Từ Điển Đồng Nghĩa Tiếng Anh

Sách-Tài liệu: Từ Điển Đồng Nghĩa Tiếng Anh PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân Nhà xuất bản: Nxb Từ điển Bách khoa Nhà phát hành: FahasaTừ khóa chính sách: Từ Điển Đồng Nghĩa Tiếng Anh, tu dien dong nghia tieng anh, Nguyễn Thị Kim Ngân

sach tu dien dong nghia tieng anh

TỪ ĐIỂN ĐỒNG NGHĨA TIẾNG ANH

Từ Điển Đồng Nghĩa Tiếng Anh Thông tin tác giả Nguyễn Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Kim Ngân Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ điển đồng nghĩa tiếng Anh” với 100 từ cơ bản gồm các từ đồng nghĩa và trái nghĩa.

Khám phá được thế giới từ ngữ tiếng Anh cùng từ ngữ tiếng Việt tương đương.

Có các minh họa vui nhộn góp phần làm rõ nghĩa từ, có phần chủ đề mở rộng vốn từ, có các trò chơi đố từ thú vị và hấp dẫn…

Có thể nói đây là một cuốn từ điển hoàn hảo dành riêng cho các độc giả nhỏ tuổi Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân Nhà xuất bản: Nxb Từ điển Bách khoa Nhà phát hành: Fahasa Khối lượng: 420.00 gam Kích thước: 18.5×26 cm Ngày phát hành: 2007 Số trang: 150

sach huong dan lap ke hoach kinh doanh - tai ban 2007

HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH – TÁI BẢN 2007

Huong Dan Lap Ke Hoach Kinh Doanh – Tai ban 2007 Thong tin tac gia David H.Bangs.JR David H.Bangs.JR Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Huong Dan Lap Ke Hoach Kinh Doanh Muc Luc: Gioi thieu: Khai quat ve ke hoach kinh doanh Phan I: Cong viec kinh doanh A. Mo ta cong viec kinh doanh B. San pham/ dich vu C. Thi truong D. Dia diem doanh nghiep E. Ban ve canh tranh F. Su dieu hanh, quan ly G. Nhan su. H. Su dung va hieu qua mong doi cua von vay I. Tom tat Phan II: Du lieu ve tai chinh A. Nguon va cach su dung von B. Danh sach thiet bi chu yeu C. Bang can doi ke toan D. Phan tich hoa von E. Bao cao thu nhap F. Du bao chu chuyen tien mat G. Bao cao tai chinh da qua H. Phan tich do sai lech I. Tom tat Phan III:DE xuat tai chinh A. No so voi von co phan B. Cac loai tien vay cua ngan hang Phan IV: Tai lieu ho tro A. Cuoc khao sat dan so thong thuong B. Thu gioi thieu mau Phu luc 1:Tai lieu ho tro them Phu luc 2: Nhung dac diem chinh cua ke hoach kinh doanh luan phien Phu luc 3: ke hoach kinh doanh mau Phu luc 4: Bang ke. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: David H.Bangs.JR Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Huy Hoang Khoi luong: 430.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 2007 So trang: 288