Pháo Cuộc Bách Biến – Tập 1

Sách-Tài liệu: Pháo Cuộc Bách Biến – Tập 1 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Hoàng Đình Hồng Nhà xuất bản: Nxb thể dục thể thao Nhà phát hành: Văn LangTừ khóa chính sách: Pháo Cuộc Bách Biến – Tập 1, phao cuoc bach bien – tap 1, Hoàng Đình Hồng

sach phao cuoc bach bien - tap 1

PHÁO CUỘC BÁCH BIẾN – TẬP 1

Pháo Cuộc Bách Biến – Tập 1 Thông tin tác giả Hoàng Đình Hồng Hoàng Đình Hồng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Pháo Cuộc Bách Biến – Tập 1: Qua những thông tin và tài liệu cờ tướng nhận được từ các giải cờ quốc tế khiến những người am hiểu bộ môn đi đến nhận định rằng hiện nay trình độ cờ tướng của chúng ta có phần chững lại so với những tiến bộ của danh thủ nước ngoài như Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan, đặc biệt là Trung Quốc.

Điều này rất đáng lo, vì trước đây chúng ta không hề thua kém các kỳ thủ châu Á: Phạm Thanh Thai, Trấn Quới tức Các Chẩy, Phạm Tấn Hoà, Trần Đình Thuỷ…

một thời từng làn cho các kỳ vương Hồng Kông như Lý Chí Hải, Lê Huệ Đông phải kiêng nể.

Một trong những nguyên nhân của sự “dậm chân tại chỗ” đó là do thiếu thông tin, thiếu tập trung nghiên cứu bộ phận, nhất là số lượng sách vở, tài liệu chuyên đề cờ tướng được phổ biến còn quá ít.

Vì vậy, để phần nào khắc phục tình trạng này, cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc yêu cờ một trong số những tài liệu có giá trị về nghệ thuật xuất quân được dịch từ công trình biên soạn công phu cảu cố danh thủ Trung Quốc hà Thuận An trích từ quyển Trung Quốc Tượng Kỳ Phổ.

Đó là tác phẩm “Đường đầu Pháo Tấn Tam Binh” mà Hồng Kông đã in lại và phát hành rộng rãi dưới tựa đề “Pháo cuộc bách biến”.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Hoàng Đình Hồng Nhà xuất bản: Nxb thể dục thể thao Nhà phát hành: Văn Lang Mã Sản phẩm: 8935073025563 Khối lượng: 130.00 gam Kích thước: 13×19 cm Ngày phát hành: 12/2006 Số trang: 132

sach co cau quy hoach cua thanh pho hien dai

CƠ CẤU QUY HOẠCH CỦA THÀNH PHỐ HIỆN ĐẠI

Co Cau Quy Hoach Cua Thanh Pho Hien Dai Thong tin tac gia Iu. P. Bocharov Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia O. K. Kudriavxev Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Co Cau Quy Hoach Cua Thanh Pho Hien Dai: Nganh quy hoach do thi co su menh quan trong trong viec tao ra co so vat chat ki thuat cua chu nghia cong san. No bao dam nhung dieu kien can thiet cho cuoc song, lao dong, sinh hoat va nghi ngoi cua nhan dan. Su to chuc cac thanh pho ve mat chuc nang, quy hoach va ki thuat trong chung muc dang ke se xac dinh truoc cac hinh thuc thuc hien nhung qua trinh do, thuc day hoac can tro su phat trien cua chung. Co cau quy hoach la mot trong nhung dac tinh co ban cua viec to chuc khong gian thanh pho hien dai. No phan anh cach bo tri va moi quan he lan nhau giua cac khu cong nghiep, cac khu nha o, khu vuc cac cong trinh do thi, giao thong va cac khu chuc nang khac. Su phat trien co cau quy hoach co lien quan den viec lam cho cac chuc nang kinh te – xa hoi cua thanh pho them phuc tap, lien quan den su phat trien dan so thanh pho, su tang them dien tich va phan hoa dat da da xay dung de dung vao nhung muc dich khac nhau. Co cau quy hoach phai dam bao su ket hop cac khu chuc nang mot cach hop li trong co cau thong nhat cua thanh pho va su on dinh tuong doi cua nhung moi quan he qua lai giua cac khu vuc quan trong nhat cua thanh pho trong nhung giai doan phat trien chu yeu. Su phat trien nhanh chong cua cac thanh pho hien dai doi hoi phai giai quyet dung dan toan bo mang luoi cac cong trinh phuc vu, dac biet la viec bo tri chung tren mat bang thanh pho. Truoc het, do la he thong cong trinh phuc vu cap thanh pho va cap quan, vi tren co so hop nhat cac o pho va thanh lap nhung tieu khu nha o, co the dat duoc su bo tri cac cong trinh cap 1 mot cach dieu hoa. Can phai lam sao de co cau khong gian cua thanh pho khong can tro su tiep tuc phat trien mang luoi phuc vu, khong gay nen nhung kho khan trong viec to chuc phuc vu dan cu khi phat trien thanh pho. Trong dieu kien hien nay, can ra suc bo tri kheo leo moi tuong quan giua cac khu cong nghiep va cac khu nha o, to chuc co suy nghi ki va dat duoc moi quan he qua lai giua chung mot cach on dinh, bao ton tinh toan ven cua thanh pho trong moi giai doan phat trien cua no. Viec chon dia diem cho cac khu nghi ngoi, nhung cong trinh do thi va cac cong trinh giao thong lon cung can tien hanh voi su luu y den kha nang tiep tuc phat trien thanh pho ma khong can cai tao can ban cac khu chuc nang truoc thoi han. Song song voi viec bao dam day du tinh hoan chinh cua moi truong vat chat – khong gian va nhung thuan loi cho viec to chuc san xuat va doi song cua dan cu, phai quan tam lam sao cho co cau quy hoach kien truc cua thanh pho trong moi giai doan xay dung lon bao gio cung phu hop voi tien trinh phat trien cua no. Muc luc: Loi tac gia gui ban doc Viet Nam Loi nguoi dich Loi noi dau Chuong 1: Nhung tien de cua su hinh thanh co cau quy hoach cua thanh pho Su phat trien mang luoi khong che cac thanh pho Van de dieu chinh su phat trien cua thanh pho Tinh toan ven ve chuc nang va ve co cau cua thanh pho Chuong 2: Co cau quy hoach cua thanh pho trung tam san xuat va khoa hoc Cac phuong phap li luan chu yeu trong giai phap co cau Loai hinh cac co cau quy hoach Cac so do thuc nghiem ve co cau quy hoach cua thanh pho moi Co cau quy hoach cua thanh pho khoa hoc Chuong 3: Nhung co so giao thong cua co cau quy hoach thanh pho Tinh quy luat cua su thu hut lao dong Cac he thong giao thong Giao thong va su hoan chinh co cau cua khu vuc xay dung nha o Phuong phap tinh toan su phan bo dan cu khi giai quyet co cau trung tam cap thanh pho Chuong 4: Nhung dac diem cua su hinh thanh khu vuc trung tam cap thanh pho Su bo tri trong khong gian va su to chuc giao thong cua trung tam Su hinh thanh khu trung tam trong qua trinh phat trien thanh pho Tai lieu tham khao Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Iu. P. Bocharov , O. K. Kudriavxev Nguoi dich: Le Phuc Quoc Nha xuat ban: Nxb Xay dung Nha phat hanh: NXB KHKT Khoi luong: 330.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 06/2006 So trang: 176