Thần Rừng Lô-Rắc

Sách-Tài liệu: Thần Rừng Lô-rắc PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Dr. Seuss Người dịch: Ngô Hà Thu Nhà xuất bản: NXB Dân Trí Nhà phát hành: Alpha booksTừ khóa chính sách: Thần Rừng Lô-rắc, than rung lo-rac, Dr. Seuss, Ngô Hà Thu

sach than rung lo-rac

THẦN RỪNG LÔ-RẮC

Thần Rừng Lô-rắc Thông tin tác giả Dr.

Seuss Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Muốn nghe chuyện ông thần rừng Lô-rắc nhấc quần đi đâu mất, bạn phải bỏ công đến nhà lão Đã Từng Lơ.

Bạn sẽ hiểu duyên do ngày nay, ta không còn được thấy dặm dài rừng Lá Lụa Lá Là rũ mềm theo gió, với đàn Ngỗng Ngây Ngô ca hát suốt đêm ngày, với bầy Nâu Núng Nính vui đùa dưới bóng râm.

Tất cả đã thay bằng màn trời khói bụi đen ngòm.

Nhưng tất cả sẽ khác nếu có những người hiểu chuyện, biết trân quý và chan hòa với thiên nhiên, như bạn! Mời bạn cùng LẮNG TAI! Vào những năm 50 của thế kỷ 20, giới giáo dục Mỹ đau đầu với hiện trạng năng lực đọc hiểu của trẻ em bắt đầu tuột dốc.

Họ cho rằng nguyên nhân chính là do sách giáo khoa lúc bấy giờ rất khô khan, không khơi gợi được hứng thú cho trẻ.

Những cuốn sách tranh dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh Dr.

Seuss ra đời từ đó.

Tác phẩm của ông vượt lên trên hết thảy bởi chúng chứa đựng trí tưởng tượng gần như bất tận.

Ông dẫn dắt người đọc bước vào những tình huống hài hước, thú vị bằng năng lực hội họa và ngôn ngữ vô cùng sáng tạo.

Chỉ với một lượng từ vựng ít ỏi và đơn giản đến tận cùng, ông vẫn có thể kể được những câu chuyện vô cùng hoàn chỉnh.

Sách tranh của ông không chỉ kể lại các câu chuyện thú vị mà còn rất đặc biệt.Thông qua các câu chuyện, trẻ em có thêm niềm hứng khởi và thoải mái khi học tiếng Anh.

Từ những chữ cái đơn giản cho đến những cụm từ, câu, rồi đến câu chuyện, sách tranh của Dr.

Seuss giúp trẻ nắm bắt ngôn ngữ theo trình tự từ thấp lên cao.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Dr.

Seuss Người dịch: Ngô Hà Thu Nhà xuất bản: NXB Dân Trí Nhà phát hành: Alpha books Mã Sản phẩm: 8935251401479 Khối lượng: 154.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 15.5 x 21.4 cm Ngày phát hành: 03/2018 Số trang: 68

sach chinh sach, che do moi ve quan ly tai chinh, ke toan, thue

CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ MỚI VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, THUẾ

Chinh Sach, Che Do Moi Ve Quan Ly Tai Chinh, Ke Toan, Thue Chinh Sach, Che Do Moi Ve Quan Ly Tai Chinh, Ke Toan, Thue: Doi moi cong tac quan ly tai chinh de su dung co hieu qua von ngan sach Nha nuoc, thuc hien tiet kiem, chi tieu co ke hoach, dung muc dich la mot trong nhung muc tieu quan trong cua cai cach tai chinh nha nuoc. Trong nhung nam vua qua, Chinh phu va cac co quan quan ly Nha nuoc da ban hanh moi va bo sung, sua doi nhieu van ban quy pham phap luat ve cac chinh sach, che do quan ly tai chinh, ke toan va thue, dac biet la che do ke toan hanh chinh su nghiep; quy dinh ve thu chi qua kho bac; quan ly, mua sam, su dung tai san, vat tu, trang thiet bi, phuong tien, chi cong tac phi, chi hoi nghi; chinh sach khuyen khich phat trien cac co so cung ung dich vu ngoai cong lap; che do tu chu, tu chiu trach nhiem ve bien che va chi phi quan ly hanh chinh; quy dinh ve can bo, cong chuc; cong khai tai chinh; quy dinh ve thue, quan ly, su dung hoa don, chung tu va doi voi co quan nha nuoc va don vi su nghiep va cac quy dinh ve quan ly tai chinh trong mot so linh vuc. Quyen sach gom 9 phan: Phan I. Cac van ban huong dan luat ke toan va che do ke toan hanh chinh su nghiep Phan II. Cac quy dinh ve thu chi qua kho bac nha nuoc Phan III. Cac quy dinh ve quan ly, mua sam, su dung tai san, tru so, vat tu, trang thiet bi, phuong tien, chi cong tac phi, chi hoi nghi cua co quan, don vi HCSN Phan IV. Chinh sach khuyen khich phat trien cac co so cung ung dich vu ngoai cong lap Phan V. Che do tu chu, tu chiu trach nhiem ve su dung bien che va chi phi quan ly hanh chinh Phan VI. Cac quy dinh ve can bo, cong chuc Phan VII. Cac quy dinh ve cong khai tai chinh Phan VIII. Cac quy dinh ve thue, quan ly, su dung hoa don, chung tu Phan IX. Cac quy dinh ve quan ly tai chinh chuyen nganh Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Kinh Do 2 Khoi luong: 1000.00 gam Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 2007 So trang: 800