Những Câu Chuyện Tăng Cường Trí Thông Minh Cho Trẻ

Sách-Tài liệu: Những Câu Chuyện Tăng Cường Trí Thông Minh Cho Trẻ PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Thanh Minh Nhà xuất bản: NXB Thời Đại Nhà phát hành: Việt ThưTừ khóa chính sách: Những Câu Chuyện Tăng Cường Trí Thông Minh Cho Trẻ, nhung cau chuyen tang cuong tri thong minh cho tre, Thanh Minh

sach nhung cau chuyen tang cuong tri thong minh cho tre

NHỮNG CÂU CHUYỆN TĂNG CƯỜNG TRÍ THÔNG MINH CHO TRẺ

Những Câu Chuyện Tăng Cường Trí Thông Minh Cho Trẻ Thông tin tác giả Thanh Minh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Các em thân mến, các em có mong muốn được trở nên thông minh hơn, được phát huy đầy đủ năng lực bản thân không? Vậy ngay từ chương đầu tiên các em hãy đọc kỹ từng trang một, chắc chắn các em sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp.

Mục lục Chương 1: Sáng tạo ban đầu Một chữ vừa khéo Lựa chọn của Hươu anh và Hươu em Vết thương trên lưng Chìa khóa học tập Lô cốt đá …

Chương 2: Đấu tranh não bộ Chiếc cần câu mới của Mèo hoa Bí mật của âm thanh Giá trị của kiến thức Ứng phó lúng túng Kế hoạch Chuột bạch của An …

Chương 3: Tiềm năng vô hạn Lý Ban học nghề Mực con học cắt tóc Baby chạy nhanh Nhà hùng biện nói lắp Sự thay đổi của Bọ nhảy …

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Thanh Minh Nhà xuất bản: NXB Thời Đại Nhà phát hành: Việt Thư Mã Sản phẩm: 113000045777 Khối lượng: 220.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 18 x 22 cm Ngày phát hành: 09/2011 Số trang: 128

sach huong dan moi nhat ve cong tac kiem toan, ke toan quan ly tai chinh trong cac doanh nghiep co quan, don vi va quan ly chung khoan thi truong chung khoan khi viet nam gia nhap wto

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

Huong Dan Moi Nhat Ve Cong Tac Kiem Toan, Ke Toan Quan Ly Tai Chinh Trong Cac Doanh Nghiep Co Quan, Don Vi Va Quan Ly Chung Khoan Thi Truong Chung Khoan Khi Viet Nam Gia Nhap WTO Huong Dan Moi Nhat Ve Cong Tac Kiem Toan, Ke Toan Quan Ly Tai Chinh Trong Cac Doanh Nghiep Co Quan, Don Vi Va Quan Ly Chung Khoan Thi Truong Chung Khoan Khi Viet Nam Gia Nhap WTO: Khi Viet nam gia nhap WTO, cong tac quan ly tai chinh, ke toan, kiem toan trong cac doanh nghiep, co quan, don vi doi hoi phai co su doi moi, tang cuong voi nhung qui dinh phap luat moi. Noi dung cuon sach bao gom: – Huong dan moi ve cong tac ke toan – kiem toan trong cac co quan, don vi, doanh nghiep Huong dan che do kiem toan cho doi voi don vi su nghiep cong lap thuc hien quyen tu chu, tu chiu trach nhiem ve thuc hien nhiem vu, to chuc bo may, bien che va tai chinh Qui che hoat dong thanh tra, kiem tra tai chinh Huong dan moi nhat ve kiem toan quan tri trong doanh nghiep – Nhung qui dinh moi ban hanh ve cong tac quan ly tai chinh trong cac co quan, don vi, doanh nghiep Huong dan quan ly von bo sung co muc tieu tu ngan sach TW cho ngan sach dia phuong Qui dinh ve giao dich dien tu trong hoat dong tai chinh Huong dan quan ly tai san nha nuoc trong don vi su nghiep cong lap – Nhung qui dinh moi nhat ve quan ly chung khoan va thi truong chung khoan khi Viet Nam gia nhap WTO Day la cuon sach co noi dung thiet thuc doi voi cac co quan, doanh nghiep, don vi, to chuc trong viec thuc thi va ap dung phap luat trong qua trinh thuc hien hoi nhap nen kinh te quoc te. Muc luc: Phan thu nhat: Nhung huong dan moi ban hanh ve cong tac ke toan – kiem toan trong cac co quan, don vi, doanh nghiep Cong tac ke toan – kiem toan trong cac co quan hanh chinh, don vi su nghiep nha nuoc Cong tac ke toan – kiem toan trong cac doanh nghiep Phan thu hai: Nhung qui dinh moi ban hanh ve cong tac quan ly tai chinh trong cac co quan, don vi, doanh nghiep Cong tac quan ly tai chinh khu vuc nha nuoc Cong tac quan ly tai chinh trong cac don vi, doanh nghiep Phan thu ba: Nhung quy dinh ve giao dich, kinh doanh, dau tu va mua ban chung khoan. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Vo Xuan Truong Khoi luong: 960.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 04/2007 So trang: 576