Phiên Vân Phúc Vũ – Tập 5

Sách-Tài liệu: Phiên Vân Phúc Vũ – Tập 5 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Hoàng Dịch Người dịch: Quý Long Nhà xuất bản: NXB Đồng Nai Nhà phát hành: Nhân VănTừ khóa chính sách: Phiên Vân Phúc Vũ – Tập 5, phien van phuc vu – tap 5, Hoàng Dịch, Quý Long

sach phien van phuc vu - tap 5

PHIÊN VÂN PHÚC VŨ – TẬP 5

Phiên Vân Phúc Vũ – Tập 5 Thông tin tác giả Hoàng Dịch Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Mục lục Độc y Dương Uy Thập đại mỹ nhân Đương chúng bách hôn Xuân sắc vô biên Huyết chiến Liên Trường Tả thủ đao pháp Vũ bạo phong cuồng Bạch Y lệ nhân Bách nhật chi luyến Đảng nữ tán hoa …

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Hoàng Dịch Người dịch: Quý Long Nhà xuất bản: NXB Đồng Nai Nhà phát hành: Nhân Văn Khối lượng: 370.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14 x 20 cm Ngày phát hành: 09/2010 Số trang: 400

sach nguyen ly va ky thuat chan doan benh thuy san

NGUYÊN LÝ VÀ KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN BỆNH THỦY SẢN

Nguyen Ly Va Ky Thuat Chan Doan Benh Thuy San Thong tin tac gia Dang Thi Hoang Oanh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Chan doan co vai tro rat quan trong trong quan ly dich benh o dong vat thuy san. Khac voi dong vat tren can, thuy san song o duoi nuoc voi so luong ca the duoc tha nuoi cao va luon chiu tac dong cua cac yeu to vo sinh va huu sinh co trong moi truong song cua chung. Do vay, qua trinh xet nghiem benh pham thuy san thuong thu duoc ket qua chan doan la cac tac nhan gay benh co hoi. Ket qua chan doan benh phu thuoc rat lon vao kien thuc ve benh o dong vat thuy san va trinh do ky thuat cua nguoi thuc hien cong viec chan doan, tinh san co cua phuong phap chan doan dang duoc ap dung o phong thi nghiem la thuc hien viec xet nghiem va nhung phuong phap chan doan duoc phat trien tren co so cac loai dia phuong. De dap ung nhu cau hoc tap cua sinh vien, giao trinh Nguyen ly va ky thuat chan doan benh thuy san duoc bien soan nham muc dich cung cap nhung kien thuc ve nguyen ly, phuong phap thuc hien va ung dung cac ky thuat chan doan benh o dong vat thuy san trong thuc tien san xuat mot so doi tuong nuoi thuy san chu luc. Giao trinh duoc bien soan dua tren cac nguon tai lieu nuoc ngoai, cac nghien cuu cua cac dong nghiep trong nuoc va cua nhom nghien cuu benh thuy san truong Dai hoc Can Tho. Kien thuc trong giao trinh bao gom nhung nguyen tac co ban trong chan doan benh thuy san va cac ky thuat chuyen mon hep dang duoc ung dung de chan doan benh o dong vat thuy san hien nay. Giao trinh duoc su dung de lam tai lieu hoc tap hoac tham khao cho sinh vien, hoc vien cao hoc nganh nuoi trong thuy san, benh hoc thuy san va chuyen nganh co lien quan. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Dang Thi Hoang Oanh Nha xuat ban: Nxb Nong Nghiep Nha phat hanh: Nxb Nong Nghiep Ma San pham: 8935217217021 Khoi luong: 264.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 07/2011 So trang: 152