP ngay 4/11/2011 cua chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh Nghi quyet so 08/2011/QH13 cua quoc hoi ve ban hanh bo sung mot so giai phap ve thue nham thao go kho khan cho doanh nghiep va ca nhan; Thong tu so 113/2011/TT-BTC ngay 04/08/2011 sua doi, bo sung Thong tu so 62/2009/TT-BTC ngay 27/03/2009, Thong tu so 02/2010/TT-BTC ngay 11/01/2010 va Thong tu so 12/2011/TT-BTC ngay 26/01/2011. Dong thoi, de giai dap cac vuong mac trong qua trinh quyet toan thue thu nhap ca nhan nam 2011 Tong cuc thue – Bo Tai chinh da ban hanh Cong van so 230/TCT-TNCN ngay 17/01/2012 ve viec huong dan quyet toan thue thu nhap ca nhan nam 2011. Nham giup cho cac ca nhan, to chuc la nhung doi tuong trien khai thuc thi Luat mot cach de dang, nhat la viec xac dinh cac khoan thu nhap chiu thue, tinh thue va cac khoan thu nhap duoc mien thue, giam thue hay viec xac dinh khoan giam tru gia canh cho nguoi phu thuoc, xac dinh doi tuong la nguoi phu thuoc, dong thoi giup nguoi nop thue, co quan chi tra thu nhap lam cac thu tuc, ho so dang ky de duoc cap ma so thue, thuc hien ke khai nop thue, khau tru thue, hoan thue, quyet toan thue mot cach thuan loi nhat, Nha xuat ban Lao dong xuat ban cuon sach “Huong dan moi nhat ve ke khai, nop va quyet toan thue thu nhap ca nhan 2011”. Noi dung cuon sach gom cac phan sau: Phan thu nhat: Luat Thue thu nhap ca nhan so 04/2007/QH12 ngay 21 thang 11 nam 2007 Phan thu hai: Nghi dinh so 100/2008/ND-CP ngay 08 thang 9 nam 2008 Phan thu ba: Thong tu so 84/2008/TT-BTC ngay 30 thang 9 nam 2008 Phan thu tu: Thong tu so 62/2009/TT-BTC ngay 27 thang 3 nam 2009 Phan thu nam: Thong tu so 113/2011/TT-BTC ngay 04 thang 8 nam 2011 Phan thu sau: Thong tu so 154/2011/TT-BTC ngay 11 thang 11 nam 2011 Phan thu bay: Cong van so 230/TCT-TNCN ngay 17 thang 01 nam 2012 Phan thu tam: Thong tu so 28/2011/TT-BTC ngay 28 thang 02 nam 2011 Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Bo Tai Chinh Nha xuat ban: NXB Tai Chinh Nha phat hanh: Kinh Do 2 Ma San pham: 8935206506730 Khoi luong: 462.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 17 x 24 cm Ngay phat hanh: 03/2012 So trang: 310