TậP Tô MàU – HãY ĐợI ĐấY! – TậP 13

Sách-Tài liệu: Tập Tô Màu – Hãy Đợi Đấy! – Tập 13 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: First News Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ Nhà phát hành: Trí ViệtTừ khóa chính sách: Tập Tô Màu – Hãy Đợi Đấy! – Tập 13, tap to mau – hay doi day – tap 13, First News

sach tạp to màu - hãy dọi dáy! - tạp 13

TẬP TÔ MÀU – HÃY ĐỢI ĐẤY! – TẬP 13

Tập Tô Màu – Hãy Đợi Đấy! – Tập 13 Thông tin tác giả First News First News Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Tập tô màu Hãy đợi đấy giúp bé làm quen với 2 nhân vật Sói và Thỏ trong bộ phim hoạt hình kinh điển “Hãy đợi đấy”.

– Bé sẽ khám phá thế giới sắc màu bằng cách tập tô màu theo những miếng decal mẫu có sẵn.

– Giúp bé rèn luyện đôi tay và nâng cao khiếu thẩm mỹ.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: First News Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ Nhà phát hành: Trí Việt Mã Sản phẩm: 8935086815793 Khối lượng: 110.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 20.5 x 28.5 cm Ngày phát hành: 09/2010 Số trang: 16

sach huong dan thuc hanh thue va ke toan thue dung cho doanh nghiep nho va vua va co so ngoai cong lap

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ DÙNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ CƠ SỞ NGOÀI CÔNG LẬP

Huong Dan Thuc Hanh Thue Va Ke Toan Thue Dung Cho Doanh Nghiep Nho Va Vua Va Co So Ngoai Cong Lap Thong tin tac gia Tran Khanh Lam Tran Khanh Lam Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Huong Dan Thuc Hanh Thue Va Ke Toan Thue Dung Cho Doanh Nghiep Nho Va Vua Va Co So Ngoai Cong Lap Noi dung cuon sach gom 3 phan: 1. He thong cac van ban phap luat theo quy dinh hien hanh ve cac loai thue ma cac doanh nghiep thuoc moi linh vuc, moi thanh phan kinh te, cac co so ngoai cong lap phai thuc hien nhu: thue GTGT, thue TNDN, thue TTDB, thue xuat khau, nhap khau, thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao, thue mon bai, thue tai nguyen. Trong do da he thong hoa nhung noi dung co ban va bo sung, sua doi trong cac van ban moi ban hanh nhu: – Thong tu so 134/2007/TT-BTC ngay 09 thang 4 nam 2007 cua Bo Tai Chinh huong dan thi hanh Nghi dinh so 24/7/2007 ngay 14 thang 02 nam 2007 cua Chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh Luat thue Thu nhap doanh nghiep. – Thong tu so 32/2007/TT-BTC ngay 09 thang 4 nam 2007 cua Bo Tai Chinh huong dan thi hanh Nghi dinh so 158/2003/ND-CP ngay 10/12/2003, Nghi dinh so 148/2004/ND-CP ngay 23/7/2004 va Nghi dinh so 156/2005/ND-CP ngay 15/12/2005 cua Chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh Luat thue Gia tri gia tang va Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat thue Gia tri gia tang. – Thong tu so 59/2007/TT-BTC ngay 14 thang 6 nam 2007 cua Bo Tai Chinh huong dan thi hanh thue xuat khau, thue nhap khau, quan ly thue doi voi hang hoa xuat khau, nhap khau. … 2. Huong dan ke toan cho tung loai thue theo quy dinh hien hanh trong che do ke toan doanh nghiep nho va vua, co vi du minh hoa cu the, chi tiet doi voi tung loai thue trong cac hoat dong pho bien ma doanh nghiep phai thuc hien nghia vu thue gom: – Thue va Ke toan thue gia tri gia tang – Thue va Ke toan thue thu nhap doanh nghiep – Thue va Ke toan thue xuat khau, nhap khau – Thue va Ke toan thue tieu thu dac biet – Thue va Ke toan thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao – Thue va Ke toan thue tai nguyen – Thue va Ke toan thue mon bai 3. Bai tap, vi du minh hoa huong dan lap To khai thue GTGT, to khai quyet toan thue TNDN theo huong dan cua Thong tu so 60/2007/TT-BTC ngay 14/6/2007, bao cao tai chinh theo quy dinh cua che do ke toan ap dung cho doanh nghiep nho va vua va co so ngoai cong lap. Rieng doi voi huong dan thue TNDN duoc ap dung cho cac loai hinh doanh nghiep co huong dan cu the de giup cho cac doanh nghiep xac dinh dung doanh thu, thu nhap khac va chi phi de xac dinh tong loi nhuan ke toan truoc thue phan anh trong bao cao ket qua hoat dong kinh doanh, dong thoi xac dinh dung doanh thu, chi phi hop ly de xac dinh thu nhap chiu thue TNDN lam can cu lap To khai quyet toan thue TNDN theo dung cac quy dinh hien hanh. Cac huong dan ve ke toan thue trong cuon sach nay duoc thuc hien trong ca co so ngoai cong lap vi theo quy dinh cua Thong tu so140/2007/TT-BTC ngay 30/11/2007 cua Bo Tai Chinh thi co so ngoai cong lap phai thuc hien theo che do ke toan Doanh nghiep nho va vua va cac huong dan bo sung tai Thong tu nay. Muc Luc: Phan thu nhat: He thong cac van ban phap luat theo quy dinh hien hanh ve thue va ke toan thue da duoc de cap trong cuon sach nay. Phan thu hai: Huong dan thuc hanh ve thue va ke toan thue Chuong 1: Quy dinh chung ve ke toan thue Chuong 2: Thue gia tri gia tang va ke toan thue gia tri gia tang Chuong 3: Thue thu nhap doanh nghiep va ke toan thue thu nhap doanh nghiep Chuong 4: Thue xuat, nhap khau va ke toan thue xuat, nhap khau Chuong 5: Thue tieu thu dac biet va ke toan thue tieu thu dac biet Chuong 6: Thue va Ke toan thue mon bai Chuong 7: Thue va Ke toan thue tai nguyen Phan thu ba: Phu Luc Phu luc 1: He thong chung tu ke toan A. Danh muc chung tu ke toan B. Mau chung tu ke toan C. Giai thich noi dung va phuong phap ghi chep chung tu ke toan Phu luc 2: He thong so ke toan A. Dnah muc so ke toan B. Mau so ke toan. C. Giai thich noi dung va phuong phap ghi so ke toan Phu luc 3: He thong bao cao tai chinh A. Danh muc bao cao tai chinh B. Mau bao cao tai chinh C. Noi dung va phuong phap lap bao cao tai chinh Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Tran Khanh Lam Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Kinh Do 2 Khoi luong: 840.00 gam Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 01/2008 So trang: 512