Luật Công Nghệ Thông Tin

Sách-Tài liệu: Luật Công Nghệ Thông Tin PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Kinh TếTừ khóa chính sách: Luật Công Nghệ Thông Tin, luat cong nghe thong tin

sach luat cong nghe thong tin

LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Luật Công Nghệ Thông Tin Luật Công Nghệ Thông Tin Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Kinh Tế Khối lượng: 85.00 gam Kích thước: 13×19 cm Ngày phát hành: 2006 Số trang: 90

sach luat dat dai - tai ban 04/10/2010

LUẬT ĐẤT ĐAI – TÁI BẢN 04/10/2010

Luat Dat Dai – Tai ban 04/10/2010 Muc luc Lenh so:23/2003/L-CTN ngay 10/12/2003 Ve viec cong bo Luat. Lenh so: 10/2009/L-CTN ngay 29/06/2009 Ve viec cong bo Luat. Luat so: 34/2009/QH12 ngay 18/06/2009 Sua doi, bo sung dieu 126 cua Luat nha o va dieu 121 cua Luat dat dai. Lenh so: 15/2009/L-CTN ngay 29/06/2009 Ve Viec cong bo Luat. Luat so 38/2009/QH12 ngay 19/06/2009 Sua doi, bo sung mot so dieu cua cac Luat lien quan den dau tu xay dung co ban nam 2009. Luat dat dai nam 2003 duoc sua doi, bo sung nam 2009. Nghi dinh so: 69/2009/ND-CP ngay 13/08/2009 Quy dinh bo sung ve quy hoach su dung dat, gia dat, thu hoi dat, boi thuong, ho tro va tai dinh cu. Nghi dinh so: 88/2009/ND-CP ngay 19/10/2009 Ve cap giay chung nhan quyen su dung dat, quyen so huu nha o va tai san khac gan lien voi dat. Thong tu lien tich so: 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngay 08/01 2010 huong dan xay dung, tham dinh, ban hanh bang gia dat va dieu chinh bang gia dat thuoc tham quyen cua Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Kinh Te Khoi luong: 220.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13×19 cm Ngay phat hanh: 04/2010 So trang: 226