Sóng Mồ Côi

Sách-Tài liệu: Sóng Mồ Côi PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Kiều Bích Hậu Nhà xuất bản: Nxb văn học Nhà phát hành: Cửu ĐứcTừ khóa chính sách: Sóng Mồ Côi, song mo coi, Kiều Bích Hậu

sach song mo coi

SÓNG MỒ CÔI

Sóng Mồ Côi Thông tin tác giả Kiều Bích Hậu Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Gồm các truyện ngắn Di căn Gió sông Hàn Linh Jazz Mỹ nhân truyền thông Người cá Nhà bom Phân thân Phóng viên chân dài Sóng mồ côi Tigôn Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Kiều Bích Hậu Nhà xuất bản: Nxb văn học Nhà phát hành: Cửu Đức Mã Sản phẩm: 893604661644 Khối lượng: 170.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 09/2010 Số trang: 176

sach luạt giáo dục dại học

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Luạt Giáo Dục Dại Học Mục lục: Chuong I : Nhung quy dinh chung Chuong II : To chuc co so giao duc dai hoc Chuong III : Nhiem vu va quyen han cua co so giao duc dai hoc Chuong IV : Hoat dong dao tao Chuong V : Hoat dong khoa hoc va cong nghe Chuong VI : Hoat dong hop tac quoc te Chuong VII : Bao dam chat luong va kiem dinh chat luong giao duc dai hoc Chuong VIII : Giang vien Chuong IX : Nguoi hoc Chuong X : Tai chinh, tai san cua co so giao duc dai hoc Chuong XI : Quan ly nha nuoc ve giao duc dai hoc Chuong XII : Dieu khoan thi hanh QUYET DINH: So 6290/QD-BGDDT – Phe duyet Chuong trinh phat trien nganh su pham va cac truong su pham tu nam 2011 den nam 2020 QUYET DINH: So 4138/QD-BGDDT – Phe duyet de an xay dung va phat trien he thong kiem dinh chat luong giao duc doi voi giao duc dai hoc va trung cap chuyen nghiep giai doan 2011 – 2020 QUYET DINH: So 29/2008/QD-BGDDT – Ban hanh Quy dinh chu ky va quy trinh kiem dinh chat luong chuong trinh giao duc cua cac truong dai hoc, cao dang va trung cap chuyen nghiep Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: NXB Hong Duc Nha phat hanh: Kinh Te Ma San pham: 2010270004217 Khoi luong: 176.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 09/2012 So trang: 156