Thi Nhân Việt Nam

Sách-Tài liệu: Thi Nhân Việt Nam (1932 – 1941) – Tái Bản 2016 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Hoài Thanh, Hoài Chân Nhà xuất bản: Nxb văn học Nhà phát hành: Huy HoàngTừ khóa chính sách: Thi Nhân Việt Nam (1932 – 1941) – Tái Bản 2016, thi nhan viet nam 1932 – 1941 – tai ban 2016, Hoài Thanh, Hoài Chân

sach thi nhan viet nam (1932 - 1941) - tai ban 2016

THI NHÂN VIỆT NAM (1932 – 1941) – TÁI BẢN 2016

Thi Nhân Việt Nam (1932 – 1941) – Tái Bản 2016 Thông tin tác giả Hoài Thanh Hoài Thanh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hoài Chân Hoài Chân Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hơn nửa thế kỷ trước đây, phong trào Thơ mới đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nền văn học trước Cách mạng tháng Tám của đất nước.

Các thi sĩ của thuở ấy đã đem lại cho bạn đọc một tiếng nói mới, phản ánh khá trung thực tâm trạng của cả một lớp thanh niên tiểu tư sản trong cuộc sống có nhiều đau buồn, trăn trở và đôi khí bế tắc trước hiện trạng của đất nước thời bấy giờ.

Với sự đổi mới mạnh mẽ của hình thức nghệ thuật.

Thơ mới thực sự đã thu hút được sự chú ý của khá đông bạn đọc yêu thơ và đó cũng là một đóng góp có ý nghĩa vào sự phát triển của thể loại và chứng minh khả năng biểu đạt phong phú của tiếng Việt.

Ngay lúc bấy giờ hai tác giả Hoài Thanh và Hoài Chân đã sớm nhận ra giá trị ấy đã kịp thời sưu tầm, giới thiệu các thành tựu của phong trào Thơ mới qua tác phẩm “Thi nhân Việt Nam” và đã cho xuất bản vào đầu năm 1942.

“Thi nhân Việt Nam” là sự khám phá và đánh giá đầu tiên đối với Thơ mới.

Chúng ta đều biết việc lựa chọn tác phẩm và tác giả đương thời, nhất là những người mới xuất hiện trên văn đàn, là một việc làm hết sức khó khăn, nhưng với sự cảm thụ khá sâu sắc và cái nhìn tinh tế, các tác giả đã chọn được một chùm hoa giàu hương sắc trong vườn thơ mới đã gửi tặng những người yêu thơ.

Chính vì thế “Thi nhân Việt Nam” đã được bạn đọc cả nước đón nhận và tán thưởng.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Hoài Thanh , Hoài Chân Nhà xuất bản: Nxb văn học Nhà phát hành: Huy Hoàng Mã Sản phẩm: 8935095621583 Khối lượng: 462.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 09/2016 Số trang: 416

sach luat dau tu va cac van ban huong dan thi hanh (song ngu viet - anh)

LUẬT ĐẦU TƯ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH (SONG NGỮ VIỆT – ANH)

Luat Dau Tu Va Cac Van Ban Huong Dan Thi Hanh (Song Ngu Viet – Anh) Noi Dung: 1/ Luat dau tu so 59/2005/QH11 ngay 29-11-2005 cua Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam 2/ Nghi dinh so 101/2006/ND-CP ngay 21-9-2006 cua Chinh phu quy dinh viec dang ky lai, chuyen doi va dang ky doi giay chung nhan dau tu cua cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai theo quy dinh cua Luat doanh nghiep va Luat dau tu 3/ Nghi dinh so 108/2006/ND-BKH ngay 19-10-2006 cua Chinh phu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat dau tu 4/ Quyet dinh so 1088/2006/QD-BKH ngay 19-10-2006 cua Bo Ke hoach va dau tu ve viec ban hanh cac mau van ban thuc hien thu tuc dau tu tai Viet Nam 5/ Nghi dinh so 22/2006/ND-CP ngay 23-01-2006 cua Chinh phu quy dinh chi tiet Luat thuong mai ve hoat dong mua ban hang hoa quoc te va cac hoat dong dai ly mua, ban, gia cong va qua canh hang hoa voi nuoc ngoai 6/ Nghi dinh so 22/2006/ND-CP ngay 28-02-2006 cua Chinh phu ve to chuc va hoat dong cua chi nhanh ngan hang nuoc ngoai, ngan hang lien doanh, ngan hang 100 % von nuoc ngoai, van phong dai dien to chuc tin dung nuoc ngoai tai Viet Nam 7/ Nghi dinh so 59/2006/ND-CP ngay 12-6-2006 cua Chinh phu quy dinh chi tiet Luat thuong mai ve hang hoa, dich vu cam kinh doanh, han che kinh doanh va kinh doanh co dieu kien 8/ Nghi dinh so 72/2006/ND-CP ngay 25-7-2006 cua Chinh phu quy dinh chi tiet luat thuong mai ve van phong dai dien, chi nhanh cua thuong nhan nuoc ngoai tai Viet Nam 9/ Thong tu so 11/2006/TT-BTM ngay 28-9-2006 cua Bo thuong mai huong dan Nghi dinh so 72/2006/ND-CP ngay 25-7-2006 cua Chinh phu quy dinh chi tiet Luat thuong mai ve van phong dai dien, chi nhanh cua thuong nhan nuoc ngoai tai Viet Nam. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: NXB Tai Chinh Nha phat hanh: Kinh Te Khoi luong: 900.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 2007 So trang: 585