Năm Phút Vàng

Sách-Tài liệu: Năm Phút Vàng PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Tuyết Minh Nhà xuất bản: Nxb Văn Nghệ TP.HCM Nhà phát hành: FahasaTừ khóa chính sách: Năm Phút Vàng, nam phut vang, Tuyết Minh

sach nam phut vang

NĂM PHÚT VÀNG

Năm Phút Vàng Thông tin tác giả Tuyết Minh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Năm Phút Vàng Những bài luyện tập hoặc hoạt động theo hướng dẫn trong cuốn sách Năm Phút Vàng có sức mạnh thay đổi sự khởi đầu của một ngày dài và thay đổi mối quan hệ của bạn với chính bản thân.

Thay đổi ý tưởng của bạn về lối sống và giao tiếp với người khác.

Thay đổi các bạn theo quan niệm về vị trí của mình trong thế giới chung hoặc thay đổi ý nghĩa và mục đích của cuộc đời…

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Tuyết Minh Nhà xuất bản: Nxb Văn Nghệ TP.HCM Nhà phát hành: Fahasa Khối lượng: 230.00 gam Kích thước: 14×17 cm Ngày phát hành: 09/2007 Số trang: 236

sach ke toan chi phi - tai ban 12/10/2010

KẾ TOÁN CHI PHÍ – TÁI BẢN 12/10/2010

Ke Toan Chi Phi – Tai ban 12/10/2010 Thong tin tac gia PGS.TS. Pham Van Duoc Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia TS. Tran Van Tung Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia THS. Pham Ngoc Toan Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Muon ton tai va phat trien trong nen kinh te co su canh tranh gay gat nhu hien nay, cac nha quan tri doanh nghiep phai co day du va kip thoi cac thong tin, nham thuc hien tot cong tac hoach dinh va kiem soat chi phi, vi chi phi la mot trong nhung doi tuong anh huong truc tiep den ket qua kinh doanh cua doanh nghiep. Ke toan chi phi la mot trong nhung noi dung quan trong trong to chuc cong tac ke toan o cac doanh nghiep. Thong tin dau ra cua ke toan chi phi dong vai tro quan trong trong viec cung cap thong tin ve chi phi, giup nha quan tri trong viec hoach dinh, kiem soat chi phi va ra quyet dinh trong hoat dong dieu hanh kinh doanh cua don vi, dong thoi con phuc vu cho cong tac lap bao cao tai chinh cua doanh nghiep. Ke toan chi phi la bo phan ke toan phuc tap, dong thoi doi hoi viec to chuc ke toan phai phu hop voi dac thu rieng cua tung loai hinh doanh nghiep, tung linh vuc hoat dong. Do vay, viec tim hieu, hoc tap, nghien cuu ke toan chi phi doi hoi biet van dung tren co so ly thuyet chung mot cach thich ung noi dung mon hoc vao dieu kien cu the cua tung doanh nghiep. Muc Luc Chuong 1: Tong quan ve ke toan chi phi Chuong 2: Phan loai chi phi va gia thanh san pham Chuong 3: Mot so van de co ban cua ke toan chi phi san xuat Chuong 4: Cac phuong phap tinh gia thanh thuc te cua san pham nganh san xuat cong nghiep Chuong 5: Phuong phap tinh gia thanh thuc te cua san pham cac nganh san xuat khac Chuong 6: Ke toan chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham theo chi phi uoc tinh Chuong 7: Ke toan chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham theo chi phi dinh muc Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: PGS.TS. Pham Van Duoc , TS. Tran Van Tung , THS. Pham Ngoc Toan Nha xuat ban: NXB Tai Chinh Nha phat hanh: Kinh Te Ma San pham: 2020010002823 Khoi luong: 440.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 12/2010 So trang: 372