Trạng Nguyên Việt Nam – Tập 2

Sách-Tài liệu: Trạng Nguyên Việt Nam – Tập 2 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nhóm Ban Mai Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Trạng Nguyên Việt Nam – Tập 2, trang nguyen viet nam – tap 2, Nhóm Ban Mai

sach trang nguyen viet nam - tap 2

TRẠNG NGUYÊN VIỆT NAM – TẬP 2

Trạng Nguyên Việt Nam – Tập 2 Thông tin tác giả Nhóm Ban Mai Nhóm Ban Mai Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trạng Nguyên Việt Nam – Tập 2 Năm tập sách đầu tiên của bộ sách Đạo học của người xưa giới thiệu cùng bạn đọc về tuổi thơ, quá trình học tập và đỗ đạt của 20 trạng nguyên nước ta.

Tuy xuất thân từ những hoàn cảnh, thời đại khác nhau nhưng ở họ đều có một điểm chung vượt lên trên sự nghèo khó là sự ham học hỏi.

Ngoài động lực tìm tòi học hỏi trau dồi kiến thức cho bản thân là mong muốn giúp dân, giúp nước thoát khỏi sự đói nghèo, cùng cực.

Cũng nhờ đó mà họ đã để lại cho nước nhà một nền học vấn uyên thâm, đã và đang được các thế hệ sau tiếp nối và phát triển.

Qua tinh thần tự học và thực học của các trạng nguyên, bộ sách mong muốn gửi gắm cùng bạn đọc một thông điệp đó là tinh thần hiếu học được thắp lên từ tinh thần dân tộc của người Việt từ ngàn xưa.

Để từ đó giúp các em nỗ lực phấn đấu học tập hơn nữa để góp phần xây dựng và phát triển đất nước trên bước đường hội nhập nền kinh tế thế giới.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nhóm Ban Mai Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Khối lượng: 230.00 gam Kích thước: 14×20 cm Ngày phát hành: 08/2007 Số trang: 198

sach ke toan quan tri - phan 1: ke toan chi phi - ly thuyet, bai tap, bai giai

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ – PHẦN 1: KẾ TOÁN CHI PHÍ – LÝ THUYẾT, BÀI TẬP, BÀI GIẢI

Ke Toan Quan Tri – Phan 1: Ke Toan Chi Phi – Ly Thuyet, Bai Tap, Bai Giai Thong tin tac gia PGS.TS.Pham Van Duoc PGS.TS.Pham Van Duoc Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia ThS. Nguyen Thi Thu Hien ThS. Nguyen Thi Thu Hien Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Trong boi canh nen kinh te co nhieu co hoi cung nhu nhieu thach thuc cho to chuc nhu hien nay, thong tin chinh xac, kip thoi va thich hop ve cac nguon luc kinh te va ve cac mat hoat dong cua to chuc, co y nghia quan trong doi voi su thanh cong cua to chuc. Cung chinh trong boi canh nay, KTQT da tro thanh mot linh vuc khong the thieu trong co cau to chuc cua mot to chuc, va nhan vien KTQT co vai tro nhu mot nha tu van quan tri noi bo cho cac nha quan tri to chuc. Nhan thuc duoc tam quan trong cua KTQT trong cong tac quan tri to chuc, Luat Ke toan Viet Nam, ban hanh ngay 17/6/2003, da chinh thuc dua ra dinh nghia ve KTQT va KTTC. Sau do, ngay 16/1/2006, Vu Che do Ke toan – Bo Tai chinh da dua ra Thong tu huong dan ap dung KTQT trong doanh nghiep. Nham trang bi, cap nhan kien thuc ve ke toan quan tri phuc vu cho viec nghien cuu, giang day, hoc tap cua nhung nguoi lam ke toan va sinh vien cac truong Dai Hoc, Cao Dang. Khoa Ke toan – Kiem Toan truong Dai hoc Cong nghiep TP.HCM phoi hop cung PGS.TS Pham Van Duoc (Khoa Ke Toan – Kiem Toan truong Dai hoc Kinh Te TP.HCM) bien soan giao trinh Ke Toan Quan Tri Quyen sach duoc chia thanh bay chuong, nhu sau: Chuong 1: Tong quan ve KTQT Chuong 2: Chi phi va phan loai chi phi Chuong 3: Phan tich moi quan he chi phi – khoi luong – loi nhuan (CVP) Chuong 4: Du toan ngan sach Chuong 5: Danh gia trach nhiem quan ly Chuong 6: Dinh gia ban san pham Chuong 7: Thong tin thich hop voi quyet dinh ngan han Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: PGS.TS.Pham Van Duoc , ThS. Nguyen Thi Thu Hien Nha phat hanh: Kinh Te Khoi luong: 440.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 12/2010 So trang: 344