Sách Mặt Nạ – Lễ Hội

Sách-Tài liệu: Sách Mặt Nạ – Lễ Hội PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Minh Thu, Minh Quyên Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội Nhà phát hành: Đinh TịTừ khóa chính sách: Sách Mặt Nạ – Lễ Hội, sach mat na – le hoi, Minh Thu, Minh Quyên

sach sach mat na - le hoi

SÁCH MẶT NẠ – LỄ HỘI

Sách Mặt Nạ – Lễ Hội Thông tin tác giả Minh Thu Minh Thu Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Minh Quyên Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Có lẽ ngày nay, trong thị trường sách Thiếu nhi, những cuốn sách tương tác như lật mở, chuyển động đã không còn quá xa lạ.

Nhưng điều chúng ta còn xa lạ đó chính là những bộ sách tương tác mang theo dấu ấn của văn hóa truyền thống – những nét đẹp văn hóa mà ai ai cũng có trách nhiệm phải giữ gìn.

Đó là một phần lý do thôi thúc bộ sách tương tác Sách mặt nạ mô phỏng món đồ chơi quen thuộc ra đời.

Bộ sách do chính những người trẻ Việt sáng tạo dựa trên những yếu tố văn hóa và thế giới quan gần gũi với trẻ em Việt Nam.

Sách mặt nạ được kỳ vọng sẽ đóng góp một phần nào đó đưa văn hóa dân gian đến gần hơn với trẻ em Việt, thể hiện văn hóa dân gian qua một hình thức mới lạ, hợp thời hơn nhằm khơi dậy tình yêu những nét đẹp văn hóa của dân tộc ngay từ thuở nhỏ.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Minh Thu , Minh Quyên Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội Nhà phát hành: Đinh Tị Mã Sản phẩm: 8935212342797 Khối lượng: 154.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt Định dạng: Bìa cứng Kích thước: 17 x 17 cm Ngày phát hành: 09/2018 Số trang: 12

sach huong dan su dung phan mem quan ly kinh doanh - vsbms pro (kem dia cd)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KINH DOANH – VSBMS PRO (KÈM ĐĨA CD)

Huong Dan Su Dung Phan Mem Quan Ly Kinh Doanh – VsBMS Pro (Kem Dia CD) Thong tin tac gia Nguyen Luu Quoc Nguyen Luu Quoc Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Huong Dan Su Dung Phan Mem Quan Ly Kinh Doanh – VsBMS Pro (Kem Dia CD): Dong san pham phan mem quan ly kinh doanh – VsBMS duoc Vsoft xay dung voi muc tieu hang dau la ho tro cac co so, cac doanh nghiep hoat dong kinh doanh mua ban hang hoa, dich vu co duoc mot cong cu quan ly tong the va thong nhat cho toan bo doanh nghiep cua minh mot cach co hieu qua: dap ung day du moi nghiep vu – trien khai su dung de dang – hieu qua cao voi chi phi thap. La phien ban mo rong, tinh nang cao cap, phuc tap chuyen sau cac nghiep vu, phien ban VsBMS. Pro co nhung chuc nang duoc mo rong nhu quan ly xuat nhap – mua ban hang hoa, quan ly thu chi quy tien, quan ly cong no phai thu, quan ly cong no phai tra. Doanh so ban hang, quan ly kho hang – xuat – nhap – ton, he thong bao cao quan ly kinh doanh, VsBMS. Pro con dap ung duoc nhu cau cau cac don vi can quan ly hang hoa nhap xuat theo ma vach,quan ly nhieu kho hang, quan ly don gia dinh muc, quan ly tiep thi, quan ly hoa hong khach hang, quan ly chiet khau theo dinh muc doanh so cua khach hang – tiep thi, quan ly don dat hang… Dac diem: – khach hang phan cap theo nhieu nhom doi tuong, nhieu thuoctinh co muc chiet khau, thanh toan, lien he… – Hang hoa phan cap theo nhieu nhom khac nhau de phuc vu cho cong tac thong ke. – Quan ly cong no theo tung phieu mua, phieu ban voi nhieu dot thanh toan. – Quan ly the kho theo tung mat hang, quan ly xuat nhap ton tat ca cac mat hang, nhom hang. – Quan ly nhieu kho hang voi chuc nang nhap hang va kiem hang thuc te, bao cao chenh lech kho. – Quan lky luan chuyen kho noi bo theo nhieu phuong thuc. – Ho tro nhap – xuat hang hoa bang ma vach – tuong ung voi ma hang hoa. – Quan ly hang nhap tra lai theo tung khach hang, hang xuat tra lai theo tung nha cung cap. – Quan ly muahang voi cong no phai tra: lap phieu mua hang, phieu chi, xuat tra hang va doi lai hang mua. – Quan ly ban hang voi cong no phai thu: lap phieu ban hang, phieu thu, nhap tra hang va doi lai hang mua. – Quan ly nhan vien tiep thi, ban hang: dinh muc chiet khau theo doanh so thu, theo tung nhom hang ban. – Quan ly, theo doi don dat hang truoc, chuyen don hang thanh phieu xuat. – He thong bao cao da dang: danh sach phieu nhap hang, danh sach phieu xuat hang, danh sach phieu thu, danh sach phieu chi, danh sach hang nhap tra lai, danh sach hang xuat tra lai trong ky hoac trong cac ky truoc, bao cao tinh hinh ban hang, cong no cua tiep thi, bao cao chi tiet, tong hop va phan tich so lieu kinh doanh theo nhieu huong. – Cac bao cao linh dong theo thoi gian, thoi ky kinh doanh. Cac bao cao da dang se la cong cu dac luc nhat ho tro cac quyet dinh phat trien dau tu kinh doanh cho cac cap quan ly, giam sat. – Chuong trinh bao mat theo ma nguoi su dung de dam bao he thong khong bi xam nhap trai phep. – Chuc nang luu tru – phuc hoi se luu tru cac thong tin he thong can thiet va phuc hoi hoat dong cua he thong mot cach nhanh chong khi gap su co. – He thong quan ly va phan quyen nguoi su dung mot cach chat che den tung chuc nang nghiep vu, bao cao… – Giao dien do hoa dep mat va de su dung. Ngon ngu giao tiep tieng Viet, co phan tro giup cho cong viec nhap lieu nhanh hcong, cung cap cac tien ich xuat du lieu sang cac ung dung van phong. – Lien ket de dang voi cac ung dung khac tren windows: soan thao van ban, bang tinh dien tu. – Moi truong lam viec co the la rieng le hay nhieu nguoi su dung. – De dang noi ket va chuyen giao so lieu voi cac phan he quan ly da co san. – He thong van hanh voi cac he quan tri co so du lieu thong dung nhu: MS Access/MS SQL server. – Yeu cau phan cung may tinh khong cao, voi cau hinh toi thieu: pentuim II 400Mhz, 128Mb RAM, dung luong cai dat 40MB, he dieu hanh windows 9x/winXP/win2000. Muc Luc: Loi mo dau Gioi thieu VsBMS Pro Mot so buoc den trien khia nhanh VsBMS Pro Huong dan su dung VsBMS Pro Huong dan thao tac thuc hien cac nghiep vu cua chuong trinh Huong dan chi tiet thao tac thuc hien cac nghiep vu. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Luu Quoc Nha xuat ban: Nxb Lao dong Nha phat hanh: Fahasa Khoi luong: 210.00 gam Kich thuoc: 14,5×20,5 cm Ngay phat hanh: 2007 So trang: 128