Sổ Ghi Chép Về Bé

Sách-Tài liệu: Sổ Ghi Chép Về Bé PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Việt Văn Book Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ Nhà phát hành: Huy HoàngTừ khóa chính sách: Sổ Ghi Chép Về Bé, so ghi chep ve be, Việt Văn Book

sach so ghi chep ve be

SỔ GHI CHÉP VỀ BÉ

Sổ Ghi Chép Về Bé Thông tin tác giả Việt Văn Book Việt Văn Book Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Sổ Ghi Chép Về Bé: Cuốn sách là cách tốt nhất lưu giữ những thay đổi của bé yêu torng 2 năm đầu đời: Từ cái răng cho đến bước đi đầu tiên.

Có rất nhiều chỗ để ghi chép các thông tin chi tiết, cũng như dán ảnh.

Sau này con bạn sẽ thích đọc lại những thứ độc nhất vô nhị này mà bạn đã để lại.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Việt Văn Book Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ Nhà phát hành: Huy Hoàng Mã Sản phẩm: 8935073026966 Khối lượng: 380.00 gam Kích thước: 23×23 cm Ngày phát hành: 08/2007 Số trang: 28

sach bac ho voi tri thuc

BÁC HỒ VỚI TRÍ THỨC

Bac Ho Voi Tri Thuc Thong tin tac gia Vu Kim Yen Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Hoc Tap Va Lam Theo Tu Tuong, Dao Duc, Phong Cach Ho Chi Minh Chu tich Ho Chi Minh nha tu tuong vi dai, nha ly luan thien tai, nha van hoa kiet xuat, anh hung giai phong dan toc. Cuoc doi va su nghiep cua Nguoi da neu tam guong cho toan Dang, toan quan cung lop lop cac the he nguoi Viet Nam hoc tap va noi theo. De gop phan thiet thuc thuc hien Chi thi so 05-CT/TW, ngay 15-5-2016 cua Bo Chinh tri (khoa XII), chung toi phat hanh bo sach “Hoc tap va lam theo tu tuong, dao duc, phong cach Ho Chi Minh” nham cung cap tai lieu nghien cuu, hoc tap cho can bo, dang vien va nhan dan.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Vu Kim Yen Nha xuat ban: NXB Thanh Nien Nha phat hanh: Thang Long Ma San pham: 8935075941274 Khoi luong: 264.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 09/2017 So trang: 240