Trò Chơi Phát Triển Trí Não – 208 Bài Trắc Nghiệm

Sách-Tài liệu: Trò Chơi Phát Triển Trí Não – 208 Bài Trắc Nghiệm (Lứa Tuổi 2 – 3) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Văn Hóa Thiên Lộ Lâm Người dịch: Nguyễn Thị Hoa Thơm Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Văn ChươngTừ khóa chính sách: Trò Chơi Phát Triển Trí Não – 208 Bài Trắc Nghiệm (Lứa Tuổi 2 – 3), tro choi phat trien tri nao – 208 bai trac nghiem lua tuoi 2 – 3, Văn Hóa Thiên Lộ Lâm, Nguyễn Thị Hoa Thơm

sach tro choi phat trien tri nao - 208 bai trac nghiem (lua tuoi 2 - 3)

TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN TRÍ NÃO – 208 BÀI TRẮC NGHIỆM (LỨA TUỔI 2 – 3)

Trò Chơi Phát Triển Trí Não – 208 Bài Trắc Nghiệm (Lứa Tuổi 2 – 3) Thông tin tác giả Văn Hóa Thiên Lộ Lâm Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Giúp trẻ phát huy toàn diện: thường thức, số học, ngôn ngữ, so sánh, hình học, không gian, logic, quan sát, quy luật, sáng tạo.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Văn Hóa Thiên Lộ Lâm Người dịch: Nguyễn Thị Hoa Thơm Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Văn Chương Mã Sản phẩm: 9786048683436 Khối lượng: 352.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 21 x 28 cm Ngày phát hành: 2016 Số trang: 76

sach he thong phap luat hinh su viet nam - tap 2: nhung quy dinh moi nhat huong dan thuc hien bo luat hinh su

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM – TẬP 2: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỘ LUẬT HÌNH SỰ

He Thong Phap Luat Hinh Su Viet Nam – Tap 2: Nhung Quy Dinh Moi Nhat Huong Dan Thuc Hien Bo Luat Hinh Su Thong tin tac gia Tran Minh Huong Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia He Thong Phap Luat Hinh Su Viet Nam – Tap 2: Nhung Quy Dinh Moi Nhat Huong Dan Thuc Hien Bo Luat Hinh Su (Da Duoc Sua Doi, Bo Sung) Ngay 21 thang 12 nam 1999, Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam khoa X, ky hop thu 6 da thong qua Bo luat Hinh su, thay the cho Bo luat Hinh su ban hanh nam 1985. Bo luat Hinh su nam 1999 da dap ung yeu cau cach mang trong tinh hinh dat nuoc doi moi, the hien tinh than chu dong phong ngua va kien quyet dau tranh chong toi pham, trung tri, giao duc, cam hoa nguoi pham toi, cai tao ho thanh cong dan co ich cho xa hoi, boi duong, nang cao y thuc phap luat cua moi cong dan, gop phan xay dung Nha nuoc phap quyen XHCN. Tuy nhien, qua 10 nam thuc hien, Bo luat Hinh su nam 1999 da the hien mot so bat cap trong tinh hinh dat nuoc co nhieu thay doi lon ve kinh te, xa hoi; mot so quy dinh cua Bo luat da khong con phu hop voi thuc te xa hoi. Nham dap ung voi nhung thay doi moi cua dat nuoc, ngay 19/6/2009 Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam khoa XII, ky hop thu 5 da thong qua Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Bo luat Hinh su. Nham gop phan tuyen truyen, pho bien phap luat, nang cao y thuc phap luat cua moi cong dan va gop phan vao viec nang cao hieu qua ap dung phap Luat Hinh su, TS. Tran Minh Huong cung voi tap the tac gia la cac pho giao su, tien si, cac giang vien Hoc vien Canh sat nhan dan da bien soan cuon sach “He Thong Phap Luat Hinh Su Viet Nam – Tap 2: Nhung Quy Dinh Moi Nhat Huong Dan Thuc Hien Bo Luat Hinh Su (Da Duoc Sua Doi, Bo Sung)”. Cuon sach la tai lieu bo ich cho cac can bo tu phap hinh su, can bo lam cong tac tren linh vuc phong ngua va dau tranh chong toi pham, can bo nghien cuu, sinh vien dang theo hoc nganh luat va nhung nguoi quan tam tim hieu ve Bo luat Hinh su va nhung van ban huong dan thi hanh Bo luat Hinh su. Cuon sach duoc bien soan tren co so khoa hoc phap ly hinh su, cac quy dinh cua Bo luat Hinh su nam 1999, Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Bo luat Hinh su duoc Quoc hoi nam 2009, Nghi quyet so 33/2009/QH12 cua Quoc hoi va cac van ban huong dan thi hanh Bo luat Hinh su… Muc luc: Phan thu nhat: Bo luat Hinh Su va van ban huong dan thuc hien Phan thu hai: Bo luat To tung Hinh su va van ban huong dan thuc hien Phan thu ba: Phap lenh to chuc dieu tra hinh su va van ban huong dan thuc hien Phan thu tu: Luat giam dinh tu phap va van ban huong dan thuc hien Phan thu nam: Luat thi hanh an hinh su va van ban huong dan thuc hien Phan thu sau: Phap lenh quan ly, su dung vu khi, vat lieu no va cong cu ho tro va van ban huong dan thuc hien Phan thu bay: Quy dinh moi Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Tran Minh Huong Nha xuat ban: NXB Hong Duc Nha phat hanh: Kinh Do 2 Ma San pham: 8935206507805 Khoi luong: 1188.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19 x 27 cm Ngay phat hanh: 11/2012 So trang: 736