Ra Quyết Định & Giải Quyết Vấn Đề

Sách-Tài liệu: Ra Quyết Định & Giải Quyết Vấn Đề PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: John Adair Người dịch: Diễm Quỳnh Người dịch: Thành Khang Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Văn LangTừ khóa chính sách: Ra Quyết Định & Giải Quyết Vấn Đề, ra quyet dinh & giai quyet van de, John Adair, Diễm Quỳnh, Thành Khang

sach ra quyet dinh & giai quyet van de

RA QUYẾT ĐỊNH & GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Ra Quyết Định & Giải Quyết Vấn Đề Thông tin tác giả John Adair John Adair Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trong Ra Quyết Định Và Giải Quyết Vấn Đề, bậc thầy về thuật lãnh đạo John Adair sẽ cung cấp cho chúng ta những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tìm kiếm giải pháp, khai mở trí sáng tạo và tự tin đưa ra quyết định đúng đắn.

Qua các danh sách kiểm tra, các bài tập, những tình huống nghiên cứu và phương pháp thực nghiệm, Adair cũng cung cấp những nguyên tắc dễ hiểu để giúp bạn tìm ra hướng giải quyết, truyền sự tự tin cho đội ngũ và tạo ra ý tưởng mới có khả năng cạnh tranh với những chiến lược gia tài ba nhất.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: John Adair Người dịch: Diễm Quỳnh , Thành Khang Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Văn Lang Mã Sản phẩm: 8935074114938 Khối lượng: 176.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13.5 x 21 cm Ngày phát hành: 06/2018 Số trang: 120

sach he thong van ban huong dan luat xay dung va dinh muc du toan trong xay dung co ban

HỆ THỐNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LUẬT XÂY DỰNG VÀ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN

He Thong Van Ban Huong Dan Luat Xay Dung Va Dinh Muc Du Toan Trong Xay Dung Co Ban Thong tin tac gia Hoang Trung Tieu Hoang Trung Tieu Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia He Thong Van Ban Huong Dan Luat Xay Dung Va Dinh Muc Trong Xay Dung Co Ban: – Dinh muc du toan xay dung cong trinh. – Dinh muc du toan khao sat xay dung. QUYET DINH SO: 05/2006/QD-BXD ngay 08 thang 03 nam 2006 Ve viec Ban hanh quy che danh so va gan bien so nha. QUYET DINH SO: 09/2006/QD-BXD ngay 29 thang 03 nam 2006 Ve viec cong bo danh muc van ban quy pham phap luat het hieu luc. QUYET DINH SO: 21/2006/QD-BXD ngay 11 thang 4 nam 2006 Ve viec ban hanh Quy che xay dung, ban hanh va quan ly dinh muc bao quan hang du tru quoc gia. QUYET DINH SO: 11/2006/QD-BXD ngay 11 thang 4 nam 2006 Ve uy quyen quan ly dau tu xay dung doi voi cac don vi thuoc bo xay dung. THONG TU SO: 01/2006/TT-BXD ngay 17 thang 5 nam 2006 Huong dan lap va quan ly dau tu xay dung cong trinh co so ha tang thuoc chuong trinh phat trien kinh te – xa hoi cac xa dac biet kho khan vung dong bao dan toc va mien nui giai daon 2006-2010. THONG TU So: 02/2006/TT-BXD ngay 17 thang 5 nam 2006 Huong dan luu tru ho so thiet ke, ban ve hoan cong cong trinh xay dung. THONG TU So: 03/2006/TT-BXD ngay 22 thang 5 nam 2006 Huong dan bo sung mot so noi dung cua cac Thong tu so 02/2005/TT-BXD: Thong tu so 004/2005/TT-BXD va Thong tu so 06/2005/TT-BXD. QUYET DINH SO: 15/2006/QD-BXD ngay 02 thang 6 nam 2006 Ban hanh “Quy dinh che do bao tri cong so cac co quan hanh chinh nha nuoc”. QUYET DINH SO: 16/2006/QD-BXD ngay 5 thang 6 nam 2006 Ban hanh “Quy dinh thiet ke dien hinh, thiet ke mau cong so hanh chinh Nha nuoc”. QUYET DINH SO: 17/2006/QD-BXD ngay 7 thang 6 nam 2006 Ban hanh “Quy dinh tam thoi ve dieu kien toi thieu cua nha o nguoi lao dong thue de o”. Muc Luc: Phan thu nhat: He thong cac van ban moi trong linh vuc xay dung 1. Cac quy dinh chung 2. Quy dinh ve hop dong xay dung, giay chung nhan cong trinh xay dung 3. Quy dinh ve quy hoach va dinh muc chi phi quy hoach xay dung 4. Quy dinh ve quan ly cong trinh xay dung 5. Quy dinh tai chinh moi trong linh vuc xay dung 6. Quy dinh ve xu ly vi pham trong xay dung. Phan thu hai: Cac quy dinh muc du toan xay dung Quyet dinh so 24/2005/QD-BXD ngay 29-7-2005 cua Bo xay dung ve viec ban hanh “Dinh muc du toan xay dung cong trinh – phan xay dung” Quyet dinh so 28/2005/QD-BXD ngay 10-8-2005 cua Bo Xay Dung ve viec ban hanh dinh muc du toan khao sat xay dung Thong tu so 54/2005/TT-BNN ngay 26-8-2005 cua Bo Nong Nghiep va phat trien nong thon huong dan dieu chinh du toan cong trinh xay dung co ban thuoc nganh nong nghiep va phat trien nong thon. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Hoang Trung Tieu Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Kinh Te Khoi luong: 1980.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19 x 27 cm Ngay phat hanh: 2006 So trang: 1226