Kỹ Thuật Sinh Sản Và Nuôi Cá Tra

Sách-Tài liệu: Kỹ Thuật Sinh Sản Và Nuôi Cá Tra PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Chúng Nhà xuất bản: Nxb Nông Nghiệp Nhà phát hành: Nxb Nông NghiệpTừ khóa chính sách: Kỹ Thuật Sinh Sản Và Nuôi Cá Tra, ky thuat sinh san va nuoi ca tra, Nguyễn Chúng

sach ky thuat sinh san va nuoi ca tra

KỸ THUẬT SINH SẢN VÀ NUÔI CÁ TRA

Kỹ Thuật Sinh Sản Và Nuôi Cá Tra Thông tin tác giả Nguyễn Chúng Nguyễn Chúng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Kỹ Thuật Sinh Sản Và Nuôi Cá Tra: Trình bày từ những kinh nghiệm thực tế của nhiều trại giống ở Tân Châu, Hồng Ngự cho sinh sản nhân tạo cá tra giống và những trại nuôi cá tra thương phẩm Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, An Giang…

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Chúng Nhà xuất bản: Nxb Nông Nghiệp Nhà phát hành: Nxb Nông Nghiệp Mã Sản phẩm: 8936032945571 Khối lượng: 140.00 gam Kích thước: 13×19 cm Ngày phát hành: 2006 Số trang: 126

sach kỹ thuạt tròng hò tieu

KỸ THUẬT TRỒNG HỒ TIÊU

Kỹ Thuạt Tròng Hò Tieu Thong tin tac gia Nguyẽn Van Tuyén (KS. Nong Nghiẹp) Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Kỹ Thuạt Tròng Hò Tieu Cay hò tieu là cay cong nghiẹp nhiẹt dói lau nam, dang cay leo, hạt có vị cay, dạc biẹt tinh dàu có huong thom. Cay hò tieu duọc tròng phỏ bién ỏ nhièu nuóc. Ỏ Viẹt Nam, hò tieu duọc tròng lau dòi ỏ vùng Quảng Trị, Hà Tien, sau này duọc tròng phỏ bién ỏ các vùng Dong Nam Bọ, Tay Nguyen, xóa dói giảm nghèo cho bà con non dan Dẻ viẹc tròng hò tieu dạt hiẹu quả và lọi ích kinh té cao, dòi hỏi bà con nong dan phải nám bát kỹ thuạt tròng, cham sóc và bảo quản. Nhũng kién thúc duọc trình bày trong sách dã duọc chúng toi suu tàm và nghien cúu tù nhièu nguòn tài liẹu quý giá, sau dó chát lọc nhũng kién thuóc càn thiét ròi bien soạn. Cuón sách Kỹ Thuạt Tròng Hò Tieu sẽ mang lại nhièu dièu bỏ ích cho bà con nong dan. Mục lục: Chuản bị dát và choái tròng tieu Tròng mói hò tieu Kỹ thuạt cham sóc tieu kién thiét co bản Kỹ thuạt cham sóc tieu kinh doanh Mọt só kinh nghiẹm tròng tieu dạt hiẹu quả Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyẽn Van Tuyén (KS. Nong Nghiẹp) Nha xuat ban: NXB Thanh Nien Nha phat hanh: Thanh Nghia Ma San pham: 2000412030181 Khoi luong: 88.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13 x 19 cm Ngay phat hanh: 09/2012 So trang: 60