Vì Sao? Như Thế Nào? – Khủng Long Và Các Loài Động Vật Đã Tuyệt Chủng Khác

Sách-Tài liệu: Vì Sao? Như Thế Nào? – Khủng Long Và Các Loài Động Vật Đã Tuyệt Chủng Khác PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Fleurus Nhà xuất bản: NXB Dân Trí Nhà phát hành: Đông A DCTừ khóa chính sách: Vì Sao? Như Thế Nào? – Khủng Long Và Các Loài Động Vật Đã Tuyệt Chủng Khác, vi sao nhu the nao – khung long va cac loai dong vat da tuyet chung khac, Fleurus

sach vi sao? nhu the nao? - khung long va cac loai dong vat da tuyet chung khac

VÌ SAO? NHƯ THẾ NÀO? – KHỦNG LONG VÀ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT ĐÃ TUYỆT CHỦNG KHÁC

Vì Sao? Như Thế Nào? – Khủng Long Và Các Loài Động Vật Đã Tuyệt Chủng Khác Thông tin tác giả Fleurus Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trong quá trình khám phá thế giới, trẻ không ngừng đưa ra những câu hỏi Tại sao? Như thế nào? mà đôi khi các bậc phụ huynh cũng khó đưa ra những câu trả lời chính xác.

Bộ sách Vì Sao? Như Thế Nào? là cuốn cẩm nang hữu ích để khuyến khích, cổ vũ con trẻ học hỏi, khám phá thế giới.

Bộ sách Vì Sao? Như Thế Nào? gồm 6 tập: Thế giới tự nhiên; Không gian; Động vật; Cơ thể; Biển; Khủng Long.

Mỗi tập sách gồm 500 câu hỏi cùng một chủ đề sẽ cung cấp một lượng thông tin, kiến thức vô cùng phong phú.

Hình thức hỏi đáp thú vị vì sao hay như thế nào sẽ khiến thông tin đưa ra hấp dẫn hơn.

Nếu bạn băn khoăn khi con hỏi: Vì sao lại có bùn ở dưới đáy ao và hồ? Vì sao người ta gửi các con vật vào không gian? hay Bão hình thành như thế nào?…

thì bộ sách sẽ người bạn cần thiết để bạn giải thích chính xác cho trẻ.

Mỗi trang sách có một ô Bạn có biết, cung cấp những thông tin bổ sung rất thú vị.

Ví dụ như: “Mỗi ngày, một con chuột chù ăn tương đương với trọng lượng cơ thể nó: tựa như một người lớn phải ăn 70 kg thịt ấy”, hay “Kim cương là loại đá cứng nhất và quý nhất trên hành tinh của chúng ta.

Không có gì lạ vì người ta phải đào xới 25 tấn đá lên mới hòng thu được 1 gam kim cương”.

Ngoài ra, những minh họa ngộ nghĩnh cũng sẽ khiến trẻ thích thú khi khám phá thêm nhiều điều hay, điều lạ.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Fleurus Nhà xuất bản: NXB Dân Trí Nhà phát hành: Đông A DC Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 19 x 23.5 cm Ngày phát hành: 2015 Số trang: 128

sach chinh sach thue moi va van ban huong dan thuc hien luat thue thu nhap ca nhan, luat thue gia tri gia tang, luat thue thu nhap doanh nghiep, luat quan ly thue, cac loai thue khac

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, LUẬT QUẢN LÝ THUẾ, CÁC LOẠI THUẾ KHÁC

Chinh Sach Thue Moi Va Van Ban Huong Dan Thuc Hien Luat Thue Thu Nhap Ca Nhan, Luat Thue Gia Tri Gia Tang, Luat Thue Thu Nhap Doanh Nghiep, Luat Quan Ly Thue, Cac Loai Thue Khac Nhàm huóng dãn thục hiẹn Luạt Thué giá trị gia tang và Luạt Thué thu nhạp doanh nghiẹp (có hiẹu lục thi hành tù ngày 01/01/2009), ngày 26/12/2008, Bọ Tài chính dã ban hành Thong tu só 129/2008/TT-BTC huóng dãn thi hành mọt só dièu của Luạt thué giá trị gia tang và huóng dãn thi hành Nghị dịnh só 123/2008/ND-Cp ngày 08/12/2008 của chính phủ quy dịnh chi tiét và huóng dãn thi hành mọt só dièu luạt của thué giá trị gia tang. Thong tu só 130/2008/TT-BC huóng dãn thi hành mọt só dièu của Luạt thué thu nhạp doanh nghiẹp và huóng dãn thi hành Nghị dịnh só 124/2008/ND-CP ngày 11/12/2008 của chính phủ quy dịnh chi tiét thi hành mọt só dièu của Luạt Thué thu nhạp doanh nghiẹp. Huóng dãn thục hiẹn Luạt Thué tieu thụ dạc biẹt (có hiẹu lục thi hành tù ngày 01/4/2009) Chính phủ dã ban hành Nghị dịnh só 26/2009/ND-Cp ngày 16/3/2009 quy dịnh chi tiét thi hành mọt só dièu của Luạt Thué tieu thụ dạc biẹt. Truóc dó, vè thué thu nhạp cá nhan, ngày 08/9/2008, Chính phủ dã ban hành Nghị dịnh só 100/2008/ND-CP quy dịnh chi tiét mọt só dièu của luạt thué thu nhạp cá nhan, Bọ Tài chính dã ban hành Thong tu só 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 huóng dãn thi hành mọt só dièu của luạt thué thu nhạp cá nhan và huóng dãn thi hành Nghị dịnh só 100/2008/ND-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ. Dạc biẹt gàn day, thục hiẹn Nghị quyét só 30/2008NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ vè nhũng giải pháp cáp bách nhàm ngan chạn suy giảm kinh té, duy trì tang truỏng kinh té, bảo dảm an sinh xã họi và Quyét dịnh só 16/2009/QD-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tuóng Chính phủ ban hành mọt só giải pháp vè thué nhàm thục hiẹn chủ truong kích càu dàu tu và tieu dùng, ngan chạn suy giảm kinh té , tháo gõ khó khan dói vói doanh nghiẹp, Bọ Tài chính dã ban hành hàng loạt Thong tu nhu: Thong tu só 03/2009/TT-BTC, Thong tu só 04/2009/TT-BTC, Thong tu só 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009, Thong tu só 12/2009/TT-BTC,Thong tu só 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009, Thong tu só 27/2009/TT-BTC ngày 06/02/2009… Khi luạt Quản lý thué có hiẹu lục, viẹc ke khai, thu nọp, quản lý các loại thué chuyẻn quyèn sủ dụng dát, thué sủ dụng dát nong nghiẹp, thué nhà, dát, thué tài nguyen, thué xuát khảu, nhạp khảu, thué mon bài, tièn sủ dụng dát và lẹ phí truóc bạ và các khoản thu khác thuọc ngan hàng nhà nuóc , xủ phạm vi phạm pháp luạt thué và cuõng ché thi hành quyét dịnh hành chính thué, hải quan, xuát nhạp khảu, xủ lý nọ dọng thué phải thục hiẹn thóng nhát theo quy dịnh của Luạt Quản lý thué và các van bản huóng dãn thục hiẹn. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: NXB Tai Chinh Nha phat hanh: Kinh Do 2 Khoi luong: 1650.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 09/2009 So trang: 992