như cách nói của một nhà văn (tiểu thuyết Tấm ván phóng dao đã liên tiếp nhận được các giải thưởng văn học trong năm 2005

và đã được tái bản tới lần thứ 3)