Sele-Development Through The Eightfold Path – Nhân Cách Con Người Trong Triết Lý Bát Chánh Đạo Phật Giáo

Sách-Tài liệu: Sele-Development Through The Eightfold Path – Nhân Cách Con Người Trong Triết Lý Bát Chánh Đạo Phật Giáo PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Tôn Giáo Nhà phát hành: Phát QuangTừ khóa chính sách: Sele-Development Through The Eightfold Path – Nhân Cách Con Người Trong Triết Lý Bát Chánh Đạo Phật Giáo, sele-development through the eightfold path – nhan cach con nguoi trong triet ly bat chanh dao phat giao

sach sele-development through the eightfold path - nhan cach con nguoi trong triet ly bat chanh dao phat giao

SELE-DEVELOPMENT THROUGH THE EIGHTFOLD PATH – NHÂN CÁCH CON NGƯỜI TRONG TRIẾT LÝ BÁT CHÁNH ĐẠO PHẬT GIÁO

Sele-Development Through The Eightfold Path – Nhân Cách Con Người Trong Triết Lý Bát Chánh Đạo Phật Giáo Bát Chánh Đạo là con đường để đời người giải thoát khỏi mọi vọng tuởng, trong đó vọng tưởng ta là có, ta là duy nhất đã đưa người ấy sa vào những sai lầm cay đắng.

Bát Chánh Đạo không dùng để cao đàm khoát luận mà để tụ tập.

Sự tu tập trên đường học phật quả thật gian nan, gian nan như “lội ngược dòng sông”.

Là người cư sĩ tại gia và theo quan niệm riêng, tác giả đi từ việc giữ giới đầu tiên để triển khai các bước đi tiếp sau, thay vì đi theo trình tự mà Đức Phật và chư tổ đã truyền dạy.

Âu cũng là một nẻo đường đến với sự thoát khổ.

Lẽ dĩ nhiên, đi ngược chiều là kinh nghiệm riêng của tác giả, song vì ngựợc chiều mà sự gian nan cũng nhân lên.

Nhưng với một quyết tâm cao độ thì ngược chiều không đồng nghĩa với đi sai lạc tám con đường, mà chỉ là chọn đi con đường nào trước theo kinh nghiệm riêng.

Cũng tùy đấy thôi! Đây không là một cuốn sách chỉ bàn về nhân cách con người thuần tuý.

Cũng không là một cuốn sách với những lý thuyết dài hơi, mà là một nhân cách được cụ thể hoá qua kinh nghiệm tu tập để đạt đến sự hoàn toàn đáng muốn.

Tác giả cho ta thấy đây là bài học cá nhân đem ra cùng chia sẻ với mọi người.

Lựa chọn tu tập như thế nào là tuỳ ở mỗi người, nhưng có một điều sau đây là tấm niệm: nhân cách con người chỉ có thể đạt đến độ hoàn hảo khi con người ấy đi theo con đường chân chính mà Đức Phật đã chỉ dạy.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Tôn Giáo Nhà phát hành: Phát Quang Khối lượng: 240.00 gam Định dạng: Bìa cứng Kích thước: 11.5×19.5 cm Ngày phát hành: 12/2006 Số trang: 128

sach tai lieu huong dan ve thue (quy ii - 2007)

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ (QUÝ II – 2007)

Tai Lieu Huong Dan Ve Thue (Quy II – 2007) Tai Lieu Huong Dan Ve Thue (Quy I I – 2007): “Tai Lieu Huong Dan Ve Thue” giup doc gia thuan tien trong viec cap nhat, tra cuu chinh sach che do ve thue, giup cho doanh nghiep thuc hien tot nghia vu thue; dong thoi giup co quan va can bo thue tong hop xuyen suot ve chinh sach che do thue theo tung quy trong nam, thuc hien cong tac hanh thu mot cach thuan loi. Tai lieu duoc tap hop va sap xep theo he thong cac noi dung den hoat dong san xuat kinh doanh, xuat nhap khau, quyet toan thue, huong dan thuc hien chinh sach thue… cua co quan co tham quyen. Sach duoc chia thanh 7 phan theo he thong nhu sau: – Phan 1: Thue gia tri gia tang – thue tieu thu dac biet – thue xuat nhap khau – Phan 2: Thue thu nhap doanh nghiep – thue thu nhap ca nhan. – Phan 3: Hoa don chung tu. – Phan 4: Uu dai mien giam thue. – Phan 5: Cac van ban quy dinh va huong dan ve thue ap dung cho cac don vi lien quan toi yeu to nuoc ngoai. – Phan 6: Cac van ban quy dinh va huong dan ve thue lien quan toi nha dat. – Phan 7: Chinh sach che do va cach khoan thu khac. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: NXB Tai Chinh Nha phat hanh: NXB Tai Chinh Khoi luong: 400.00 gam Kich thuoc: 14,5×20,5 cm Ngay phat hanh: 08/2007 So trang: 336