Tự Học Autocad – Thiết Kế 3D

Sách-Tài liệu: Tự Học AutoCAD – Thiết Kế 3D PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Lưu Triều Nguyên Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Minh khaiTừ khóa chính sách: Tự Học AutoCAD – Thiết Kế 3D, tu hoc autocad – thiet ke 3d, Lưu Triều Nguyên

sach tu hoc autocad - thiet ke 3d

TỰ HỌC AUTOCAD – THIẾT KẾ 3D

Tự Học AutoCAD – Thiết Kế 3D Thông tin tác giả Lưu Triều Nguyên Lưu Triều Nguyên Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả AutoCAD là một trong những phần mềm CAD nổi tiếng và phổ biến nhất.

Ngày nay, nó là một chương trình không thể thiếu đối với nhiều lĩnh vực liên quan đến vẽ kỹ thuật như: Cơ khí, kiến trúc xây dựng…

AutoCAD không chỉ đơn thuần là một chương trình tạo bản vẽ, mà dữ liệu của nó còn được sử dụng trong công nghệ CAM để tạo ra các sản phẩm trực tiếp từ máy tính.

Sau cuốn “Tự Học AutoCAD – Thiết Kế 2D”,”Tự Học AutoCAD – Thiết Kế 3D” với những nội dung chính như sau: Chương 1: Giới thiệu tổng quan về AutoCAD.

Chương 2: Hệ tọa độ người dùng và trục z.

Chương 3: Mô hình khung dây 3D.

Chương 4: Hệ tọa độ người dùng (UCS), khung nhìn và mô hình.

Chương 5: Mô hình bề mặt (SURFACE) 3D.

Chương 6: Mô hình khối đặc.

Chương 7: Miền (REGION) và mô hình khối đặc (SOLID).

Chương 8: Tạo bản vẽ từ mô hình 3D.

Chương 9: Các mô hình có tính chất đối xứng.

Chương 10: Các công cụ và kỹ thuật dựng mô hình nâng cao.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Lưu Triều Nguyên Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Minh khai Khối lượng: 320.00 gam Kích thước: 16×24 cm Ngày phát hành: 2006 Số trang: 268

sach luat doanh nghiep - luat doanh nghiep so 60/2005/qh11 ngay 29-11-2005 cua quoc hoi (da duoc sua doi, bo sung)

LUẬT DOANH NGHIỆP – LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 60/2005/QH11 NGÀY 29-11-2005 CỦA QUỐC HỘI (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

Luat Doanh Nghiep – Luat Doanh Nghiep So 60/2005/QH11 Ngay 29-11-2005 Cua Quoc Hoi (Da Duoc Sua Doi, Bo Sung) Thong tin tac gia Luat Gia Phuong Anh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Luat Doanh Nghiep – Luat Doanh Nghiep So 60/2005/QH11 Ngay 29-11-2005 Cua Quoc Hoi (Da Duoc Sua Doi, Bo Sung) Luat Doanh nghiep – Luat Doanh nghiep so 60/2005/QH11 duoc Quoc hoi thong qua ngay 29/11/2005 quy dinh: thanh vien, co dong sang lap hoac nguoi dai dien theo uy quyen duoc ky cac loai hop dong phuc vu cho viec thanh lap va hoat dong cua doanh nghiep truoc khi dang ky kinh doanh… Khi thay doi ten, dia chi tru so chinh, chi nhanh, van phong dai dien, muc tieu va nganh, nghe kinh doanh, von dieu le hoac so co phan duoc quyen chao ban, von dau tu cua chu doanh nghiep, thay doi nguoi dai dien theo phap luat cua doanh nghiep va cac van de khac trong noi dung ho so dang ky kinh doanh thi doanh nghiep phai dang ky voi co quan dang ky kinh doanh trong thoi han muoi ngay lam viec, ke tu ngay quyet dinh thay doi. Doi voi Cong ty TNHH hai thanh vien tro len, thanh vien phai gop von day du va dung han bang loai tai san gop von nhu da cam ket. Truong hop thanh vien thay doi loai tai san gop von da cam ket thi phai duoc su nhat tri cua cac thanh vien con lai. Truong hop co thanh vien khong gop du va dung han so von da cam ket thi so von chua gop duoc coi la no cua thanh vien do doi voi cong ty, thanh vien do phai chiu trach nhiem boi thuong thiet hai phat sinh do khong gop du va dung han so von da cam ket… Doi voi cong ty co phan thi co dong pho thong khong duoc rut von da gop bang co phan pho thong ra khoi cong ty duoi moi hinh thuc, tru truong hop duoc cong ty hoac nguoi khac mua lai co phan. Truong hop co co dong rut mot phan hoac toan bo von co phan da gop trai voi quy dinh tai khoan nay thi thanh vien Hoi dong quan tri va nguoi dai dai dien theo phap luat cua cong ty phai cung lien doi chiu trach nhiem ve cac khoan no va nghia vu tai san khac cua cong ty trong pham vi gia tri co phan da bi rut… Luat nay co hieu luc tu ngay 01/7/2006. Muc luc: Chuong I: Nhung quy dinh chung Chuong II: Thanh lap doanh nghiep va dang ki kinh doanh Chuong III: Cong ty trach nhiem huu han Chuong IV: Cong ty co phan Chuong V: Cong ty hop danh Chuong VI: Doanh nghiep tu nhan Chuong VII: Nhom cong ty Chuong VIII: To chuc lai, giai the va pha san doanh nghiep Chuong IX: Quan ly nha nuoc doi voi doanh nghiep Chuong X: Dieu khoan thi hanh. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Luat Gia Phuong Anh Nha xuat ban: NXB Hong Duc Nha phat hanh: 45 Dinh Tien Hoang Ma San pham: 113000050301 Khoi luong: 154.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 03/2012 So trang: 160