Nối Hình Thú Vị – Số Từ 1 – 20

Sách-Tài liệu: Nối Hình Thú Vị – Số Từ 1 – 20 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Mỹ thuật Nhà phát hành: Nhà sách Mỹ ĐìnhTừ khóa chính sách: Nối Hình Thú Vị – Số Từ 1 – 20, noi hinh thu vi – so tu 1 – 20

sach noi hinh thu vi - so tu 1 - 20

NỐI HÌNH THÚ VỊ – SỐ TỪ 1 – 20

Nối Hình Thú Vị – Số Từ 1 – 20 Bộ sách “Nối Hình Thú Vị” gồm 4 quyển.

Thông qua các phương pháp kết hợp nhiều lý thú: phán đoán – dán hình – nối hình – tô màu với những bức tranh ngộ nghĩnh, đáng yêu và thân thiện gần gũi với cuộc sống hàng ngày sẽ giúp bé có trí tưởng tượng phong phú và hình thành nhận thức ban đầu về thiên nhiên và xã hội.

Trong đó, Bộ sách tập trung vào các điểm nhấn: 1 Kết hợp giữa dán giấy, nối số, tô màu và nhận biết chữ số 2 Học các chữ số trong phạm vi 100 3 Dán hình và tự do tô màu nhằm bồi dưỡng khả năng thẩm mỹ, phân biệt màu sắc, phát triển trí tuệ cho trẻ Xin trân trọng giới thiệu.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Mỹ thuật Nhà phát hành: Nhà sách Mỹ Đình Mã Sản phẩm: 893605850002 Khối lượng: 165.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 21 x 28.5 cm Ngày phát hành: 12/2009 Số trang: 34

sach tai lieu huong dan mon hoc luat dat dai

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN MÔN HỌC LUẬT ĐẤT ĐAI

Tai Lieu Huong Dan Mon Hoc Luat Dat Dai Luat dat dai la mon hoc co tinh thuc tien cao trong chuong trinh dao tao cu nhan luat tai Truong Dai hoc Luat Thanh pho Ho Chi Minh. De ho tro hoc vien, sinh vien tiep can, hoc tap, nghien cuu mon hoc Luat Dat dai hieu qua nhat, To bo mon Luat Dat dai – Moi truong thuoc khoa Luat Thuong Mai da bien soan tai lieu huong dan mon hoc va tap hop mot so van ban phap luat dat dai phuc vu thiet thuc cho viec hoc tap va ap dung kien thuc phap luat vao thuc tien cua sinh vien, hoc vien. Tai lieu nay gom hai phan. Phan huong dan hoc tap la de cuong chi tiet mon hoc. Phan nay giup cho sinh vien, hoc vien co co hoi nghien cuu bai hoc truoc khi nghe giang vien trinh bay o giang duong; nho do ma sinh vien, hoc vien se nam duoc noi dung bai giang mot cach toan dien va sau sac hon. Sau moi chuong cua tai lieu deu co cac cau hoi on tap, thao luan va cac bai tap tinh huong; cac noi dung nay giup hoc vien, sinh vien ren luyen ky nang, ap dung kien thuc da hoc vao nhung van de, nhung tinh huong cu the ca ve mat ly luan va thuc tien. Phan tap hop mot so van ban phap luat dat dai tuong ung voi cac kien thuc da hoc nham giup sinh vien, hoc vien hoc tap, nghien cuu, ren luyen ky nang doc hieu, danh gia phan tich cac quy dinh cua phap luat de tu do biet van dung giai quyet cac tinh huong cu the trong thuc tien. Muc luc: Phan I. Huong dan hoc tap Bai 1: Khai niem luat dat dai Bai 2: Quan he phap luat dat dai Bai 3: Quan ly thong tin, du lieu va tai chinh ve dat dai Bai 4: Dieu phoi ve dat dai Bai 5: Quyen cua nguoi su dung dat Bai 6: Nghia vu cua nguoi su dung dat Bai 7: Thanh tra, xu ly hanh vi vi pham, giai quyet tranh chap va giai quyet khieu nai, to cao ve dat dai. Phan II. Van ban huong dan thi hanh Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: NXB Thanh Nien Nha phat hanh: Vo Xuan Truong Khoi luong: 460.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5×20 cm Ngay phat hanh: 09/2007 So trang: 468