Trò Chơi Toán Học Lý Thú – Tập 1

Sách-Tài liệu: Trò Chơi Toán Học Lý Thú – Tập 1 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Lê Hải Châu Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Trò Chơi Toán Học Lý Thú – Tập 1, tro choi toan hoc ly thu – tap 1, Lê Hải Châu

sach tro choi toan hoc ly thu - tap 1

TRÒ CHƠI TOÁN HỌC LÝ THÚ – TẬP 1

Trò Chơi Toán Học Lý Thú – Tập 1 Thông tin tác giả Lê Hải Châu Lê Hải Châu Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Toán học, vốn khô khan và nhàm chán với nhiều người, bỗng trở nên đầy thú vị và lôi cuốn trong Trò chơi toán học lý thú của Nhà Giáo Nhân Dân Lê Hải Châu.

Sách gồm hai tập sẽ đưa bạn phiêu lưu trong thế giới các trò chơi, qua đó khám phá vẻ muôn màu của toán học.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Lê Hải Châu Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Mã Sản phẩm: 8934974122104 Khối lượng: 176.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14 x 20 cm Ngày phát hành: 09/2013 Số trang: 108

sach nhung van de cong tac dang nam 2012 - hoi dap xu ly va ky luat dang vien - quan triet trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 4 khoa xi

NHỮNG VẤN ĐỀ CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2012 – HỎI ĐÁP XỬ LÝ VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN – QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI

Nhung Van De Cong Tac Dang Nam 2012 – Hoi Dap Xu Ly Va Ky Luat Dang Vien – Quan Triet Trien Khai Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa XI Thong tin tac gia Dang Cong San Viet Nam Dang Cong San Viet Nam Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Dai hoi Dang lan thu XI vua dien ra danh dau lich su hon 80 nam duoi su lanh dao cua Dang Cong san Viet Nam do Chu tich Ho Chi Minh sang lap va ren luyen. Dang ta da vuot qua muon van kho khan thu thach, gianh duoc nhieu thang loi ve vang, ghi lai nhung moc son trong lich su dung nuoc va giu nuoc cua dan toc. De can bo lam cong tac Dang co them tu lieu tim hieu ve Dang Cong san Viet Nam sau Dai hoi XI cung nhu cac van de ve khen thuong, xu ly va ky luat dang vien. Nha Xuat ban Lao dong gioi thieu voi ban doc cuon sach: “Nhung Van De Cong Tac Dang Nam 2012 – Hoi Dap Xu Ly Va Ky Luat Dang Vien – Quan Triet Trien Khai Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa XI”. Sach gom nhung noi dung sau: Phan I: Huong dan thi hanh Dieu le Dang. Phan II: Huong dan thuc hien cac quy dinh ve cong tac kiem tra, giam sat va ky luat cua Dang va nhung dieu dang vien khong duoc lam. Phan III: Cac quy dinh moi ve cong tac dang vien va danh gia chat luong to chuc co so dang va dang vien Phan IV: Hoi dap ve cong tac dang co so Phan V: Van kien Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang Phan VI: Hoi dap xu ly va ky luat dang vien. Phan VII: Quan triet trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI. (Gom Chi thi, Ke hoach va Huong dan thuc hien Nghi quyet 12-NQ/TW ve mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay) Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Dang Cong San Viet Nam Nha xuat ban: Nxb Lao dong Nha phat hanh: Phap Luat Khoi luong: 1056.00 gam Dinh dang: Bia cung Kich thuoc: 20 x 28 cm Ngay phat hanh: 04/2012 So trang: 488