Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh – Tập 34: Bao Vây Thành Đông Quan

Sách-Tài liệu: Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh – Tập 34: Bao Vây Thành Đông Quan PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh – Tập 34: Bao Vây Thành Đông Quan, lich su viet nam bang tranh – tap 34 bao vay thanh dong quan

sach lich su viet nam bang tranh - tap 34: bao vay thanh dong quan

LỊCH SỬ VIỆT NAM BẰNG TRANH – TẬP 34: BAO VÂY THÀNH ĐÔNG QUAN

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh – Tập 34: Bao Vây Thành Đông Quan Sau khi giải phóng được một vùng đất rộng lớn và liên hoàn từ Thanh Hóa trở vào Nam, nghĩa quân Lam Sơn đã đĩnh đạc bước sang một giai đoạn chiến đấu hoàn toàn mới, với tư thế hiên ngang của đạo quân quyết chí thay đổi cục diện chiến trường: Chủ động tấn công và tiêu diệt quân xâm lăng bằng những trận quyết chiến chiến lược có quy mô lớn để rồi đè bẹp và quét sạch quân Minh ra khỏi bờ cõi.

Giai đoạn sau cùng này của Lam Sơn (tháng 9 năm 1426 đến hết năm 1427) gồm rất nhiều sự kiện sôi động và có ý nghĩa hết sức lớn lao.

Để bạn đọc tiện việc theo dõi, tác giả xin được giành trọn tập này để giới thiệu chặng đầu tiên trong giai đoạn cuối cùng của Lam Sơn, trong đó đặc biệt hơn cả là trận quyết chiến chiến lược Tốt Động – Chúc Động.

Đây là trận mà Nguyễn Trãi từng mô tả trong Bình Ngô đại cáo: Ninh Kiều: máu chảy thành sông, tanh hôi muôn dặm Tốt Động: thây chất đầy nội, thối để ngàn thu Từ chiến thắng này, nghĩa quân Lam Sơn đã bắt đầu tiến hành cuộc bao vây và tấn công thành Đông Quan, cứ điểm cuối cùng của quân Minh trên đất nước ta.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Mã Sản phẩm: 8934974144847 Khối lượng: 110.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14 x 20 cm Ngày phát hành: 03/2017 Số trang: 80

sach kiem toan - ly thuyet va thuc hanh

KIỂM TOÁN – LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH

Kiem Toan – Ly Thuyet Va Thuc Hanh Thong tin tac gia Phan Trung Kien Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Kiem Toan – Ly Thuyet Va Thuc Hanh: duoc bien soan tren co so cac chuan muc kiem toan, ke toan va co so he thong phap ly co hieu luc ve ke toan kiem toan cung nhu la nhung linh vuc khac co lien quan. Voi su bien dong khong ngung cua nen kinh te va nhung anh huong cua cong nghe thong tin lam cho thong tin ke toan noi rieng va thong tin tai chinh noi chung co nhung khac biet so voi nhung giai doan truoc. Cuon sach nay viet ve hoat dong kiem toan voi mot cach tiep can tren co so nhung thay doi trong moi truong kinh doanh cung nhu la moi truong xu ly du lieu trong cac cong ty. Voi hy vong se tro giup tot hon cho cac ban sinh vien chuyen nganh Kiem toan, Ke toan, cac ca nhan lam cong tac kiem toan, nhung ban dang tham gia cac khoa hoc dao tao ve kiem toan,… hoc tap va nghien cuu ve linh vuc kiem toan, cuon sach se cung cap mot cach co he thong nhung kien thuc co ban va chuyen sau ve kiem toan tren ca 2 khia canh ly thuyet va thuc hanh. Cuon sach duoc chia thanh 2 phan chinh: Phan thu nhat gam 8 chuong dau tien, cuon sach gioi thieu cho nguoi doc nhung kien thuc co ban, nhung khai niem va qua trinh cua hoat dong kiem toan tai chinh trong quan he voi cac linh vuc kiem toan khac nhu kiem toan tuan thu va kiem toan hoat dong. Phan thu hai gom 6 chuong. Tac gia tap trung vao nhung chu ky kiem toan cu the. Trong moi phan, cuon sach se cung cap cho ban doc nhung ky nang van dung cac phuong phap ky thuat cua kiem toan trong thuc hien kiem toan cho mot doi tuong cu the. Ket hop ly thuyet va thuc hanh kiem toan se the hien ro nhat trong phan nay dac biet la thong qua qua trinh phan tich va tim hieu ve mot vai tinh huong cu the. Day la mot cuon sach duoc tac gia bien soan cong phu tren co so tong ket kinh nghiem giang day nghien cuu huong toi cac ban sinh vien va nhung nguoi truc tiep lam kiem toan. Tuy nhien, no cung rat huu ich cho viec dao tao trong nhung chuyen nganh khac hoac nhung nguoi muon tim hieu ve mot linh vuc moi. Muc Luc: Chuong 1: Tong quan ve kiem toan va kiem toan bao cao tai chinh Chuong 2: Quy trinh kiem toan bao cao tai chinh Chuong 3: Tim kiem bang chung kiem toan Chuong 4: Tim hieu rui ro kinh doanh va thiet ke thu tuc phan tich Chuong 5: Danh gia tinh hieu luc cua he thong kiem soat noi bo Chuong 6: Thu tuc kiem tra chi tiet so du tai khoan Chuong 7: Chon mau kiem toan Chuong 8: Kiem toan trong moi truong xu ly dien tu Chuong 9: Kiem toan chu ky doanh thu vacac tai khoan lien qua Chuong 10: Kiem toan tien va cac khoan tuong duong tien Chuong 11: Kiem toan chu ky mua sam va hang ton kho Chuong 12: Kiem toan tai san dai han va hoat dong huy dong von Chuong 13: Ke thuc cuoc kiem toan Chuong 14: Kiem toan noi bo va kiem toan Nha nuoc. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Phan Trung Kien Nha xuat ban: NXB Tai Chinh Nha phat hanh: KT Tuan Minh Khoi luong: 620.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 11/2006 So trang: 524