Truyện Hay Cho Bé – Tập 3: Casi Hậu Đậu

Sách-Tài liệu: Truyện Hay Cho Bé – Tập 3: Casi Hậu Đậu PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Hoa Mai Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Hội nhà vănTừ khóa chính sách: Truyện Hay Cho Bé – Tập 3: Casi Hậu Đậu, truyen hay cho be – tap 3 casi hau dau, Hoa Mai

sach truyen hay cho be - tap 3: casi hau dau

TRUYỆN HAY CHO BÉ – TẬP 3: CASI HẬU ĐẬU

Truyện Hay Cho Bé – Tập 3: Casi Hậu Đậu Thông tin tác giả Hoa Mai Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Những câu chuyện trong bộ sách được kể nhẹ nhàng, trong sáng, giản đơn như tâm hồn các bé.

Những điều hay lẽ phải bé cảm nhận được chừng như nhỏ nhoi như những hạt mầm.

Nhưng rồi hạt mầm sẽ nẩy mầm và lớn dần lên trở thành cây đời xanh tươi, đẹp đẽ.

Quý vị phụ huynh thân mến! Chúng ta cùng thương yêu dành tặng sách này cho các bé nhé! Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Hoa Mai Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Hội nhà văn Mã Sản phẩm: 9786048901202 Khối lượng: 88.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 20.5 x 18.5 cm Ngày phát hành: 08/2017 Số trang: 30

sach phap luat dai cuong - tai ban 2007

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG – TÁI BẢN 2007

Phap Luat Dai Cuong – Tai ban 2007 Thong tin tac gia Vu Dinh Quyen Vu Dinh Quyen Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Trong xa hoi hien dai, viec hieu biet phap luat de song va lam viec theo phap luat la yeu cau co tinh tat yeu, phu hop voi tien bo xa hoi. Dang va Nha nuoc ta da dat ra yeu cau tang cuong tuyen truyen, pho bien, giao duc phap luat trong nhan dan, can bo va trong cac co so giao duc thuoc he thong giao duc quoc dan. Vi vay, “Phap luat dai cuong” la mot mon hoc quan trong khong the thieu khi tim hieu, nghien cuu ve phap luat va nhung noi dung cu the trong cac nganh luat. Noi Dung: Chuong 1: Mot so van de co ban ve nha nuoc 1/ Nguon goc nha nuoc 2/ Ban chat cua nha nuoc 3/ Chuc nang cua nha nuoc, hinh thuc nha nuoc 4/ Cac kieu nha nuoc 5/ Nha nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam Chuong 2: Nguon goc, ban chat, thuoc tinh, vai tro cua phap luat, cac kieu phap luat 1/ Nguon goc, ban chat, thuoc tinh cua phap luat 2/ Vai tro cua phap luat, cac kieu phap luat Chuong 3: Vi pham phap luat, trach nhiem phap ly, phap che xa hoi chu nghia 1/ Vi pham phap luat 2/ Trach nhiem phap ly 3/ Phap che xa hoi chu nghia Chuong 4: He thong phap luat, quan he phap luat 1/ He thong phap luat 2/ Quan he phap luat Chuong 5: Luat hien phap 1/ Khai niem va doi tuong dieu chinh cua luat hien phap 2/ Mot so noi dung co ban cua hien phap nam 1992 Chuong 6: Luat hanh chinh 1/ Khai niem luat hanh chinh 2/ Trach nhiem hanh chinh, vi pham hanh chinh, xu ly vi pham hanh chinh Chuong 7: Luat lao dong 1/ Khai niem luat lao dong, quan he phap luat lao dong va hop dong lao dong 2/ Quyen va nghia vu cua nguoi lao dong, nguoi su dung lao dong 3/ Bao hiem xa hoi 4/ To chuc cong doan trong quan he voi nguoi lao dong va nguoi su dung lao dong Chuong 8: Luat dan su, luat to tung dan su 1/ Khai niem luat dan su, quan he phap luat dan su 2/ Mot so noi dung co ban cua luat dan su 3/ Luat to tung dan su Chuong 9: Luat thuong mai 1/ Khai niem luat thuong mai 2/ Mot so noi dung co ban cua phap luat ve cac loai chu the kinh doanh 3/ Mot so noi dung co ban cua phap luat ve giai quyet tranh chap thuong mai 4/ Mot so noi dung co ban cua phap luat ve pha san Chuong 10: Luat hon nhan va gia dinh 1/ Khai niem luat hon nhan gia dinh 2/ Noi dung cua luat hon nhan va gia dinh 3/ Quan he phap luat hon nhan va gia dinh co yeu to nuoc ngoai Chuong 11: Luat hinh su, luat to tung hinh su 1/ Luat hinh su 2/ Luat to tung hinh su. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Vu Dinh Quyen Nha xuat ban: Nxb Giao thong van tai Nha phat hanh: Kinh Te Khoi luong: 400.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 2007 So trang: 262