Văn Khấn Cổ Truyền Của Người Việt

Sách-Tài liệu: Văn Khấn Cổ Truyền Của Người Việt PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Bích Hằng Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Kinh Đô 2Từ khóa chính sách: Văn Khấn Cổ Truyền Của Người Việt, van khan co truyen cua nguoi viet, Bích Hằng

sach van khan co truyen cua nguoi viet

VĂN KHẤN CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI VIỆT

Văn Khấn Cổ Truyền Của Người Việt Thông tin tác giả Bích Hằng Bích Hằng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nội dung sách bao gồm: Phần I: Văn Khấn thần linh tại gia Văn khấn Thổ Công Văn khấn Thần Tài Văn khấn Thánh Sư Văn khấn Tiền Chủ Phần II: Văn khấn các lễ tết trong năm Văn khấn ông Táo lên chầu trời Văn khấn lễ chạp Văn khấn lễ Tất Niên Văn khấn giao thừa ngoài trời Văn khấn giao thừa trong nhà Văn khấn Thần Linh trong nhà Văn khấn Tổ Tiên Văn khấn tạ năm mới Văn khấn ngày tết Nguyên Tiêu Văn khấn tết Nguyên Tiêu Văn khấn cúng dâng sao giải hạn Văn khấn lễ âm phần long mạch, Sơn thần Thổ phủ nơi mộ Văn khấn lễ vong linh ngoài mộ Văn khấn tết Hàn Thực Văn khấn tết Đoan Ngọ Văn khấn Thần linh Văn khấn lễ Thần linh … Phần III: Văn Khấn theo các nghi lễ của lễ tục vòng đời Văn khấn Gia tiên Văn khấn Gia tiên Văn khấn yết cáo Gia thần, Gia tiên Văn khấn lễ động thổ Văn khấn Văn khấn Thần linh Văn khấn yết cáo Gia tiên Văn khấn Thần linh Văn khấn Gia tiên Văn khấn lễ khai trương cửa hàng Văn khấn Bồi hoàn địa mạch Văn khấn giải hạn sao Thái Dương Văn khấn giải hạn sao Thái Âm Văn khấn giải hạn sao Mộc Đức ….

Phần IV: Văn khấn ở chùa, đình, đền, miếu phủ Văn khấn trước chính điện Văn khấn lễ Phật Văn khấn ban Đức Ông Văn khấn Đức Thánh Hiền Văn khấn Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát Văn khấn ở ban Tam Bảo Văn sớ cầu bình an Văn sớ cầu siêu độ Gia Tiên ….

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Bích Hằng Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Kinh Đô 2 Mã Sản phẩm: 8935077092417 Khối lượng: 220.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16 x 24 cm Ngày phát hành: 01/2009 Số trang: 164

sach quan tri rui ro xi nghiep trong nen kinh te toan cau - nguyen tac va thuc hanh

QUẢN TRỊ RỦI RO XÍ NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU – NGUYÊN TẮC VÀ THỰC HÀNH

Quan Tri Rui Ro Xi Nghiep Trong Nen Kinh Te Toan Cau – Nguyen Tac Va Thuc Hanh Thong tin tac gia Duong Huu Manh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Ngay nay, toc do toan cau hoa va hoi nhap kinh te quoc dan dien ra voi toc do nhanh so voi cac thap nien truoc day cua the ky 21. Chung ta da tung thay cong ty da quoc gia Siemens Duc co mat tren 190 nuoc, voi tren 400.000 nhan vien, hoac cong ty Dutch Lady Hoa Lan, cong ty Nesle, cong ty P&P… deu thuc hien hoat dong kinh doanh o rat nhieu noi tren the gioi. Doanh so ban hang va loi nhuan ma cac cong ty da quoc gia noi tren da dat duoc o ngoai quoc con nhieu hon la doanh so va loi nhuan thu duoc tai chinh quoc gia ho. Su sap nhap va mua lai M&A (mergers and acquisitions) giua cac cong ty da quoc gia da dien ra soi dong tren thi truong quoc te trong nhung nam gan day. Vao khoang thang 3-2006, tap doan cung ung thiet bi vien thong Alcatel SA, Phap da dat duoc thoa thuan mua lai Lucent Technologies Inc; mot cong ty cua My cung hoat dong trong linh vuc nay, voi gia 13,4 ty USD. Theo ket qua kinh doanh nam 2005 cua Alcatel va Lucent, tap doan moi chiem 18,8% thi phan thiet bi vien thong toan cau, co doanh thu 25 ty USD (21 ty euros), vuot tap doan LM Ericsson cua Thuy Dien (doanh thu 19,9 ty USD) va chi kem tap doan Cisco Systems cua My. Voi viec sap nhap nay, trong vong 03 nam toi, tap doan moi se tiet kiem duoc 1,7 ty USD cac loai chi phi va se phai cat giam 8.800 lao dong (tuong duong 10 % tong so nhan vien). Tai sao cac cong ty da quoc gia lai tich cuc tham gia vao hoat dong kinh doanh quoc te? Do la vi cac muc tieu sau: Banh truong doanh so ban hang o ngoai quoc; Co duoc nguon tai nguyen thien nhien ben ngoai; Da loai hoa cac nguon hang va cac nguon cung ung; Giam thieu rui ro trong viec canh tranh. Ngoai ra, co the noi bon ly do sau da thuc day hoat dong kinh doanh quoc te gia tang trong cac nam gan day. – Viec gia tang banh truong cong nghe voi toc do nhanh, nhu internet, email… – Viec tu do hoa cac chuyen dich xuyen bien gioi – Viec phat trien cac dich vu ho tro cho cac hoat dong kinh doanh – Toc do canh tranh toan cau gia tang manh. Trong tien trinh toan cau hoa cac nen kinh te, cac cong ty da quoc gia da dong vai tro chu yeu. Ho da thuc hien chien luoc kinh danh toan cau, voi loi the la tien hanh hop ly hon viec phan bo cac tai nguyen tren pham vi toan cau hon la tung quoc gia rieng le, nang cao nang suat lao dong va hieu qua kinh te. Nhung nam cuoi cua the ky 20, cac cong ty da quoc gia bat dau hinh thanh cac “lien minh chien luoc” (Strategic alliances) kieu moi. Bi thuc duc truoc suc ep canh tranh, lan song tu do hoa va su mo rong cac lanh vuc dau tu moi, ngay cang co nhieu cong ty (ke ca cong ty cua cac nuoc dang phat trien) da ap dung cac bien phap tham gia vao hoat dong kinh doanh toan cau, thong qua nhieu hinh thuc de lap lien minh. Thong qua viec mua lai va sap nhap (M&A) de thiet lap cac co so san xuat o ngoai quoc nham bao ve, cung co va tang cuong nang luc canh tranh cua ho. Co the noi cac cong ty da quoc gia da tai tao hinh dang cho co cau kinh te the gioi. Trong nhieu thap nien truoc day, nen kinh te cua cac quoc gia tuy co lien he, trao doi lan nhau nhung chua duoc hop thanh “mot thuc the toan cau”, chi trong hon mot thap nien cuoi cua the ky 20, kinh te cac nuoc khong chi lien he trao doi ma con dan xen, gan ket, hoa hop voi nhau de ho tro thanh mot nen kinh te toan cau. Trong boi canh do, su bien dong manh trong nen kinh te cua cac nuoc da phat trien, dac biet My, Nhut, Duc deu tac dong sau sac den tung nen kinh te cua cac quoc gia khac, ngay ca den toan the gioi. Cac thi du dien hinh la su sup do tai chanh o Thai Lan, Indonesia nam 1997-1998 da loi keo theo su sup do cua cac nen kinh te khac nhu Dai Han, Malaysia, Nga… Dac biet trong nam 2008, cuoc khung hoang tai chanh xuat phat tu My da anh huong manh den tat ca nen kinh te tren the gioi, khong tru mot quoc gia nao, tuy muc do anh huong nhieu hoac it khac nhau o tung nuoc. Ngoai mot so su kien da neu tren, cac thay doi kinh te, chanh tri va xa hoi khac da xay ra trong thap nien cuoi cua the ky 20, da lam bien doi sau sac buc tranh kinh doanh toan cau. Chung ta co the dan cu mot so su kien quan trong nhu sau: Cac thi truong dang noi (the emerging markets) o Dong Au, A Chau va My La-tinh, noi ma ky vong hon 75% muc tang truong thuong mai the gioi trong suot 20 nam toi, ke tu nam 2007. Viec thong nhat Hong Kong, Ma Cau, va Trung Quoc, sau cung da dat tat ca cac nuoc A Chau duoi su kiem soat cua chinh nguoi Chau A. Lien Minh Tien Te Chau Au (The European Monetary Union) va viec chuyen doi thanh cong tu dong tien cua tung quoc gia thanh vien thanh mot don vi tien te chung cho Chau Au, do la dong EURO. Su chuyen dich nhanh ra khoi co cau phan phoi truyen thong (traditional distribution structures) o Nhut, Au Chau, va nhieu thi truong dang noi (An, Trung Quoc). Muc thu nhap trung binh cua cac ho gia dinh dang gia tang tren toan the gioi. Viec tang cuong lien tuc va sang lap ra cac nhom thi truong khu vuc nhu Lien Minh Chau Au (EU), Hiep Dinh Tu Do Bac My (NAFTA), CAFTA, AFTA, MERCOSUR va APEC. Viec hoan tat thanh cong Vong Dam Phan Uruguay cua GATT va viec sang lap To Chuc Thuong Mai The Gioi (WTO). Viec tai cau truc, tai to chuc va viec tap trung cua cac cong ty vao nganh vien thong, giai tri va cong nghe sinh hoc (Biotechnology). Viec xam nhap lien tuc cua Internet va dien thoai di dong vao tat ca cac khia canh hoat dong cua cong ty va doi song cua nguoi tieu thu. Cac thay doi do da tac dong manh den thuc tien kinh doanh toan the gioi va cac thay doi do cung co nghia la cac cong ty se phai thuong xuyen doi pho voi nhieu rui ro xay ra, dong thoi phai co nhung bien phap ngan ngua, phong tranh. Cac cong ty da quoc gia se phai gap rui ro trong cac lanh vuc sau: chanh tri, luat phap, van hoa, kinh te (cu the nhat la van de ve ty gia, ton that trong giao dich va chuyen doi tien te tu dong tien cua nuoc nay sang dong tien nuoc khac, mot khi cong ty hoat dong tai nhieu quoc gia khac nhau….) quyen so huu tri tue… Co Cau Quyen Sach Quyen “Quan Tri Rui Ro Xi Nghiep Trong Nen Kinh Te Toan Cau” duoc thiet ke theo 10 chu de sau: Chuong 1: Dan nhap vao viec quan tri rui ro Chuong 2: Quan tri rui ro xi nghiep Chuong 3: Moi truong chanh tri anh huong den rui ro kinh doanh. Chuong 4: Quan tri rui ro chanh tri Chuong 5: Quan tri rui ro so huu tri tue va cong nghe Chuong 6: Moi truong luat phap quoc te va van hoa va rui ro kinh doanh Chuong 7: Tac dong cua moi truong kinh te den rui ro kinh doanh quoc te. Chuong 8: Quan tri ton that kinh te Chuong 9: Quan tri viec ton that trong giao dich va chuyen doi tien te. Chuong 10: Ban chat va tam quan trong cua bao hiem Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Duong Huu Manh Nha xuat ban: NXB Tai Chinh Nha phat hanh: Kinh Te Khoi luong: 880.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 02/2009 So trang: 716