Ôn Tập, Kiểm Tra Đánh Giá Năng Lực Vật Lí 11

Sách-Tài liệu: Ôn Tập, Kiểm Tra Đánh Giá Năng Lực Vật Lí 11 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Trịnh Minh Hiệp Nhà xuất bản: NXB Dân Trí Nhà phát hành: Khang ViệtTừ khóa chính sách: Ôn Tập, Kiểm Tra Đánh Giá Năng Lực Vật Lí 11, on tap kiem tra danh gia nang luc vat li 11, Trịnh Minh Hiệp

sach on tap, kiem tra danh gia nang luc vat li 11

ÔN TẬP, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VẬT LÍ 11

Ôn Tập, Kiểm Tra Đánh Giá Năng Lực Vật Lí 11 Thông tin tác giả Trịnh Minh Hiệp Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Sách gồm 7 chủ đề: Chủ đề 1: Điện tích – Điện trường Chủ đề 2: Dòng điện không đổi Chủ đề 3: Dòng điện trong các môi trường Chủ đề 4: Từ trường Chủ đề 5: Cảm ứng điện từ Chủ đề 6: Khúc xạ ánh sáng Chủ đề 7: Mắt và các dụng cụ quang học Nội dung của cuốn sách được biên soạn dựa trên nội dung sách giáo khoa Vật lí 11 hiện hành, gồm hai phần chính: KIẾN THỨC CƠ BẢN và CÁC DẠNG BÀI TẬP.

Trong mỗi phần, các kiến thức cơ bản cũng như các dạng bài tập trình bày tương đối chi tiết và đầy đủ.

Các ví dụ mẫu được trình bày theo cả hai hình thức TRẮC NGHIỆM và TỰ LUẬN nhằm tạo tư duy suy luận cao và khả năng làm nhanh với các bài tập trắc nghiệm.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Trịnh Minh Hiệp Nhà xuất bản: NXB Dân Trí Nhà phát hành: Khang Việt Mã Sản phẩm: 8935092548708 Khối lượng: 484.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 19 x 27 cm Ngày phát hành: 06/2018 Số trang: 288

sach huong dan thuc hanh ke toan doanh nghiep nho va vua - da cap nhat den thang 3 nam 2009

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA – ĐÃ CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 3 NĂM 2009

Huong Dan Thuc Hanh Ke Toan Doanh Nghiep Nho Va Vua – Da Cap Nhat Den Thang 3 Nam 2009 Thong tin tac gia Vo Van Nhi Vo Van Nhi Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Doanh nghiep nho va vua bao gom cac doanh nghiep co quy mo nho hoac trung binh ve von, ve may moc thiet bi, ve lao dong… va qua trinh san xuat kinh doanh thuong duoc tap trung trong mot pham vi nhat dinh voi mot hoac mot so phan xuong (hoac bo phan kinh doanh) Doanh nghiep nho va vua rat da dang ve linh vuc kinh doanh dong thoi cung bao gom nhieu hinh thuc so huu khac nhau (doanh nghiep nha nuoc, cong ty co phan…) Thong tin ke toan cua cac doanh nghiep nho va vua cung duoc cung cap cho nhieu doi tuong khac nhau, ben trong cung nhu ben ngoai doanh nghiep. Do vay noi dung to chuc cong tac ke toan trong cac doanh nghiep nho va vua ve nguyen tac cung khong co su khac biet lon so voi cac loai hinh doanh nghiep khac. Muc luc: Phan 1: Ke toan tai chinh Chuong 1: To chuc cong tac ke toan trong cac doanh nghiep nho va vua Chuong 2: Ke toan von bang tien, no phai thu va cac khoan ung truoc Chuong 3: Ke toan cac yeu to co ban cua qua trinh san xuat kinh doanh Chuong 4: Ke toan cac khoan no phai tra va nguon von chu so huu Chuong 5: Ke toan qua trinh san xuat va tieu thu san pham trong doanh nghiep Chuong 6: Ke toan qua trinh kinh doanh hang hoa Chuong 7: Ke toan bat dong san dau tu trong doanh ngiep Chuong 8: Ke toan xac dinh ke qua kinh doanh trong doanh nghiep Chuong 9: Bao cao tai chinh ap dung cho doanh nghiep nho va vua Phan 2: Che do chung tu ke toan Quy dinh chung Danh muc chung tu ke toan Giai thich noi dung va phuong phap ghi chep chung tu ke toan Phan 3: Cac loai so ke toan ap dung cho doanh nghiep nho va vua Giai thich noi dung va phuong phap ghi so ke toan So do ke toan theo tung tai khoan. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Vo Van Nhi Nha xuat ban: Nxb Thong ke Nha phat hanh: Kinh Te Ma San pham: 113000033547 Khoi luong: 660.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 03/2009 So trang: 536