Truyện Cổ Tích Về Loài Vật

Sách-Tài liệu: Truyện Cổ Tích Về Loài Vật – Tái bản 03/11/2011 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Linh Lan – Lan Anh (tuyển chọn) Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin Nhà phát hành: TTTV Hà NộiTừ khóa chính sách: Truyện Cổ Tích Về Loài Vật – Tái bản 03/11/2011, truyen co tich ve loai vat – tai ban 03/11/2011, Linh Lan – Lan Anh (tuyển chọn)

sach truyen co tich ve loai vat - tai ban 03/11/2011

TRUYỆN CỔ TÍCH VỀ LOÀI VẬT – TÁI BẢN 03/11/2011

Truyện Cổ Tích Về Loài Vật – Tái bản 03/11/2011 Thông tin tác giả Linh Lan – Lan Anh (tuyển chọn) Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Mục lục Quạ và chim sẻ Con vịt chân đỏ Bò và chó Kiếp luân hồi của cặp chim đa đa Lão nông, gấu và cáo Sói xám già ngu ngốc Chó già lừa cho sói Cáo, người và gà Gấu và cò Hai con ngựa …

Con hổ triều đình.

Mời các em đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Linh Lan – Lan Anh (tuyển chọn) Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin Nhà phát hành: TTTV Hà Nội Mã Sản phẩm: 8935077098921 Khối lượng: 220.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 03/2011 Số trang: 260

sach giao trinh ke toan tai chinh (phan 3 - 4)

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (PHẦN 3 – 4)

Giao Trinh Ke Toan Tai Chinh (Phan 3 – 4) Thong tin tac gia Nhieu tac gia Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Muc luc: Loi noi dau Muc luc Chuong 1: Ke toan phai thu, phai tra noi bo Nhung van de chung Ke toan phai thu, phai tra noi bo Thong tin phai thu, phai tra noi bo tren bao cao tai chinh Chuong 2: Ke toan cac giao dich ngoai te Nhung van de chung Ke toan cac giao dich bang ngoai te Ke toan nhap khau Ke toan xuat khau Ke toan hang hoa khoa bao thue Trinh bay thong tin tren bao cao tai chinh Chuong 3: Ke toan hoat dong xay lap Nhung van de chung ve ke toan hoat dong xay lap Ke toan chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham xay lap Ke toan ban giao cong trinh Thong tin trinh bay tren bao cao tai chinh Chuong 4: Ke toan dau tu xay dung co ban Nhung van de chung Ke toan nguon von dau tu xay dung co ban Ke toan chi phi dau tu xay dung co ban Nghiem thu, ban giao va thanh toan quyet toan Thong tin trinh bay tren bao cao tai chinh Chuong 5: ke toan bat dong san dau tu Nhung van de chung Ke toan bat dong san dau tu Thong tin trinh bay tren bao cao tai chinh Chuong 6: Ke toan thue tai san Nhung van de chung Xac dinh gia tri ban dau cua TSCD thue tai chinh Ke toan thue va cho thue hoat dong Ke toan thue tai chinh Ke toan ban tai san co dinh va thue lai Trinh bay thong tin tren bao cao tai chinh Chuong 7: Ke toan cac khoan dau tu tai chinh Nhung van de chung Ke toan cac khoan dau tu tai chinh ngan han Ke toan cac khoan dau tu dai han Thong tin trinh bay tren bao cao tai chinh Chuong 8: Ke toan no vay va du phong phai tra Nhung van de chung Ke toan cac khoan vay ngan han va dai han Ke toan no dai han, hinh thuc no thue tai chinh Ke toan phat hanh trai phieu cong ty Ke toan quy du phong tro cap mat viec lam Ke toan du phong phai tra Thong tin trinh bay tren bao cao tai chinh Chuong 9: Ke toan cong ty co phan Nhung van de chung Ke toan ban co phieu huy dong von Ke toan cac nghiep vu lien quan den co phieu quy Lai co ban tren co phieu Thong tin trinh bay tren bao cao tai chinh. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nhieu tac gia Nha xuat ban: Nxb Giao thong van tai Nha phat hanh: Kinh Te Ma San pham: 2020050000735 Khoi luong: 594.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 20 x 29 cm Ngay phat hanh: 12/2008 So trang: 284