Nhà Văn Như Thị Nở

Sách-Tài liệu: Nhà Văn Như Thị Nở PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Phạm Xuân Nguyên Nhà xuất bản: Nxb Hội Nhà Văn Nhà phát hành: Nhã NamTừ khóa chính sách: Nhà Văn Như Thị Nở, nha van nhu thi no, Phạm Xuân Nguyên

sach nha van nhu thi no

NHÀ VĂN NHƯ THỊ NỞ

Nhà Văn Như Thị Nở Thông tin tác giả Phạm Xuân Nguyên Phạm Xuân Nguyên Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả “Nhà văn như Thị Nở” – Tập sách phê bình đầu tiên của Phạm Xuân Nguyên khắc họa 51 gương mặt văn chương của ngày hôm qua và ngày hôm nay, với những quan niệm, thái độ khác nhau, với những thành tựu và hạn chế nhất định, nhưng đều là những nhà văn dấn thân và để lại dấu ấn không thể quên trong văn học Việt Nam.

Từ vị trí của một nhà phê bình, Phạm Xuân Nguyên đã làm “sáng giá và sang giá” cho những chân dung và tác phẩm ông viết về.

Dù còn vắng mặt một số nhân vật quan trọng, cuốn sách vẫn phần nào bao quát được dòng chảy của đời sống văn chương trong một thời đoạn nhất định.

Những bài viết của Phạm Xuân Nguyên với phân tích sắc sảo, phát hiện độc đáo, giọng điệu đa dạng, góc nhìn biến đổi, văn liệu phong phú, có sức hấp dẫn như một tác phẩm văn học thực sự.

Và đằng sau 51 gương mặt văn chương ấy, Phạm Xuân Nguyên đã tự họa nên chân dung của chính mình: Tinh tế, đầy suy tư, thẳng thắn và không khoan nhượng.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Phạm Xuân Nguyên Nhà xuất bản: Nxb Hội Nhà Văn Nhà phát hành: Nhã Nam Mã Sản phẩm: 8935235201651 Khối lượng: 638.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 15 x 24 cm Ngày phát hành: 03/2014 Số trang: 408

sach huong dan ke khai, nop, quyet toan thue thu nhap ca nhan - ke khai, quyet toan thue thu nhap doanh nghiep va giao dich lien ket, chong chuyen gia - cac tinh huong giai dap ve thue - 2011

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI, NỘP, QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – KÊ KHAI, QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT, CHỐNG CHUYỂN GIÁ – CÁC TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VỀ THUẾ – 2011

Huong Dan Ke Khai, Nop, Quyet Toan Thue Thu Nhap Ca Nhan – Ke Khai, Quyet Toan Thue Thu Nhap Doanh Nghiep Va Giao Dich Lien Ket, Chong Chuyen Gia – Cac Tinh Huong Giai Dap Ve Thue – 2011 Thong tin tac gia Nguyen Thi Quynh Nguyen Thi Quynh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Viec ban hanh dong bo Nghi dinh va Thong tu ve thue thu nhap ca nhan gop phan tich cuc vao viec thuc hien nghiem tuc dung thoi han Luat noi tren. Nham giup cho cac ca nhan, to chuc la nhung doi tuong trien khai thuc thi Luat mot cach de dang, nhat la viec xac dinh cac khoan thu nhap chiu thue, tinh thue va cac khoan thu nhap duoc mien thue, giam thue hay viec xac dinh khoan giam tru gia canh cho nguoi phu thuoc, xac dinh doi tuong la nguoi phu thuoc, dong thoi giup nguoi nop thue, co quan chi tra thu nhap lam cac thu tuc, ho so dang ky de duoc cap ma so thue, thuc hien ke khai nop thue, khau tru thue, hoan thue, quyet toan thue mot cach thuan loi nhat, Nha xuat ban Lao dong xuat ban cuon sach “Huong dan ke khai, nop, quyet toan thue thu nhap ca nhan, ke khai quyet toan thu nhap doanh nghiep va giao dich lien ket, chong chuyen gia, cac tinh huong giai dap ve thue nam 2011”. Noi dung cuon sach gom co 7 phan: Phan thu nhat: Huong dan ke khai, nop va quyet toan thue thu nhap ca nhan Phan thu hai: Huong dan Luat Thue thu nhap ca nhan theo noi dung quy dinh cua Luat, Nghi dinh va Thong tu Phan thu ba: Luat Thue thu nhap ca nhan va cac van ban huong dan thi hanh Phan thu tu: Cac van ban phap luat lien quan den thue thu nhap ca nhan Phan thu nam: Van ban moi ve thue thu nhap ca nhan va huong dan quyet toan thue thu nhap ca nhan nam 2010 Phan thu sau: Van ban moi ve thue thu nhap doanh nghiep va huong dan quyet toan thue thu nhap doanh nghiep nam 2010 Phan thu bay: Giai dap vuong mac ve thue 2011 Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Thi Quynh Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Kinh Do 2 Ma San pham: 8935206505245 Khoi luong: 1430.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 17×24 cm Ngay phat hanh: 05/2011 So trang: 942