Sinh Học Phân Tử Của Tế Bào – Tập 3: Cấu Trúc Và Chức Năng Của Tế Bào

Sách-Tài liệu: Sinh Học Phân Tử Của Tế Bào – Tập 3: Cấu Trúc Và Chức Năng Của Tế Bào (Phần 1) – Tái Bản 2016 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nhiều tác giả Người dịch: Nhiều dịch giả Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Sinh Học Phân Tử Của Tế Bào – Tập 3: Cấu Trúc Và Chức Năng Của Tế Bào (Phần 1) – Tái Bản 2016, sinh hoc phan tu cua te bao – tap 3 cau truc va chuc nang cua te bao phan 1 – tai ban 2016, Nhiều tác giả, Nhiều dịch giả

sach sinh hoc phan tu cua te bao - tap 3: cau truc va chuc nang cua te bao (phan 1) - tai ban 2016

SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA TẾ BÀO – TẬP 3: CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA TẾ BÀO (PHẦN 1) – TÁI BẢN 2016

Sinh Học Phân Tử Của Tế Bào – Tập 3: Cấu Trúc Và Chức Năng Của Tế Bào (Phần 1) – Tái Bản 2016 Thông tin tác giả Nhiều tác giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Sinh học phân tử của tế bào là nền tảng của sinh học hiện đại, với những lý giải về sự sống từ các thành phần hoá học đến các đơn vị cấu trúc và hoạt động của tế bào.

MOLECULAR CELL BIOLOGY (Sinh học phân tử của tế bào) là một trong số những cuốn sách nổi tiếng nhất thế giới về sinh học phân tử tế bào – cuốn cẩm nang đầy đủ và cập nhất trong lĩnh vực này, được viết bởi các nhà khoa học danh tiếng của Hoa Kỳ.

Cuốn sách cung cấp từ những khái niệm cơ bản dành cho học sinh, sinh viên mới làm quen với sinh học đến những kiến thức chuyên sâu dành cho các nhà khoa học của các ngành công nghệ sinh học, y, dược và nông nghiệp hiện đại.

Đây là bản dịch tập 3 theo ấn bản 7 cuốn sách Sinh Học của Phân Tử Tế Bào, tiếp theo tập 1 – Cơ sở hóa học và phân tử – và tập 2 – Di truyền học và sinh học phân tử – đã phát hành.

Nội dung tập 3 đề cập đến phần Cấu trúc và chức năng của tế bào, bao gồm 6 chương tiếp theo của tập 2, từ chương 9 đến chương 14: Chương 9: Nuôi cấy, quan sát và tác động lên hoạt động của tế bào; Chương 10: Cấu trúc màng sinh học; Chương 11: Vận chuyển ion và phân tử nhỏ qua màng; Chương 12: Năng lượng của tế bàoMời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nhiều tác giả Người dịch: Nhiều dịch giả Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Mã Sản phẩm: 8934974142553 Khối lượng: 748.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 15.5 x 23 cm Ngày phát hành: 08/2016 Số trang: 460

sach bình luạn khoa học - luạt thi hành án hình sụ và các quy dịnh mói nhát vè thi hành án hình sụ

BÌNH LUẬN KHOA HỌC – LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

Bình Luạn Khoa Học – Luạt Thi Hành Án Hình Sụ Và Các Quy Dịnh Mói Nhát Vè Thi Hành Án Hình Sụ Thong tin tac gia TS. Tràn Minh Huỏng Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Có thẻ nói, thi hành án hình sụ là mọt hoạt dọng mang tính quyèn lục Nhà nuóc nhàm thục hiẹn bản án, quyét dịnh dã có hiẹu lục của Tòa án trong thục tiẽn. Tòa án nhan danh nhà nuóc tuyen án vói bị cáo tại phien tòa, áp dụng múc và loại hình phạt phù họp vói tính chát, múc dọ nguy hiẻm của tọi phạm do họ gay ra, bản án, quyét dịnh của Tòa án duọc thi hành chính là lúc cong lý duọc thục hiẹn trong cuọc sóng. Thi hành án hình sụ là giai doạn thẻ hiẹn rõ nét chính sách hình sụ của Dảng và Nhà nuóc ta, nhiẹm vụ của giai doạn này nhàm mục dích cảm hóa tu tuỏng, giáo dục nhan cách, van hóa, kỹ nang lao dọng nhàm mục dích làm cho nguòi thụ án trỏ thành mọt cong dan tót cho xã họi, mạt khác góp phàn ran de, ngan ngùa chung. Vói ý nghĩa là giai doạn cuói cùng của quá trình giải quyét mọt vụ án, thi hành án có mói quan hẹ hũu co vói giai doạn khỏi tó, dièu tra, truy tó, xét xủ. Tren cả bình diẹn lý luạn và thục tiẽn dèu cho tháy, néu mục dích của thi hành án khong dạt duọc thì toàn bọ hoạt dọng của co quan dièu tra, truy tó, xét xủ truóc dó cũng trỏ nen vo nghĩa. Khi mọt bản án, quyét dịnh của Tòa án có hiẹu lục pháp luạt khong duọc thi hành hoạc thi hành khong nghiem thì trạt tụ kỷ cuong xã họi bị vi phạm, quyèn lục Nhà nuóc khong duọc thục hiẹn, chuyen chính bị buong lỏng. Chính vì vạy, viẹc bảo dảm hiẹu lục của các bản án, quyét dịnh của Tòa án là mọt yeu càu tát yéu khách quan trong sụ nghiẹp cong nghiẹp hóa, hiẹn dại hóa dát nuóc. Dẻ tuyen truyèn, phỏ bién pháp luạt, góp phàn nang cao ý thúc pháp luạt của cong dan, TS Tràn Minh Huỏng cùng tạp thẻ tác giả dã bien soạn cuón sách “Bình luạn khoa học luạt thi hành án hình sụ và các quy dịnh mói nhát vè thi hành án hình sụ”. Cuón sách duọc trình bày duói dạng chuyen khảo, vói 5 phàn chính: Phàn 1: Luạt thi hành án hình sụ Phàn 2: Các quy dịnh vè trách nhiẹm hình sụ, hình phạt và các biẹn pháp tu pháp trong Bọ luạt hình sụ Viẹt Nam Phàn 3: Các tọi xam phạm hoạt dọng tu pháp trong Bọ luạt hình sụ Viẹt Nam Phàn 4: Án tủ hình và các phuong thúc tủ hình tren thé giói Phàn 5: Phụ lục – các van bản pháp luạt vè thi hành án hình sụ Hy vọng cuón sách sẽ là tài liẹu bỏ ích cho các cán bọ làm cong tác thi hành án hình sụ, cán bọ tu pháp hình sụ, cán bọ trục tiép làm cong tác dáu tranh phòng chóng tọi phạm, giáo dục cải tạo nguòi phạm tọi, các nhà nghien cúu, sinh vien dang theo học ngành luạt và nhũng nguòi quan tam tìm hiẻu vè pháp luạt thi hành án hình sụ, hình phạt và các biẹn pháp tu pháp trong Luạt hình sụ Viẹt Nam Xin tran trọng giói thiẹu cùng bạn dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: TS. Tràn Minh Huỏng Nha xuat ban: NXB Hong Duc Nha phat hanh: Kinh Do 2 Ma San pham: 8935206505870 Khoi luong: 1012.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19x 27 cm Ngay phat hanh: 2011 So trang: 608 Nhan xet tu khach hang cuon sach ? Boi vu hung 04/04/2011 14:23:19 Mot cuon sach co qua nhieu sai sot ! Binh luan khoa hoc cac bo luat la san pham khoa hoc cua cac nha khoa hoc, do la su ket hop giua ly luan va thuc tien de lam sang to he thong cac quy tac xu su ma bo luat do quy dinh, giup nguoi nghien cuu, cac nha quan ly, to chuc va thuc thi phap luat tiep can va van dung vao cong tac chuyen mon. Nhu vay, co the noi san pham khoa hoc la su no luc miet mai, the hien trach nhiem cao doi voi xa hoi cua cac nha khoa hoc, boi cac cuon sach ma cac nha khoa hoc viet ra co anh huong sau rong den toan xa hoi, nhat la nhung nguoi truc tiep quan ly, to chuc va thuc thi phap luat. Thang 7/2011 Luat Thi hanh an hanh su co hieu luc se la co so phap ly quan trong nham nang cao hieu qua cong tac thi hanh an hinh su o nuoc ta : Hang nghin ban an hinh su se duoc thuc hien mot cach nghiem minh, hang nghin can bo lam cong tac thi hanh an hinh su (THAHS) duoc dao tao, boi duong nghiep vu ve THAHS. Tuy nhien, de Luat thi hanh an hinh su thuc su phat huy hieu qua can phai co cac van ban huong dan thi hanh nham tranh su chong cheo, tao su thong nhat tu Trung uong den dia phuong trong qua trinh thuc thi phap luat. Mac du den thang 7/2011 Luat THAHS moi co hieu luc phap luat nhung Nha xuat ban Thoi Dai da kip thoi xuat ban cuon sach : “Binh luan khoa hoc Luat Thi hanh an hinh su va cac quy dinh moi nhat ve thi hanh an hinh su”. Day la tin hieu dang vui mung, vi thuc te THAHS la linh vuc moi, chung ta chua co nhieu cac nha khoa hoc, nha nghien cuu ly luan dau dan ve linh vuc nay. Cac cong trinh nghien cuu ve THAHS con rat khiem ton. Song, doc cuon sach tren, chung toi giat minh boi day la cuon sach dau tien binh luan Luat THAHS va co anh huong lon den xa hoi lai co qua nhieu sai sot, xin duoc chia se cung ban doc : Mot la, noi dung sach co nhieu sai sot nghiem trong – Tai trang 55 thuoc Phan II, Chuong II cua cuon sach co doan viet: “Doi tuong ma trai giam giam giu la la nhung nguoi bi ket an phat tu hoac tu hinh dang cho thi hanh an. Ngoai ra theo quy dinh tai Quy che ve tam giu, tam giam thi doi tuong giam giu tai trai giam con co the gom ca bi can, bi cao. Trong trai giam cung co the co mot so buong de giam giu nhung nguoi bi bat trong truong hop khan cap, hoac pham toi qua tang da co lenh tam giu”. Dieu 10 Phap lenh Sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh Thi hanh an phat tu ban hanh nam 2007 quy dinh : “Trai giam la noi chap hanh hinh phat cua nguoi bi ket an tu”. Dieu 1 Quy che trai giam cung quy dinh : “Trai giam la noi chap hanh hinh phat cua nguoi bi ket an tu co thoi han va tu chung than”. Nhu vay, trai giam chi giam giu nguoi bi ket an tu co thoi han va tu chung than, chu khong giam giu nguoi bi ket an tu hinh dang cho thi hanh an (trai tam giam la noi giam giu nguoi bi ket an tu hinh dang cho thi hanh an – Dieu 10 Quy che tam giu, tam giam) Theo quy dinh tai Dieu 2, Dieu 3 va Dieu 4 Quy che tam giu, tam giam thi trai tam giam, nha tam giu giam giu bi can, bi cao, nhung nguoi bi bat trong truong hop khan cap, hoac pham toi qua tang da co lenh tam giu. Co the khang dinh la trai giam khong giam giu bi can, bi cao va nhung nguoi bi bat trong truong hop khan cap, hoac pham toi qua tang da co lenh tam giu. Cung can phai noi them rang day khong phai loi tai bien tap hay danh may nham, loi chinh ta ma la su thieu hieu biet cua tac gia vi noi dung nay thuoc muc Trai giam. – Trong trang nay con co doan viet : “Hien nay, theo Quy che quan ly tam giu, tam giam thi trai giam thuoc Bo Cong an va trai giam o Cong an cap tinh giam giu nhung doi tuong thuoc tham quyen dieu tra, truy to, xet xu cua Co quan dieu tra, Vien kiem sat nhan dan va Toa an nhan dan Trai giam quan su giam, giu nhung doi tuong thuoc tham quyen dieu tra, truy to, xet xu cua Co quan dieu tra, Vien kiem sat va Toa an trong Quan doi nhan dan”. Dieu 10 Quy che tam giu, tam giam quy dinh: “Bo Cong an, Bo Quoc phong, moi Cong an tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong (sau day goi la Cong an cap tinh), Quan khu, Quan doan va cap tuong duong trong Quan doi nhan dan duoc to chuc mot hoac hai trai tam giam”. Nhu vay, Cong an cap tinh chi duoc to chuc trai tam giam chu khong phai la trai giam. Truoc khi co Quyet dinh 197 thi he thong trai giam do 2 cap quan ly : mot do Cuc V26 (cu), hai do cong an cap tinh quan ly. Sau khi co Quyet dinh 197 cac trai giam da ban giao ve Cuc V26 quan ly, tru trai giam My Phuoc (sau nay cung da ban giao cho V26 quan ly). Trai giam quan su chi giam giu nguoi bi ket an tu co thoi han va tu chung than, tuc la giam giu nhung nguoi ma ban an cua Toa an quan su da co hieu luc phap luat, chu khong giam giu doi tuong thuoc tham quyen dieu tra, truy to, xet xu cua Co quan dieu tra, Vien kiem sat va Toa an trong Quan doi nhan dan. Doi tuong nay chi giam giu o trai tam giam quan su cac cap. – Tai trang 61 thuoc Phan I, Chuong III co doan viet : “Hinh thuc bieu hien cu the cua che do giam giu doi voi pham nhan duoc quy dinh trong Luat Thi hanh an hinh su the hien o viec quy dinh cac quyen va trach nhiem cua he thong trai giam, quy dinh cac quyen va nghia vu cua pham nhan, cung nhu quy dinh ve viec phan loai trai giam (loai I ; loai II ; loai III) …”. Dieu 11 Phap lenh Sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh Thi hanh an phat tu da bai bo Dieu 12, Dieu 13 cua Phap lenh Thi hanh an phat tu nam 1993 : khong quy dinh phan loai trai giam loai I, loai II, loai III. Tren co so do Luat Thi hanh an hinh su cung khong quy dinh phan loai trai giam thanh loai I, II, III. Vay ma cuon sach tren lai viet la Luat Thi hanh an hinh su quy dinh nhu vay, that la mot sai sot kho co the chap nhan. – Tai trang 318 cua cuon sach co doan viet : “Theo quy dinh cua phap luat hien hanh Bo Cong an duoc giao chu tri to chuc thi hanh hinh phat tu hinh. Khi nhan duoc lenh thi hanh mot an tu hinh, lanh dao cong an tinh, thanh pho phai thanh lap Hoi dong thi hanh an tu hinh…” Dieu 259 BLTTHS nam 2003 quy dinh : “Chanh an Toa an da xu so tham ra quyet dinh thi hanh an va thanh lap Hoi dong thi hanh hinh phat tu hinh gom dai dien Toa an, Vien kiem sat va Cong an. Hoi dong thi hanh an phai kiem tra can cuoc cua nguoi bi ket an truoc khi thi hanh an”. Khoan 2 Dieu 55 Luat THAHS cung quy dinh : “Trong thoi han 07 ngay, ke tu ngay ra quyet dinh thi hanh an, Chanh an Toa an da ra quyet dinh thi hanh an phai ra quyet dinh thanh lap Hoi dong thi hanh an tu hinh do Chanh an hoac Pho Chanh an Toa an da ra quyet dinh thi hanh an lam Chu tich Hoi dong thi hanh an tu hinh”. Nhu vay, Toa an moi la co quan duoc giao chu tri to chuc thi hanh hinh phat tu hinh va lanh dao Toa an quyet dinh thanh lap Hoi dong thi hanh hinh phat tu hinh chu khong phai la Bo Cong an va lanh dao Cong an tinh, thanh pho. – Trang 319, dong thu nhat viet: “Truoc khi dua pham nhan ra phap truong… va xac dinh pham nhan ay dung la pham nhan da bi ket an tu hinh va dung la nguoi sap bi thi hanh an trong ke hoach da dinh. Sau do phai khoa tay va dua pham nhan den buong lam viec cua Giam thi de dai dien toa an nhan dan tien hanh tong dat cho pham nhan biet ve quyet dinh an tu hinh… Tiep do pham nhan duoc dan giai den phap truong. Sau khi troi tay pham nhan vao cot da trong san, dai dien toa an nhan dan cong bo tom tat toi trang cua pham nhan… Sau do bac sy phap y kham nghiem, xac dinh la pham nhan da chet han hay chua”. O day tac gia da co su nham lan nghiem trong ve khai niem. Pham nhan la khai niem de chi nhung nguoi bi ket an tu co thoi han va tu chung than dang chap hanh an tai trai giam, trai tam giam. Doi tuong bi ket an tu hinh cung nhu cac an hinh su khac khong duoc goi la pham nhan. Hai la, tac gia cau tha va thieu kinh nghiem thuc tien Khi viet mot cuon sach, nhat la sach viet ve luat thi tu ngu can phai chinh xac. Vay ma cuon sach nay da nhieu lan viet thieu hoac khong dung voi quy dinh cua phap luat, sai sot nay theo chung toi la o loi cau tha va thieu kinh nghiem trong cong tac THAHS: – Tai trang 10 viet ve hinh phat bo sung duoc quy dinh trong BLHS nam 1999 chi co 6 hinh phat, trong khi do luat quy dinh la 7 hinh phat bo sung (thieu hinh phat truc xuat, khi khong ap dung la hinh phat chinh). – Tai Muc 2, Phan I, Chuong III co doan viet: “Toa an nhan dan ra quyet dinh thi hanh an phat tu theo quy dinh cua Luat THAHS…”. Trang 70 Muc 8, Phan I, Chuong III viet: “Co quan co tham quyen gom trai giam; trai tam giam thuoc Bo Cong an; trai tam giam thuoc Bo Quoc phong…”. Trang 74, dong thu nhat viet: “Giam thi trai giam; Giam thi trai tam giam thuoc Bo Cong an; Giam thi trai tam giam thuoc Bo Quoc phong…”. Nhu vay, co the thay tac gia da khong noi den Toa an, trai giam thuoc Bo Quoc phong. Ngoai ra, hau het o trang 75 khi viet ve xu ly pham nhan, tac gia cuon sach da “quen” de cap den Bo Quoc phong (loi nay rat pho bien the hien su thieu trach nhiem cua tac gia) – Trang 319, dong thu 5 tu tren xuong co viet: “Sau do phai khoa tay va dua pham nhan den buong lam viec cua Giam thi de dai dien toa an nhan dan tien hanh tong dat cho pham nhan biet ve quyet dinh an tu hinh…”. Cung o trang nay, dong thu 21 tu tren xuong viet: “Tu vi tri chi huy, doi truong tien den cho bi an rut sung tu bao sung ban vao thai duong bi an, dan xuyen chech tu thai duong ra sau gay cua bi an…”. Dieu do cho thay, tac gia cuon sach chua mot lan tham gia hoac chung kien thi hanh an tu hinh: Thu nhat, truoc khi ra phap truong, tu tu duoc dua den mot phong nho chi co ban ghe, tai day tien hanh lam cac thu tuc theo quy dinh cua phap luat chu chua co tu tu nao duoc dua len phong lam viec cua Giam thi trai tam giam (co the do quan niem tam linh nen thuc te Giam thi cac trai tam giam khong muon dua tu tu len phong lam viec cua minh). Thu hai, tac gia viet: “dan xuyen chech tu thai duong ra sau gay cua bi an” la khong dung voi thuc te. Chung toi da tung tham gia thi hanh an tu hinh tu cach la can bo kham nghiem tu thi cho thay: Khi nguoi doi truong ban phat sung “nhan dao” vao thai duong tu tu, mieng nong sung thuong di sat vao thai duong nen khong nghe thay tieng no, khi kham nghiem tu thi dan xuyen tu thai duong ra vi tri khu vuc tren hoac duoi tai doi dien (thuong la tai phai) chu khong phai la xuyen ra sau gay cua bi an. De dan xuyen ra sau gay bi an thi bang sung phai chech len cao va huong ve phia truoc mat bi an, mieng nong sung khong the op kin vao thai duong (dieu nay se gay tieng no khi ban). Day la tu the ban kho, khong thuan loi cho nguoi ban nen thuc te khong ai ban nhu vay, va sau gay cua tu thi khong co lo dan ra. Ba la, ten sach ghi binh luan nhung chu yeu la trich dan dieu luat Theo Tu dien Tieng viet can ban, NXB Thanh Nien, do tac gia Nguyen Nhu Y chu bien thi: Binh luan la ban va nhan xet, danh gia van de gi do. Nhu vay, binh luan khoa hoc ve Bo luat tuc la ban va nhan xet, danh gia cac Dieu duoc quy dinh trong Bo luat do tren co so ly luan va thuc tien nham giup cho nguoi doc hieu ro hon va van dung vao cong tac chuyen mon. Voi tieu de la: “Binh luan khoa hoc Luat THAHS va cac quy dinh moi nhat ve THAHS” nhung trong cuon sach chu yeu la trich dan y nguyen cac Dieu luat ma khong thay binh luan, khong co nhan xet, danh gia nao. Vi du nhu tai Muc 8, 9 thuoc Phan I, Chuong I (trang 31,32) khi viet ve thi hanh hinh phat truc xuat, tuoc mot so quyen cong dan; thi hanh hinh phat cam dam nhiem chuc vu, cam hanh nghe hoac cong viec nhat dinh la chep lai Khoan 10, Khoan 11, Dieu 3 Luat THAHS; Dieu 36, Dieu 39 BLHS… Viec mot cuon sach duoc xuat ban con co nhung khiem khuyet, sai sot o diem nay diem khac cung la chuyen binh thuong, co the hieu va thong cam voi tac gia. Nhung THAHS la mot linh vuc mang tinh dac thu, doi hoi cac tac gia sach phai co hieu biet sau sac ve ly luan va thuc tien, co kinh nghiem trong cong tac THAHS. Tu ly luan va thuc tien moi co the dua ra nhung nhan xet, danh gia xac dang nhat, gop phan nang cao he thong ly luan ve cong tac THAHS. Muc dich cua bai viet nay chi mong muon dong gop mot so y kien ve cuon sach de ban doc nhan ra khiem khuyet va tranh hieu sai ve cong tac THAHS va tinh than cua cac nha lam Luat THAHS ma cuon sach da “binh luan” nhu da phan tich o tren. Binh An Xem them Tra loi cua ban ve danh gia nay , da co 0 phan hoi. Ho ten Email Ma xac nhan Vui long nhap cac chu so o hinh ben canh. Gui tra loi cua ban Huy bo cuon sach qua do Boi long vu 04/03/2011 15:20:12 Mot cuon sach co qua nhieu sai sot ! Binh luan khoa hoc cac bo luat la san pham khoa hoc cua cac nha khoa hoc, do la su ket hop giua ly luan va thuc tien de lam sang to he thong cac quy tac xu su ma bo luat do quy dinh, giup nguoi nghien cuu, cac nha quan ly, to chuc va thuc thi phap luat tiep can va van dung vao cong tac chuyen mon. Nhu vay, co the noi san pham khoa hoc la su no luc miet mai, the hien trach nhiem cao doi voi xa hoi cua cac nha khoa hoc, boi cac cuon sach ma cac nha khoa hoc viet ra co anh huong sau rong den toan xa hoi, nhat la nhung nguoi truc tiep quan ly, to chuc va thuc thi phap luat. Thang 7/2011 Luat Thi hanh an hanh s
co hieu luc se la co so phap ly quan trong nham nang cao hieu qua cong tac thi hanh an hinh su o nuoc ta : Hang nghin ban an hinh su se duoc thuc hien mot cach nghiem minh, hang nghin can bo lam cong tac thi hanh an hinh su (THAHS) duoc dao tao, boi duong nghiep vu ve THAHS. Tuy nhien, de Luat thi hanh an hinh su thuc su phat huy hieu qua can phai co cac van ban huong dan thi hanh nham tranh su chong cheo, tao su thong nhat tu Trung uong den dia phuong trong qua trinh thuc thi phap luat. Mac du den thang 7/2011 Luat THAHS moi co hieu luc phap luat nhung Nha xuat ban Thoi Dai da kip thoi xuat ban cuon sach : “Binh luan khoa hoc Luat Thi hanh an hinh su va cac quy dinh moi nhat ve thi hanh an hinh su”. Day la tin hieu dang vui mung, vi thuc te THAHS la linh vuc moi, chung ta chua co nhieu cac nha khoa hoc, nha nghien cuu ly luan dau dan ve linh vuc nay. Cac cong trinh nghien cuu ve THAHS con rat khiem ton. Song, doc cuon sach tren, chung toi giat minh boi day la cuon sach dau tien binh luan Luat THAHS va co anh huong lon den xa hoi lai co qua nhieu sai sot, xin duoc chia se cung ban doc : Mot la, noi dung sach co nhieu sai sot nghiem trong – Tai trang 55 thuoc Phan II, Chuong II cua cuon sach co doan viet: “Doi tuong ma trai giam giam giu la la nhung nguoi bi ket an phat tu hoac tu hinh dang cho thi hanh an. Ngoai ra theo quy dinh tai Quy che ve tam giu, tam giam thi doi tuong giam giu tai trai giam con co the gom ca bi can, bi cao. Trong trai giam cung co the co mot so buong de giam giu nhung nguoi bi bat trong truong hop khan cap, hoac pham toi qua tang da co lenh tam giu”. Dieu 10 Phap lenh Sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh Thi hanh an phat tu ban hanh nam 2007 quy dinh : “Trai giam la noi chap hanh hinh phat cua nguoi bi ket an tu”. Dieu 1 Quy che trai giam cung quy dinh : “Trai giam la noi chap hanh hinh phat cua nguoi bi ket an tu co thoi han va tu chung than”. Nhu vay, trai giam chi giam giu nguoi bi ket an tu co thoi han va tu chung than, chu khong giam giu nguoi bi ket an tu hinh dang cho thi hanh an (trai tam giam la noi giam giu nguoi bi ket an tu hinh dang cho thi hanh an – Dieu 10 Quy che tam giu, tam giam) Theo quy dinh tai Dieu 2, Dieu 3 va Dieu 4 Quy che tam giu, tam giam thi trai tam giam, nha tam giu giam giu bi can, bi cao, nhung nguoi bi bat trong truong hop khan cap, hoac pham toi qua tang da co lenh tam giu. Co the khang dinh la trai giam khong giam giu bi can, bi cao va nhung nguoi bi bat trong truong hop khan cap, hoac pham toi qua tang da co lenh tam giu. Cung can phai noi them rang day khong phai loi tai bien tap hay danh may nham, loi chinh ta ma la su thieu hieu biet cua tac gia vi noi dung nay thuoc muc Trai giam. – Trong trang nay con co doan viet : “Hien nay, theo Quy che quan ly tam giu, tam giam thi trai giam thuoc Bo Cong an va trai giam o Cong an cap tinh giam giu nhung doi tuong thuoc tham quyen dieu tra, truy to, xet xu cua Co quan dieu tra, Vien kiem sat nhan dan va Toa an nhan dan Trai giam quan su giam, giu nhung doi tuong thuoc tham quyen dieu tra, truy to, xet xu cua Co quan dieu tra, Vien kiem sat va Toa an trong Quan doi nhan dan”. Dieu 10 Quy che tam giu, tam giam quy dinh: “Bo Cong an, Bo Quoc phong, moi Cong an tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong (sau day goi la Cong an cap tinh), Quan khu, Quan doan va cap tuong duong trong Quan doi nhan dan duoc to chuc mot hoac hai trai tam giam”. Nhu vay, Cong an cap tinh chi duoc to chuc trai tam giam chu khong phai la trai giam. Truoc khi co Quyet dinh 197 thi he thong trai giam do 2 cap quan ly : mot do Cuc V26 (cu), hai do cong an cap tinh quan ly. Sau khi co Quyet dinh 197 cac trai giam da ban giao ve Cuc V26 quan ly, tru trai giam My Phuoc (sau nay cung da ban giao cho V26 quan ly). Trai giam quan su chi giam giu nguoi bi ket an tu co thoi han va tu chung than, tuc la giam giu nhung nguoi ma ban an cua Toa an quan su da co hieu luc phap luat, chu khong giam giu doi tuong thuoc tham quyen dieu tra, truy to, xet xu cua Co quan dieu tra, Vien kiem sat va Toa an trong Quan doi nhan dan. Doi tuong nay chi giam giu o trai tam giam quan su cac cap. – Tai trang 61 thuoc Phan I, Chuong III co doan viet : “Hinh thuc bieu hien cu the cua che do giam giu doi voi pham nhan duoc quy dinh trong Luat Thi hanh an hinh su the hien o viec quy dinh cac quyen va trach nhiem cua he thong trai giam, quy dinh cac quyen va nghia vu cua pham nhan, cung nhu quy dinh ve viec phan loai trai giam (loai I ; loai II ; loai III) …”. Dieu 11 Phap lenh Sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh Thi hanh an phat tu da bai bo Dieu 12, Dieu 13 cua Phap lenh Thi hanh an phat tu nam 1993 : khong quy dinh phan loai trai giam loai I, loai II, loai III. Tren co so do Luat Thi hanh an hinh su cung khong quy dinh phan loai trai giam thanh loai I, II, III. Vay ma cuon sach tren lai viet la Luat Thi hanh an hinh su quy dinh nhu vay, that la mot sai sot kho co the chap nhan. – Tai trang 318 cua cuon sach co doan viet : “Theo quy dinh cua phap luat hien hanh Bo Cong an duoc giao chu tri to chuc thi hanh hinh phat tu hinh. Khi nhan duoc lenh thi hanh mot an tu hinh, lanh dao cong an tinh, thanh pho phai thanh lap Hoi dong thi hanh an tu hinh…” Dieu 259 BLTTHS nam 2003 quy dinh : “Chanh an Toa an da xu so tham ra quyet dinh thi hanh an va thanh lap Hoi dong thi hanh hinh phat tu hinh gom dai dien Toa an, Vien kiem sat va Cong an. Hoi dong thi hanh an phai kiem tra can cuoc cua nguoi bi ket an truoc khi thi hanh an”. Khoan 2 Dieu 55 Luat THAHS cung quy dinh : “Trong thoi han 07 ngay, ke tu ngay ra quyet dinh thi hanh an, Chanh an Toa an da ra quyet dinh thi hanh an phai ra quyet dinh thanh lap Hoi dong thi hanh an tu hinh do Chanh an hoac Pho Chanh an Toa an da ra quyet dinh thi hanh an lam Chu tich Hoi dong thi hanh an tu hinh”. Nhu vay, Toa an moi la co quan duoc giao chu tri to chuc thi hanh hinh phat tu hinh va lanh dao Toa an quyet dinh thanh lap Hoi dong thi hanh hinh phat tu hinh chu khong phai la Bo Cong an va lanh dao Cong an tinh, thanh pho. – Trang 319, dong thu nhat viet: “Truoc khi dua pham nhan ra phap truong… va xac dinh pham nhan ay dung la pham nhan da bi ket an tu hinh va dung la nguoi sap bi thi hanh an trong ke hoach da dinh. Sau do phai khoa tay va dua pham nhan den buong lam viec cua Giam thi de dai dien toa an nhan dan tien hanh tong dat cho pham nhan biet ve quyet dinh an tu hinh… Tiep do pham nhan duoc dan giai den phap truong. Sau khi troi tay pham nhan vao cot da trong san, dai dien toa an nhan dan cong bo tom tat toi trang cua pham nhan… Sau do bac sy phap y kham nghiem, xac dinh la pham nhan da chet han hay chua”. O day tac gia da co su nham lan nghiem trong ve khai niem. Pham nhan la khai niem de chi nhung nguoi bi ket an tu co thoi han va tu chung than dang chap hanh an tai trai giam, trai tam giam. Doi tuong bi ket an tu hinh cung nhu cac an hinh su khac khong duoc goi la pham nhan. Hai la, tac gia cau tha va thieu kinh nghiem thuc tien Khi viet mot cuon sach, nhat la sach viet ve luat thi tu ngu can phai chinh xac. Vay ma cuon sach nay da nhieu lan viet thieu hoac khong dung voi quy dinh cua phap luat, sai sot nay theo chung toi la o loi cau tha va thieu kinh nghiem trong cong tac THAHS: – Tai trang 10 viet ve hinh phat bo sung duoc quy dinh trong BLHS nam 1999 chi co 6 hinh phat, trong khi do luat quy dinh la 7 hinh phat bo sung (thieu hinh phat truc xuat, khi khong ap dung la hinh phat chinh). – Tai Muc 2, Phan I, Chuong III co doan viet: “Toa an nhan dan ra quyet dinh thi hanh an phat tu theo quy dinh cua Luat THAHS…”. Trang 70 Muc 8, Phan I, Chuong III viet: “Co quan co tham quyen gom trai giam; trai tam giam thuoc Bo Cong an; trai tam giam thuoc Bo Quoc phong…”. Trang 74, dong thu nhat viet: “Giam thi trai giam; Giam thi trai tam giam thuoc Bo Cong an; Giam thi trai tam giam thuoc Bo Quoc phong…”. Nhu vay, co the thay tac gia da khong noi den Toa an, trai giam thuoc Bo Quoc phong. Ngoai ra, hau het o trang 75 khi viet ve xu ly pham nhan, tac gia cuon sach da “quen” de cap den Bo Quoc phong (loi nay rat pho bien the hien su thieu trach nhiem cua tac gia) – Trang 319, dong thu 5 tu tren xuong co viet: “Sau do phai khoa tay va dua pham nhan den buong lam viec cua Giam thi de dai dien toa an nhan dan tien hanh tong dat cho pham nhan biet ve quyet dinh an tu hinh…”. Cung o trang nay, dong thu 21 tu tren xuong viet: “Tu vi tri chi huy, doi truong tien den cho bi an rut sung tu bao sung ban vao thai duong bi an, dan xuyen chech tu thai duong ra sau gay cua bi an…”. Dieu do cho thay, tac gia cuon sach chua mot lan tham gia hoac chung kien thi hanh an tu hinh: Thu nhat, truoc khi ra phap truong, tu tu duoc dua den mot phong nho chi co ban ghe, tai day tien hanh lam cac thu tuc theo quy dinh cua phap luat chu chua co tu tu nao duoc dua len phong lam viec cua Giam thi trai tam giam (co the do quan niem tam linh nen thuc te Giam thi cac trai tam giam khong muon dua tu tu len phong lam viec cua minh). Thu hai, tac gia viet: “dan xuyen chech tu thai duong ra sau gay cua bi an” la khong dung voi thuc te. Chung toi da tung tham gia thi hanh an tu hinh tu cach la can bo kham nghiem tu thi cho thay: Khi nguoi doi truong ban phat sung “nhan dao” vao thai duong tu tu, mieng nong sung thuong di sat vao thai duong nen khong nghe thay tieng no, khi kham nghiem tu thi dan xuyen tu thai duong ra vi tri khu vuc tren hoac duoi tai doi dien (thuong la tai phai) chu khong phai la xuyen ra sau gay cua bi an. De dan xuyen ra sau gay bi an thi bang sung phai chech len cao va huong ve phia truoc mat bi an, mieng nong sung khong the op kin vao thai duong (dieu nay se gay tieng no khi ban). Day la tu the ban kho, khong thuan loi cho nguoi ban nen thuc te khong ai ban nhu vay, va sau gay cua tu thi khong co lo dan ra. Ba la, ten sach ghi binh luan nhung chu yeu la trich dan dieu luat Theo Tu dien Tieng viet can ban, NXB Thanh Nien, do tac gia Nguyen Nhu Y chu bien thi: Binh luan la ban va nhan xet, danh gia van de gi do. Nhu vay, binh luan khoa hoc ve Bo luat tuc la ban va nhan xet, danh gia cac Dieu duoc quy dinh trong Bo luat do tren co so ly luan va thuc tien nham giup cho nguoi doc hieu ro hon va van dung vao cong tac chuyen mon. Voi tieu de la: “Binh luan khoa hoc Luat THAHS va cac quy dinh moi nhat ve THAHS” nhung trong cuon sach chu yeu la trich dan y nguyen cac Dieu luat ma khong thay binh luan, khong co nhan xet, danh gia nao. Vi du nhu tai Muc 8, 9 thuoc Phan I, Chuong I (trang 31,32) khi viet ve thi hanh hinh phat truc xuat, tuoc mot so quyen cong dan; thi hanh hinh phat cam dam nhiem chuc vu, cam hanh nghe hoac cong viec nhat dinh la chep lai Khoan 10, Khoan 11, Dieu 3 Luat THAHS; Dieu 36, Dieu 39 BLHS… Viec mot cuon sach duoc xuat ban con co nhung khiem khuyet, sai sot o diem nay diem khac cung la chuyen binh thuong, co the hieu va thong cam voi tac gia. Nhung THAHS la mot linh vuc mang tinh dac thu, doi hoi cac tac gia sach phai co hieu biet sau sac ve ly luan va thuc tien, co kinh nghiem trong cong tac THAHS. Tu ly luan va thuc tien moi co the dua ra nhung nhan xet, danh gia xac dang nhat, gop phan nang cao he thong ly luan ve cong tac THAHS. Muc dich cua bai viet nay chi mong muon dong gop mot so y kien ve cuon sach de ban doc nhan ra khiem khuyet va tranh hieu sai ve cong tac THAHS va tinh than cua cac nha lam Luat THAHS ma cuon sach da “binh luan” nhu da phan tich o tren. Binh An Xem them Tra loi cua ban ve danh gia nay , da co 0 phan hoi. Ho ten Email Ma xac nhan Vui long nhap cac chu so o hinh ben canh. Gui tra loi cua ban Huy bo Danh gia trung binh (2 nguoi da danh gia) 1.0 5 ★ 0 4 ★ 0 3 ★ 0 2 ★ 0 1 ★ 2 Dang nhap de gui nhan xet cua Ban Dang nhap Ban chua co tai khoan? Hay Dang ky Binh luan tu facebook ()