Nguyên Lý Kế Toán

Sách-Tài liệu: Nguyên Lý Kế Toán (Tái Bản Lần Thứ 7) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Phương Đông Nhà phát hành: Kinh TếTừ khóa chính sách: Nguyên Lý Kế Toán (Tái Bản Lần Thứ 7), nguyen ly ke toan tai ban lan thu 7

sach nguyen ly ke toan (tai ban lan thu 7)

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (TÁI BẢN LẦN THỨ 7)

Nguyên Lý Kế Toán (Tái Bản Lần Thứ 7) Việc sử dụng thông tin kế toán để phục vụ cho yêu cầu quản lý và ra quyết định đang và ngày càng trở nên cần thiết, phổ biến cho nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt cho các nhà đầu tư hiện tại, cho những người có mong muốn và có nhu cầu đầu tư.

Để sử dụng được thông tin do kế toán cung cấp thì nhất thiết phải có những hiểu biết cơ bản về đối tượng, phương pháp và nộ dung kế toán.

Môn nguyên lý kế toán là môn học cung cấp những kiến thức nền tảng về kế toán, qua đó tạo cơ sở để tiếp tục học tập, nghiên cứu các môn học kế toán chuyên ngành.

Nội dung cơ bản của môn nguyên lý kế toán bao gồm việc trình bày và giải thích đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán cơ bản trong doanh nghiệp.

Môn học nguyên lý kế toán sẽ rất bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu, nghiên cứu về kế toán.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Phương Đông Nhà phát hành: Kinh Tế Mã Sản phẩm: 2020020000833 Khối lượng: 308.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16 x 24 cm Ngày phát hành: 03/2012 Số trang: 252

sach lap va tham dinh hieu qua tai chinh du an dau tu

LẬP VÀ THẨM ĐỊNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Lap Va Tham Dinh Hieu Qua Tai Chinh Du An Dau Tu Thong tin tac gia Dinh The Hien Dinh The Hien Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Khi nuoc ta chuyen qua co che thi truong da dien ra hang loat thay doi trong tinh hinh va cung cach kinh doanh. Cac doanh nghiep duoc chu dong trong hoat dong kinh doanh cua minh, cac hoat dong mua ban, dau tu phat trien manh me va theo do la cac hoat dong thu hut von dau tu voi nhieu hinh thuc tu vay ngan hang, phat hanh trai phieu, co phieu… Thuc tien chi ra rang thanh cong hay that bai cua moi doanh nghiep phu thuoc rat lon vao van de nguon von su dung, linh vuc dau tu va dau tu nhu the nao? Chung ta se su dung thuat ngu “Dau tu” de chi viec huy dong nguon luc nham bien cac loi ich du kien thanh hien thuc trong mot khoang thoi gian du dai trong tuong lai. Lap du toan dau tu la mot hoat dong da dien bao gom tim kiem cac du an dau tu moi mang lai nhieu loi nhuan hon; nghien cuu van de tim kiem cac du an dau tu moi mang lai nhieu loi nhuan hon; nghien cuu van de cong nghe va marketing nham du doan cac he qua cua du an, dong thoi phan tich hieu qua tai chinh nham xac dinh tiem nang loi nhuan cua tung du an dau tu. Doi voi mot Doanh nghiep hoat dong theo co che thi truong, neu sau vai nam ma khong co mot du an dau tu moi thi hoac la doanh nghiep khong phat trien mo rong hoac la khong thay doi quy trinh, thiet bi SXKD, va dieu do co nghia la Doanh nghiep dang trong qua trinh thu hep SXKD dan den dong cua. Voi hon 2.000 doanh nghiep cua TP. HCM va khu vuc lan can, it nhat mot nam phai co hang ngan du an dau tu lon nho cua cac don vi dang hoat dong, chua ke den cac du an dau tu cua cac doanh nghiep moi thanh lap. So lieu nay cho thay cong tac lap tham dinh phuong an tia chinh du an dau tu khong chi la van de cua cac chuyen vien thuoc cac cong ty tu van dau tu hay cua cac chuyen vien tham dinh cua to chuc tin dung, ma no chinh la yeu cau phat sinh va danh cho cac chuyen vien tai chinh trong cong ty giai quyet. Nhu vay quyen sach nay mong muon tro thanh tai lieu tham khao cho cac nha lanh dao, cac chuyen vien Tai chinh va ke hoach cua doanh nghiep, nhung nguoi dang phai giai quyet van de su dugn von mot cach hieu qua nhat trong boi canh kinh doanh day ap luc cung nhu co hoi moi cua nen kinh te thi truong va ky nguyen hoi nhap kinh te toan cau. Muc luc: Loi cam ta Loi noi dau Phan 1: Cac kien thuc lien quan den du an dau tu Chuong 1: Kien thuc chung ve lap tham dinh phuong an tai chinh du an dau tu Chuong 2: Mot so kinh nghiem lap va tham dinh phuong an tai chinh du an dau tu Chuong 3: Phat trien vung chac va dau tu Chuong 4: To chuc huy dong von va chi phi su dugn von Chuong 5: Tai lieu minh hoa ve lap va tham dinh du an dau tu Chuong 6: Gioi thieu ve du an dau tu san xuat sach hon Chuong 7: Mot so chuc nang Excel ung dung trong tap phuong an tai chinh du an dau tu Phan 2: Huong dan xay dung phuong an tai chinh du an dau tu Chuong 8: Du an dau tu mot lan, khai thac theo tuoi tho thiet bi Chuong 9: Du an san xuat sach hon nang cap thiet bi, doi moi quy trinh SXKD Chuong 10: Du an dau tu phan ky Chuong 11: Du an dau tu co so ha tang theo phuong thuc BOT Chuong 12: Tinh hieu qua du an voi nhieu thong so bien doi Tai lieu tham khao Phu luc Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Dinh The Hien Nha xuat ban: Nxb Thong ke Nha phat hanh: Bookshop-Loc Khoi luong: 1200.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 20×28 cm Ngay phat hanh: 06/2008 So trang: 550