Lịch Sử Quan Hệ Quốc Tế

Sách-Tài liệu: Lịch Sử Quan Hệ Quốc Tế PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Bogaturov Aleksey Demosfenovich, Averkov Viktor Viktorovich Người dịch: Đặng Quang Chung Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Nhà phát hành: NXB Chính Trị Quốc GiaTừ khóa chính sách: Lịch Sử Quan Hệ Quốc Tế, lich su quan he quoc te, Bogaturov Aleksey Demosfenovich, Averkov Viktor Viktorovich, Đặng Quang Chung

sach lich su quan he quoc te

LỊCH SỬ QUAN HỆ QUỐC TẾ

Lịch Sử Quan Hệ Quốc Tế Thông tin tác giả Bogaturov Aleksey Demosfenovich Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Averkov Viktor Viktorovich Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Để bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu và tham khảo về lịch sử quan hệ quốc tế kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến thập niên đầu tiên của thiên niên kỷ mới, nội dung sách gồm 6 phần: Phần một: Sự hình thành hệ thống lưỡng cực (1945 – 1953) Phần hai: Những mâu thuẫn của hệ thống lưỡng cực: các chiến lược tiến công và sự chung sống hoà bình (1953 – 1962) Phần ba: Giai đoạn đầu tiên của tình trạng ổn định trong thế đối đầu: Làm dịu tình hình và ổn định hệ thống thế giới (1962 – 1975) Phần bốn: Giai đoạn thứ hai của tình trạng ổn định trong thế đối đầu Phần năm: Sự sụp đổ của hệ thống lưỡng cực (1985-1996) Phần sáu: Sự hình thành thế giới đơn cực (1996 – 2008)Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Bogaturov Aleksey Demosfenovich , Averkov Viktor Viktorovich Người dịch: Đặng Quang Chung Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Nhà phát hành: NXB Chính Trị Quốc Gia Mã Sản phẩm: 8935211180628 Khối lượng: 1034.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16 x 24 cm Ngày phát hành: 03/2016 Số trang: 688

sach phuong phap on luyen thi tot nghiep va dai hoc bang cau hoi trac nghiem khach quan - mon vat li

PHƯƠNG PHÁP ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC BẰNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN – MÔN VẬT LÍ

Phuong Phap On Luyen Thi Tot Nghiep Va Dai Hoc Bang Cau Hoi Trac Nghiem Khach Quan – Mon Vat Li Phuong Phap On Luyen Thi Tot Nghiep Va Dai Hoc Bang Cau Hoi Trac Nghiem Khach Quan – Mon Vat Li Cuon Sach “Phuong Phap On Luyen Thi Tot Nghiep Va Dai Hoc Bang Cau Hoi Trac Nghiem Khach Quan – Mon Vat Li” danh cho hoc sinh lop 12 hoc theo chuong trinh khong phan ban va phan ban dang on luyen chuan bi thi Tot nghiep pho thong va thi tuyen sinh vao cac truong dai hoc va cao dang. Sach duoc bien soan dua vao chuong trinh co gioi han do Bo Giao Duc va Dao tao ban hanh kem theo Cong van so 155/BGDDT-KT&KD ngay 05/01/2007. Noi dung cuon sach bao gom nhung kien thuc co ban, trong tam duoc trinh bay theo tung chuong, tung chu de duoc the hien duoi dang cac cau hoi va bai tap trac nghiem co 4 lua chon do Bo Giao Duc va Dao tao qui dinh. Noi dung co 10 chuong nam trong gioi han cac chu de on thi tot nghiep va tuyen sinh Dai hoc, cao dang. Ngoai ra, cuon sach co cap nhat cac kien thuc theo chuong trinh lop 12 khong phan ban va phan ban hien hanh va dua ra mot so de trac nghiem thi tot nghiep THPT va tuyen sinh Dai hoc, Cao dang de cac em lam quen voi cac dang de thi. Cuon sach se cung cap cho cac thi sinh va ban doc nhung tu lieu moi, nhung phuong phap lam bai thi trac nghiem moi, cap nhat de cac em co co so chuan bi tot cho cac ki thi sap toi. Muc luc: Loi noi dau Phan I: Cau truc de thi trac nghiem Phan II: Cac de on luyen cho tung chuong, tung phan Chuong 1: Dao dong co hoc Chuong 2: Song co hoc Chuong 3: Dao dong dien, dong dien xoay chieu Chuong 4: Dao dong dien tu, song dien tu Chuong 5: Su phan xa va khuc xa anh sang Chuong 6: Mat va cac dung cu quang hoc Chuong 7: Tinh chat song cua anh sang Chuong 8: Luong tu anh sang Chuong 9: Nhung kien thuc so bo ve hat nhan nguyen tu Chuong 10: Co hoc vat ran Phu luc: Mot so dang de thi trac nghiem Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Ha Noi Nha phat hanh: Kinh Do 2 Ma San pham: 113000026888 Khoi luong: 380.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 17×24 cm Ngay phat hanh: 03/2008 So trang: 280