Truyện Ma Của Alexandre Dumas – Ngàn Lẻ Một Bóng Ma

Sách-Tài liệu: Truyện Ma Của Alexandre Dumas – Ngàn Lẻ Một Bóng Ma PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Alexandre Dumas Người dịch: Đoàn Doãn Hùng Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên Nhà phát hành: FahasaTừ khóa chính sách: Truyện Ma Của Alexandre Dumas – Ngàn Lẻ Một Bóng Ma, truyen ma cua alexandre dumas – ngan le mot bong ma, Alexandre Dumas, Đoàn Doãn Hùng

sach truyen ma cua alexandre dumas - ngan le mot bong ma

TRUYỆN MA CỦA ALEXANDRE DUMAS – NGÀN LẺ MỘT BÓNG MA

Truyện Ma Của Alexandre Dumas – Ngàn Lẻ Một Bóng Ma Thông tin tác giả Alexandre Dumas Alexandre Dumas (1802 – 1870), còn được gọi Alexandre Dumas cha (để phân biệt với con trai ông cũng là một nhà văn) là một nhà văn có sức sáng tác mạnh mẽ.

Ông để lại hàng trăm tác phẩm, trong đó có khoảng 100 tiểu thuyết, số còn lại là kịch, bút kí, phóng sự, hồi kí.

Những …

Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Alexandre Dumas là một nhà văn có sức sáng tác mạnh mẽ, ông để lại khoảng 250 tác phẩm gồm nhiều thể loại.

Ngoài 2 thể loại văn học lãng mạn và tiểu thuyết lịch sử rất thành công, ông còn viết thể loại mà người ta ít chờ đợi ở ông đó là thể loại văn học hư ảo.

Trí tưởng tượng của ông vượt ra khỏi những khuôn khổ chật hẹp và khép kín.

Ông mô tả sự hiện diện của thế giới bên kia với những màu sắc có phần huyền bí và thường khiến người đọc phải nín thở hồi hộp.

Bạn đọc sẽ thấy ở đây không gian từ Ấn Độ sang Ba Lan, từ cung đình đến giá treo cổ, từ tu viện đến quán hàng…

Người ta rút kiếm, nhảy ngựa, cứu người, người ta săn đuổi cướp, một con ma thỏ, một con ma sói.

Rất nhiều những tình tiết thú vị trong truyện ma của Alexandre Dumas.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Alexandre Dumas Người dịch: Đoàn Doãn Hùng Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên Nhà phát hành: Fahasa Khối lượng: 300.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13 x 21 cm Ngày phát hành: 08/2010 Số trang: 304

sach nhũng diẻm mói nhát vè luạt quản lý thué thong tu só 156/2013/tt-btc ngày 06/11/2013 của bọ tài chính thục hiẹn tù 01/01/2014

NHỮNG ĐIỂM MỚI NHẤT VỀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ THÔNG TƯ SỐ 156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN TỪ 01/01/2014

Nhũng Diẻm Mói Nhát Vè Luạt Quản Lý Thué Thong Tu Só 156/2013/TT-BTC Ngày 06/11/2013 Của Bọ Tài Chính Thục Hiẹn Tù 01/01/2014 Ngay 06 thang 11 nam 2013 Bo Tai Chinh ban hanh Thong tu 156/2013/TT-BTC huong dan thi hanh mot so dieu cua luat quan ly thue; luat sua doi bo sung luat quan ly thue va nghi dinh 83/2013/ND-CP ngay 22/07/2013 Thong tu nay co hieu luc tu ngay 20/12/2013 va thay the Thong tu so 28/2011/TT-BTC ngay 28/02/2011 cua Bo Tai chinh. Cac noi dung ve quan ly thue quy dinh tai Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat quan ly thue va Nghi dinh so 83/2013/ND-CP duoc huong dan tai Thong tu nay co hieu luc tu ngay 01/7/2013. Ho so khai thue quy dinh tai Thong tu nay bat dau ap dung cho tat ca cac ky tinh thue tu ngay 01/01/2014. Doi voi hoat dong dau khi, cac noi dung khong duoc sua doi, bo sung tai Thong tu nay van thuc hien theo huong dan tai cac van ban quy pham phap luat hien hanh. Thue gia tri gia tang dau vao phat sinh trong ky tinh thue nao duoc ke khai, khau tru khi xac dinh so thue phai nop cua ky tinh thue do, truong hop truoc ngay 01/01/2014 co so kinh doanh phat hien so thue gia tri gia tang dau vao khi ke khai, khau tru bi sai sot thi duoc ke khai, khau tru bo sung vao ky tinh thue tuong ung theo thoi han duoc ke khai bo sung theo quy dinh cua phap luat ve thue GTGT. Nham giup cac co quan, don vi, doanh nghiep va can bo thue nam duoc cac quy dinh moi nhat de thuc hien tot cac quy dinh ve quan ly thue, Nha xuat ban Tai chinh xuat ban cuon sach “Nhung Diem Moi Nhat Ve Luat Quan Ly Thue Thong Tu So 156/2013/TT-BTC Ngay 06/11/2013 Cua Bo Tai Chinh Thuc Hien Tu 01/01/2014” Noi dung cuon sach gom cac phan nhu sau: Phan thu nhat. Nhung diem moi tai luat sua doi, bo sung Luat Quan ly thue va Nghi dinh 83/2013/ND-CP Phan thu hai. Quy dinh moi nhat ve Luat Quan ly thue Phan thu ba. Giai dap vuong mac ve Luat Quan ly thue Hy vong cuon sach se la tai lieu huu ich giup cho cac co quan, doanh nghiep va ban doc quan tam hoeu63 ro cac quy dinh phap luat de thuc hien nghia vu thue cua minh day du, dung theo quy luat. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: NXB Tai Chinh Nha phat hanh: Kinh Do 2 Ma San pham: 8935206513165 Khoi luong: 902.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 17 x 24 cm Ngay phat hanh: 2014 So trang: 726