LuậT CáN Bộ Công ChứC, LuậT Viên ChứC Và CáC Văn BảN HướNg DẫN Thi HàNh MớI NhấT

Sách-Tài liệu: Luật Cán Bộ Công Chức, Luật Viên Chức Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Quốc Cường (Hệ thống hóa) Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: 45 Đinh Tiên HoàngTừ khóa chính sách: Luật Cán Bộ Công Chức, Luật Viên Chức Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất, luat can bo cong chuc luat vien chuc va cac van ban huong dan thi hanh moi nhat, Quốc Cường (Hệ thống hóa)

sach luạt cán bọ cong chúc, luạt vien chúc và các van bản huóng dãn thi hành mói nhát

LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC, LUẬT VIÊN CHỨC VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT

Luật Cán Bộ Công Chức, Luật Viên Chức Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất Thông tin tác giả Quốc Cường (Hệ thống hóa) Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Luật Cán Bộ Công Chức, Luật Viên Chức Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất Chăm lo xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức cách mạng tốt là môt nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà Nước ta.

Vừa qua, nhiều văn bản quan trọng về lĩnh vực trên được ban hành.

Nhằm cung cấp cho các cơ quan đơn vị những quy định pháp luật mới nhất về lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách Luật Cán Bộ Công Chức, Luật Viên Chức Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất Nội dung cuốn sách gồm những phần sau: Phần I.

Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức và các quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Phần II.

Quy định mới về khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu Phần III.

Quy định mới về viên chức Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Quốc Cường (Hệ thống hóa) Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: 45 Đinh Tiên Hoàng Mã Sản phẩm: 113000051759 Khối lượng: 374.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 09/2012 Số trang: 382

sach mo hinh toan kinh te - tai ban 2004

MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ – TÁI BẢN 2004

Mo Hinh Toan Kinh Te – Tai ban 2004 Thong tin tac gia Bui Minh Tri Bui Minh Tri Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Mo hinh la mot trong nhung cong cu quan trong nhat cua nhan thuc khoa hoc, la hinh anh co tinh uoc le cua doi tuong nghien cuu hay dieu khien Phuong phap mo hinh hoa la mot qua trinh bao gom: – Xay dung mo hinh dua tren su nghien cuu doi tuong; – Phan tich mo hinh ve mat thuc nghiem va ly luan; – So sanh ket qua va sua lai mo hinh. Mo hinh duoc goi la truu tuong (quan niem), hay vat chat (vat ly, kinh te) tuy thuoc no la he thong nhu the nao, tuc la phu thuoc vao viec lua chon mo hinh hoa. Mot cach tiep can khac cua phuong phap Mo hinh hoa la Quy hoach thuc nghiem khi khong co du thong tin de xay dung ngay mo hinh giai tich. Nguoi ta phai tien hanh thuc nghiem va tu ket qua thuc nghiem du toan dang mo hinh, sau do dung phuong phap binh phuong cuc tieu de nhan duoc mo hinh bieu dien gan dung tot nhat doi tuong that su, cuoi cung la dung phuong phap thong ke kiem dinh mo hinh thu duoc. O muc do cao hon, nguoi ta dung mo phong ghi lai tren MTDT qua trinh xay ra trong thuc te va phan tich ket qua de hieu qui luat tac dong cua he thong, du doan hanh vi cua he thong, du doan hieu qua va cac bien phap cung nhu chien luoc dieu khien ma ta co the ap dung; tu do chon ra giai phap thich hop nhat. Mo hinh toan hoc la mot trong cac mo hinh truu tuong gom mot he thong cac bieu thuc toan hoc mo ta cac dat trung cua doi tuong duoc mo hinh hoa. Mo hinh vat chat la cac hinh mau thu nho cac mo hinh hoat dong cua cac dung cu va thiet bi, mo hinh nha cua trong thiet ke cau truc, va cac mo hinh kinh te. Khoa hoc kinh te tu lau da biet su dung mo hinh. Mot trong nhung mo hinh kinh te lon dau tien la mo hinh thong nhat san xuat va tieu dung F. Quesnay (1758), cac mo hinh tai san xuat cua Mac (1863) va Lenin (1893). Su phat trien ve sau cua viec mo hinh hoa cac qua trinh kinh te gan voi cac mo hinh toan kinh te. Co the ke ra cac tac gia tieu bieu cua cac mo hinh toan kinh te tuong ung: L.Walras, V.Pareto (cuoi the ky 19) J. M. Keynes, V.Neumann (nhung nam 30 cua the ky 20) C.A.Feldman (1928-1929), VX. Nemtsiov (1963) Trong thoi gian gan day la cac tac gia Leontief, Erlango Wilson, Harod Domar. Muc luc: Mo dau Chuong I. Mo hinh kinh te va mo hinh toan kinh te 1. Mo hinh kinh te 2. Ham san xuat Chuong II. Phuong phap can doi lien nganh 1. Can doi lien nganh tinh 2. Can doi lien nganh dong 3. Bang can doi lien nganh cua Viet Nam Chuong III. Phuong phap so do mang luoi (PERT) Chuong IV. Mo hinh phuc vu dam dong Chuong V. Mo hinh quan ly du tru. Chuong VI. Quy hoach thuc nghiem Phu luc Tai lieu tham khao Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Bui Minh Tri Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Ma San pham: 8935048942307 Khoi luong: 330.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 2004 So trang: 252