Thế Giới Lớn, Hành Tinh Nhỏ

Sách-Tài liệu: Thế Giới Lớn, Hành Tinh Nhỏ PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Johan Rockstrom, Mattias Klum Người dịch: Đoàn Huy Hiên Nhà xuất bản: Nxb Thông tin & truyền thông Nhà phát hành: NXB Thông Tin và Truyền ThôngTừ khóa chính sách: Thế Giới Lớn, Hành Tinh Nhỏ, the gioi lon hanh tinh nho, Johan Rockstrom, Mattias Klum, Đoàn Huy Hiên

sach the gioi lon, hanh tinh nho

THẾ GIỚI LỚN, HÀNH TINH NHỎ

Thế Giới Lớn, Hành Tinh Nhỏ Thông tin tác giả Johan Rockstrom Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Mattias Klum Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng với sự sống của con người nhưng cho đến thời điểm này, môi trường đã ngày càng bị suy thoái, hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng, khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt và kéotheo nhiều thiên tai hơn,… Vì vậy, nếu muốn sự sống tồn tại thì buộc con người phải có ý thức nhiều hơn và cao hơn trong việc bảo vệ môi trường.

Những luận cứ khoa học, hình ảnh minh họa, câu chuyện đầy hấp dẫn thông qua cái nhìn sâu sắc về sự cần thiết, khả năng cũng như cơ hội được trình bày bởi một mô hình phát triển mới.

Trong đó, các vấn đề ảnh hưởng toàn cầu như ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, sự hủy diệt hàng loạt động vật quý hiếm, biến đổi khí hậu và sự tác động của ngành công nghiệp hiện tại lên nó… Ngoài ra, chính khí hậu của Trái đất cũng đang phải đối mặt với các vấn đề khẩn cấp khác, như mất đa dạng sinh học và axit hoá đại dương,…

Với cách kể chuyện hấp dẫn thông qua những hình ảnh minh họa sâu sắc về câu chuyện mới cho tương lai của nhân loại, các tác giả đã đưa ra những giải pháp để khắc phục, qua đó muốn gửi một thông điệp sâu sắc đến chúng ta rằng: “Hãy chung tay vì một thế giới trong lành và ổn định”.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Johan Rockstrom , Mattias Klum Người dịch: Đoàn Huy Hiên Nhà xuất bản: Nxb Thông tin & truyền thông Nhà phát hành: NXB Thông Tin và Truyền Thông Mã Sản phẩm: 8935217105496 Khối lượng: 440.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 15 x 21 cm Ngày phát hành: 12/2017 Số trang: 240

sach che do moi ve cong tac phi, tiep khach chi tieu hoi nghi, quan ly tai chinh, thu va su dung hoc phi, tu chu, thanh tra kiem tra, thuc hien nhiem vu giao duc, dao tao 2010 - 2011

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ CÔNG TÁC PHÍ, TIẾP KHÁCH CHI TIÊU HỘI NGHỊ, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, THU VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ, TỰ CHỦ, THANH TRA KIỂM TRA, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO 2010 – 2011

Che Do Moi Ve Cong Tac Phi, Tiep Khach Chi Tieu Hoi Nghi, Quan Ly Tai chinh, Thu va Su Dung Hoc Phi, Tu Chu, Thanh Tra Kiem Tra, Thuc Hien Nhiem Vu Giao Duc, Dao Tao 2010 – 2011 Dang va Nha nuoc ta luon quan tam va coi trong cong tac giao duc va dao tao. Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu VIII cua Dang da xac dinh: phat trien giao duc va dao tao cung voi khoa hoc cong nghe la quoc sach hang dau, dau tu cho giao duc la dau tu cho su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa, la dieu kien de phat huy nguon luc con nguoi – yeu to co ban de phat trien xa hoi, tang truong kinh te nhanh va ben vung. Trong nhung nam qua, mac du dieu kien dat nuoc va ngan sach nha nuoc con nhieu kho khan, Nha nuoc ta van quan tam danh mot ty le ngan sach dang ke de dau tu cho giao duc. Voi nguon ngan sach do, linh vuc giao duc va dao tao da dat duoc nhung ket qua dang khich le. Tuy nhien, tren thuc te cung ton tai nhieu bat cap nhu: co che quan ly ngan sach danh cho giao duc con long leo; Bo giao duc va Dao tao khong du dieu kien de danh gia hieu qua dau tu cua nha nuoc cho giao duc trong toan quoc; muc chi dau tu xay dung co ban con rat thap so voi nhu cau; ke hoach va thieu co che ho tro hoc sinh thuoc gia dinh co hoan canh kho khan; che do tu chu, tu chiu trach nhiem ve nhiem vu, to chuc bo may va tai chinh trong cac co o giao duc cong lap nhin chung con han che ve tac dung.v.v… De giai quyet cac van de neu tren, dong thoi tang cuong hieu qua su dung tai chinh trong linh vuc giao duc, Chinh phu va cac Bo, nganh da ban hanh nhieu van ban quy dinh ve cong tac phi, tiep khach, chi tieu hoi nghi, quan ly tai chinh, thu va su dung hoc phi, tu chu va tu chiu trach nhiem ve bien che, kinh phi; minh bach tai san va thu nhap, thanh tra va kiem tra; cac quy dinh ve che do doi voi giao vien va hoc sinh. Nham giup cac co quan quan ly nha nuoc, cac co so giao duc va dao tao va dong dao ban doc am duoc cac quy dinh moi ve cac van de neu tren, Nha xuat ban Lao dong xuat ban cuon sach Che do moi ve cong tac phi, tiep khach, chi tieu hoi nghi, quan ly tai chinh, thu va su dung hoc phi, tu chu, thanh tra, kiem tra, thuc hien nhiem vu giao duc, dao tao 2010 – 2011. Noi dung gom 8 phan: Phan I: De an doi moi co che tai chinh giao duc giai doan 2009 – 2014 Phan II: Quy dinh moi nhat ve che do tu chu, tu chiu trach nhiem ve bien che, kinh phi Phan III: Quy dinh moi nhat ve quan ly tai chinh Phan IV: Che do moi ve quan ly, su dung va tinh hao mon tai san co dinh; quy che dau thau, dac hang, mua sam tai san nha nuoc Phan V: Che do moi ve cong tac phi, chi tieu hoi nghi, minh bach tai san, thu nhap Phan VI: Quy dinh moi nhat ve che do doi voi giao vien, can bo Phan VII: Quy dinh moi nhat ve che do doi voi hoc sinh Phan VII: Quy dinh moi Tran trong gioi thieu. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Lao dong Nha phat hanh: Kinh Do 2 Khoi luong: 1430.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19 x 27 cm Ngay phat hanh: 2010 So trang: 872