Những Nguyên Tắc Vàng Của Ceo

Sách-Tài liệu: Những Nguyên Tắc Vàng Của CEO – Tái bản 03/08/2008 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Dennis Stearns, Mary Key Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Những Nguyên Tắc Vàng Của CEO – Tái bản 03/08/2008, nhung nguyen tac vang cua ceo – tai ban 03/08/2008, Dennis Stearns, Mary Key

sach nhung nguyen tac vang cua ceo - tai ban 03/08/2008

NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀNG CỦA CEO – TÁI BẢN 03/08/2008

Những Nguyên Tắc Vàng Của CEO – Tái bản 03/08/2008 Thông tin tác giả Dennis Stearns Dennis Stearns Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Mary Key Mary Key Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Những Nguyên Tắc Vàng Của CEO: Quyển sách chứa nhiều ví dụ thực tế, hàng chục kỹ thuật và công cụ, chiến lược để thành công trong sự nghiệp và cá nhân từ 50 CEO giỏi của Mỹ.

Quyển sách này sẽ đưa bạn đọc vào một quy trình linh họat và thú vị để trở thành CEO “trường tồn”.

Nội Dung: Chương 1: Chuyến hành trình của CEO Phần I: Mục tiêu Chương 2: Con đường đúng Chương 3: Mục tiêu đúng Chương 4: Kế hoạch đúng Phần II: Con người Chương 5: Con người đúng Chương 6: Khả năng thích ứng Phần III: Thực thi Chương 7: Thực thi đúng Chương 8: Di sản đúng Thay lời kết Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Dennis Stearns , Mary Key Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Mã Sản phẩm: 8934974072959 Khối lượng: 280.00 gam Kích thước: 14×20 cm Ngày phát hành: 03/2008 Số trang: 248

sach giáo trình lạp & thảm dịnh dụ án dàu tu (tái bản làn 1)

GIÁO TRÌNH LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ (TÁI BẢN LẦN 1)

Giáo Trình Lạp & Thảm Dịnh Dụ Án Dàu Tu (Tái Bản Làn 1) Thong tin tac gia Do Phu Tran Tinh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Hoat dong dau tu thuong doi hoi mot luong von lon, thoi gian dau tu dai va viec phat huy ket qua dau tu trong tuong lai kha dai. Vi vay, truoc mot hoat dong dau tu chung ta can phai chuan bi mot cach khoa hoc, day du va chinh xac nham tranh nhung rui ro khi thuc hien dau tu. Viec chuan bi do duoc thuc hien thong qua qua trinh lap cac du an dau tu. Ben canh viec lap du an, de du an di vao hoat dong tot, voi ket qua cao, can phai co hoat dong tham dinh du an truoc khi quyet dinh dau tu. Tham dinh du an la mot khau quan trong trong cong tac chuan bi dau tu. Cuon sach “Giao trinh Lap va tham dinh du an dau tu” nay duoc bien soan nham dap ung nhu cau kien thuc ve lap va tham dinh du an dau tu. Cuon sach nay duoc bien soan theo huong ly thuyet, vi du minh hoa, tinh huong va bai tap. Day la tai lieu can thiet cho sinh vien kinh te noi rieng va cac doc gia quan tam den van de khoi nghiep, lap du an kinh doanh noi chung. Do du an la mot linh vuc phuc tap va quan trong o ca cap do vi mo lan vi mo, ca trong qua trinh nghien cuu kha thi, thiet lap, tham dinh va trien khai. Du an co dac trung doi hoi su phoi hop hieu qua lien nganh, lien bo phan, nham dat muc tieu kinh te, xa hoi va moi truong trong thoi gian da hoach dinh, nen viec hieu ro va van dung cac kien thuc ve du an thi dac biet quan trong, lam co so trong hoat dong khoi nghiep, kinh te, kinh doanh, dau tu, trong moi linh vuc cua nen kinh te. Cuon sach duoc trinh bay de hieu va van dung, tu ly thuyet den cac tinh huong thuc tien, dac biet cung de cap den cac co so phap ly lien quan den tham dinh du an dau tu. Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: Do Phu Tran Tinh Nha xuat ban: Nxb Giao thong van tai Nha phat hanh: Kinh Te Ma San pham: 2040030002719 Khoi luong: 418.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 12/2011 So trang: 328