Luyện Lý Trí

Sách-Tài liệu: Luyện Lý Trí PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Hiến Lê Nhà xuất bản: NXB Văn hóa – Văn nghệ Nhà phát hành: Nhà sách Hoa SenTừ khóa chính sách: Luyện Lý Trí, luyen ly tri, Nguyễn Hiến Lê

sach luyen ly tri

LUYỆN LÝ TRÍ

Luyện Lý Trí Thông tin tác giả Nguyễn Hiến Lê Nguyễn Hiến Lê Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trong Lời tựa Học giả Nguyễn Hiến Lê đã viết: “Vậy muốn luyện trí óc, ta phải biết lí luận trên những sự thực có thể kiểm soát được, và một khi tập cho thành được một thói quen thì trực giác của ta cũng phát triển mà ta phán đoán sẽ ít sai.

Đó là đại ý của tập này.Tôi không có cao vọng làm một nhà lí luận.

Tôi chỉ đọc được một số sách báo về vấn đề đó, rồi ghi lại những lỗi lầm trong lí luận mà chúng ta thường mắc phải, và đưa ra ít nhiều qui tắc để chúng ta thỉnh thoảng coi lại cho nhớ, hầu luyện trí nhớ cho sáng suốt mà phán đoán may ra được vào cái hạn dưới Benjamin Franklin nghĩa là trăm lần thì sai độ tám chục lần thôi, như vậy cũng đã quí lắm rồi.

Những qui tắc đó đều giản dị, dễ hiểu.

Tiếc thay, chỉ vì không áp dụng nó, nên biết bao lần ta đã có những ý kiến nông nổi, những hành động vô ý thức mà bây giờ nhớ lại, ta không khỏi mắc cỡ”.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Hiến Lê Nhà xuất bản: NXB Văn hóa – Văn nghệ Nhà phát hành: Nhà sách Hoa Sen Mã Sản phẩm: 9786046833550 Khối lượng: 198.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13 x 19 cm Ngày phát hành: 03/2017 Số trang: 208

sach crosswords for studying business english

CROSSWORDS FOR STUDYING BUSINESS ENGLISH

Crosswords For Studying Business English Thong tin tac gia ThS. Nguyen Tuong Chau Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia ThS. Le Bich Thuy ThS. Le Bich Thuy Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Crosswords For Sudying Business English (Tai lieu dung kem Giao trinh Intelligent Business, cap do Pre-intermediate) duoc bien soan nham phuc vu cho cong tac giang day va hoc tap chuong trinh tieng Anh chuyen nganh thuong mai tai Khoa Kinh Te – Luat – Dai Hoc Quoc Gia – Thanh pho Ho Chi Minh. Thong qua viec giai ma cac o chu, cac ban sinh vien nam hai va nam ba cua Khoa Kinh Te – Luat co the de dang on tap duoc cac tu vung quan trong cua tung bai hoc trong chuong trinh hoc chinh khoa. Ben canh do, bang phuong thuc nhan dien tu vung qua dinh nghia, cac ban co the mo rong von tu vung tieng Anh thuong mai, nang cao kha nang dien dat va giao tiep bang tieng Anh. Ngoai ra, tai lieu nay cung ho tro cho giang vien xay dung mot so hoat dong giang day va on tap tu vung trong lop nhu: vocabulary cards, guessing games, matching, etc., giup lop hoc tro nen sinh dong hon. Do tai lieu duoc thiet ke bam sat theo noi dung chuong trinh giang day, giao vien co the su dung nhung crosswords nay de gioi thieu tu vung hoac lam bai kiem tra ngan, nham on tap tu vung cho cac ban sinh vien, chuan bi cho cac ky thi tieng Anh cuoi khoa. Quyen sach gom co 34 crosswords duoc chia lam 15 chu de, theo bo cuc cua 15 bai trong giao trinh Intelligent Business (Pre-intermediate). Cac ban sinh vien doc dinh nghia tu va tim xem tu nao trong phan bai da hoc phu hop voi dinh nghia nay. Co the kiem tra lai du doan cua minh bang cach dem so ky tu cua tu theo o chu goi y. Cac ban cung co the kiem tra muc do chinh xac cua phan tu thuc hanh nay thong qua phan Keys cua cuoi tai lieu. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: ThS. Nguyen Tuong Chau , ThS. Le Bich Thuy Nha xuat ban: Nxb Phuong Dong Nha phat hanh: Kinh Te Ma San pham: 2090020000461 Khoi luong: 198.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 04/2010 So trang: 126