Ôn TậP LớP 9 LuyệN Thi VàO LớP 10 – Môn VậT Lí

Sách-Tài liệu: Ôn Tập Lớp 9 Luyện Thi Vào Lớp 10 – Môn Vật Lí PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà phát hành: Kinh Đô 2Từ khóa chính sách: Ôn Tập Lớp 9 Luyện Thi Vào Lớp 10 – Môn Vật Lí, on tap lop 9 luyen thi vao lop 10 – mon vat li

sach on tạp lóp 9 luyẹn thi vào lóp 10 - mon vạt lí

ÔN TẬP LỚP 9 LUYỆN THI VÀO LỚP 10 – MÔN VẬT LÍ

Ôn Tập Lớp 9 Luyện Thi Vào Lớp 10 – Môn Vật Lí Ôn Tập Lớp 9 Luyện Thi Vào Lớp 10 – Môn Vật Lí Với mục đích giúp các bạn học tập, rèn luyện kiến thức, kĩ năng học môn Vật lí ở chương trình THCS và cung cấp thêm tài liệu tham khảo cho các bạn học sinh, các tác giả biên soạn cuốn: “Ôn tập lớp 9 luyện thi vào lớp 10 môn vật lí” dành cho khối THCS.

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần chính như sau: 1.

Kiến thức trọng tâm: Tổng hợp những kiến thức cơ bản trong từng bài học 2.

Một số ví dụ: giúp học sinh nắm bắt được một số dạng bài tập cơ bản trong từng nội dung bài học, đồng thời hướng dẫn các bạn học sinh cách giải khi gặp các dạng toán này 3.

Bài tập minh họa: đưa ra các mức độ dễ, khó khác nhau để giúp các bạn học sinh nắm bắt và hiểu rõ hơn kiến thức một cách tốt nhất.

4.

Hướng dẫn giải: giúp các bạn học sinh có thêm thông tin chắc chắn về kết quả của các bài tập mà bạn đã giải.

Ngoài ra còn có các đề kiểm tra để giúp các bạn kiểm tra lại kiến thức của mình sau một vài bài học, đồng thời giúp các bạn tiếp cận nhiều hơn các dạng đề kiểm tra, từ đó thêm phần tự tin để bước vào các kì thi.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà phát hành: Kinh Đô 2 Mã Sản phẩm: 8935206505733 Khối lượng: 264.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16 x 24 cm Ngày phát hành: 06/2011 Số trang: 176

sach bo luat to tung hinh su cua nuoc cong hoa xa hoi chu nghia viet nam va cac van ban moi nhat huong dan thi hanh

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CÁC VĂN BẢN MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Bo Luat To Tung Hinh Su Cua Nuoc Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam Va Cac Van Ban Moi Nhat Huong Dan Thi Hanh Thong tin tac gia Luat Gia Quoc Cuong Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Bo Luat To Tung Hinh Su Cua Nuoc Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam Va Cac Van Ban Moi Nhat Huong Dan Thi Hanh Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10; Bo luat nay quy dinh trinh tu, thu tuc tien hanh cac hoat dong khoi to, dieu ta, truy to, xet xu va thi hanh an hinh su. Muc luc: 1. Nhung quy dinh chung Phan thu nhat: Nhung quy dinh chung Phan thu hai: Khoi to, dieu tra vu an hinh su va quyet dinh viec truy to Phan thu ba: Xet xu so tham Phan thu tu: Xet xu phuc tham Phan thu nam: Thi hanh ban an va quyet dinh cua toa an Phan thu sau: Xet lai ban an va quyet dinh da co hieu luc phap luat Phan thu bay: Thu tuc dac biet Phan thu tam: Hop tac quoc te 2. Huong dan chi tiet ap dung cac quy dinh cua bo luat to tung hinh su Phan mot: Huong dan thi hanh mot so quy dinh trong phan thu tu “Xet xu phuc tham” cua Bo luat to tung hinh su Phan hai: Ve viec giao tham quyen xet xu cac vu an hinh su quy dinh tai khoan 1 Dieu 170 cua bo luat To tung hinh su va tham quyen giai quyet cac vu viec dan su quy dinh… Phan ba: Huong dan thi hanh mot so quy dinh trong phan thu nhat “Nhung quy dinh chung” cua bo luat To tung hinh su nam 2003 … Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Luat Gia Quoc Cuong Nha xuat ban: NXB Hong Duc Nha phat hanh: 45 Dinh Tien Hoang Ma San pham: 113000050302 Khoi luong: 396.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 12/2011 So trang: 420