Tài Liệu Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N3 – Đọc Hiểu

Sách-Tài liệu: Tài Liệu Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N3 – Đọc Hiểu PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà phát hành: McbooksTừ khóa chính sách: Tài Liệu Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N3 – Đọc Hiểu, tai lieu luyen thi nang luc tieng nhat n3 – doc hieu

sach tai lieu luyen thi nang luc tieng nhat n3 - doc hieu

TÀI LIỆU LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N3 – ĐỌC HIỂU

Tài Liệu Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N3 – Đọc Hiểu Bắt đầu từ năm 1984, Kỳ thi năng lực tiếng Nhật là kỳ thi được tổ chức nhằm đánh giá năng lực dành cho những người học tiếng Nhật với tư cách là ngoại ngữ.

Với số lượng thí sinh tham dự thi không ngừng tăng lên và đa dạng hơn, cho đến nay đã trở thành kỳ thi quy mô lớn trên thế giới.

Để phục những người sẽ tham gia kỳ thi năng lực tiếng Nhật bộ sách luyện thi năng lực đã được cho ra mắt.

Ở cuốn sách này các bạn sẽ được rèn luyện kỹ năng đọc hiểu ở kì thi N3, trong đó sẽ có: Phát triển kỹ năng: 1.

Tiếp thu kiến thức cơ bản 2.

Đọc những dạng bài khác nhau 3.

Tìm kiếm thông tin từ những đoạn quảng cáo và thông báo 4.

Bài tập thực tế Đề thi mẫu Là những bài thi có hình thức giống như đề thi chính thức Đặc trưng của cuốn sách: 1.

Phần mở đầu mỗi bài đều có phần luyện tập cơ bản để đọc văn bản.

Chúng tôi đã có gắng dể người học có thể hiểu được đặc trưng của từ ngữ trong văn bản viết và có thể đọc được những văn bản dài mà không bị quá sức.

2.

Phần giải thích những điểm quan trọng và những điểm cần chú ý trong đề thi được thể hiện rất dễ hiểu 3.

Kèm theo các lời giải rất cụ thể của tất cả các bài tập và bài thi trong 1 cuốn riêng để người học tự học.

Mong rằng cuốn sách này sẽ giúp ích cho người học trong quá trình ôn thi kỳ thi Năng lực tiếng Nhật, đồng thời giúp ích cho người học trong quá trình sinh hoạt, học tập và làm việc có sử dụng tiếng Nhật.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà phát hành: Mcbooks Mã Sản phẩm: 8935246901267 Khối lượng: 484.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 19 x 27 cm Ngày phát hành: 01/10/2015 Số trang: 200

sach nhung quy dinh ve chuc nang, nhiem vu, quyen han cac co quan cua chinh phu va uy ban nhan dan dia phuong

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CÁC CƠ QUAN CỦA CHÍNH PHỦ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG

Nhung Quy Dinh Ve Chuc Nang, Nhiem Vu, Quyen Han Cac Co Quan Cua Chinh Phu Va Uy Ban Nhan Dan Dia Phuong Thong tin tac gia Thy Anh Thy Anh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Nhung Quy Dinh Ve Chuc Nang, Nhiem Vu, Quyen Han Cac Co Quan Cua Chinh Phu Va Uy Ban Nhan Dan Dia Phuong: Trong bo may nha nuoc ta, Chinh phu va Uy ban nhan dan cac cap co mot vi tri quan trong. Day la cac co quan hanh chinh, co chuc nang quan ly tat ca cac linh vuc cua doi song xa hoi; bao dam thi hanh Hien phap va phap luat; thi hanh cac bien phap can thiet bao ve quyen loi va loi ich hop phap cua cong dan… Giup chinh phu thuc hien chuc nang, nhiem vu cua minh co cac Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu; giup Uy ban nhan dan thuc hien chuc nang, nhiem vu cua minh co cac co quan chuyen mon o dia phuong. Nham dap ung yeu cau cai cach hanh chinh, nang cao hieu luc, hieu qua hoat dong cua cac co quan nha nuoc, vua qua, Chinh phu da ban hanh nhieu van ban quy dinh ve chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua cac Bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu va to chuc cac co quan chuyen mon o dia phuong. Tren co so van ban cua Chinh phu, cac Bo, nganh cung co nhung quy dinh cu the huong dan chuc nang, nhiem vu, quyen han va to chuc cua co quan chuyen mon giup Uy ban nhan dan thuc hien quan ly nha nuoc trong nganh, linh vuc do. Viec tim hieu quy dinh phap luat ve chuc nang, nhiem vu, quyen han cua cac co quan nha nuoc la can thiet, khong chi giup to chuc va cong dan thay duoc vi tri cua co quan do trong co cau tong the bo may nha nuoc ma con co nhung hieu biet can thiet khi tiep xuc va giao dich voi co quan nha nuoc dong thoi cung gop phan giup cong dan thuc hien quyen giam sat hoat dong cua cac co quan nha nuoc. Cuon sach gom 2 phan: Phan 1: Chuc nang, nhiem vu, quyen han cac co quan cua Chinh Phu: gom quy dinh chung va cac quy dinh cu the ve chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua cac Bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu; chuc nang, nhiem vu, quyen han mot so co quan thuoc Bo. Phan 2: Chuc nang, nhiem vu, quyen han cac co quan cua Uy ban nhan dan dia phuong: gom quy dinh chung ve to chuc cac co quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan va cac quy dinh cu the huong dan chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc co quan chuyen mon giup Uy ban nhan dan quan ly nha nuoc ve mot so linh vuc o dia phuong. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Thy Anh Nha xuat ban: Nxb Lao dong Nha phat hanh: Dong Loi Khoi luong: 1500.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 12/2005 So trang: 732