Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Sách-Tài liệu: Kinh Mi Tiên Vấn Đáp PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Hoà Thượng Giới Nghiêm Nhà xuất bản: Nxb Tôn Giáo Nhà phát hành: Quang MinhTừ khóa chính sách: Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, kinh mi tien van dap, Hoà Thượng Giới Nghiêm

sach kinh mi tien van dap

KINH MI TIÊN VẤN ĐÁP

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Thông tin tác giả Hoà Thượng Giới Nghiêm Hoà Thượng Giới Nghiêm Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Kinh Mi Tiên Vấn Đáp : Bộ kinh Milindapãnha được Phật giáo Miến Điện xếp vào Thánh điển, và Phật giáo Tích Lan đặt chung với năm bộ Nihàya để tôn thờ và phụng hành.

Nội dung của bộ kinh kể lại những câu hỏi, đáp giữa vua Minida và tỳ kheo Nàgasena.

Những câu hỏi thì đa trí, sắc bén mà lời giải đáp lại thâm sâu, quảng kiến, lợi tuệ; nhiều khi chỉ là những ví dụ cụ thể, bình dân, giản dị, rất bổ ích cho các nhà học giả, người nghiên cứu, kẻ đa nghi cũng như sự học Phật của các hàng hậu tấn.

Bộ kinh này được giới thiệu với bạn đọc nhằm phổ biến một tư liệu quý hiếm rất gần với giáo pháp uyên nguyên; giải đáp, tháo gỡ những thắc mắc cho kẻ hoài nghi để phá bỏ sở tri chướng cho người tu Phật.

Chỉ chừng ấy thôi thì công năng hiệu dụng của “Mi-tiên-vấn-đáp” thật là bất khả tư nghì rồi.

Mục Lục: Tiểu sử Hòa thượng Giới Nghiêm Lời nói đầu Kệ lễ bái Tam bảo Chương mục Phần dẫn nhập Ngoại thuyết (Bàhirakathà) Câu chuyện liên quan trong tiền kiếp (Pubbapa yoga) Chuyện về Đức vua Mi-lan-đà Chuyện về Đại Đức Na-tiên Thấp thoáng bóng Sư Tử Nội dung Mi-Tiên vấn đáp Danh Con số hạ lạp Đàm thoại như một Trí giả hay như một Vương giả Thỉnh mời vào Hoàng cung Cứu cánh của Sa môn hạnh Tái sanh – Vô sanh Chú tâm Hành tướng của chú tâm và trí tuệ cùng sự khác nhau giữa chúng Tất cả Pháp lành lấy Giới làm sở y Hành tướng của Tín Hành tướng của Tấn Hành tướng của Niệm Hành tướng của Định Hành tướng của Tuệ Ngũ căn – riêng và chung Tương quan thân trước và sau Tái sanh và vô sanh Trí tuệ Bậc vô sanh có còn đau khổ không? Cảm thọ Cái gì dẫn dắt đi tái sanh? Không nên hỏi lại câu đã hỏi Danh sắc tương quan liên hệ Thời gian và không còn thời gian Nguyên nhân của thời gian Thời gian tối sơ? Có rồi không! Không rồi có! Pháp hành thì sao? Tự nhiên sanh? Tự ngã trong thân? Nhãn thức và tâm thức Hành tướng của Xúc Hành tướng của Thọ Hành tướng của Tướng Hành tướng của Tác Ý Hành tướng của Thức Hành tướng của Tầm Hành tướng của Tứ (hay Sát) Lại hỏi về “Chú Tâm” Những tâm sở đồng sanh Về năm giác quan Bất bình đẳng sai khác của chúng sanh là do nghiệp Sớm ngăn ngừa điều ác Lửa địa ngục Nước dựa khí Niết bàn Ai sẽ đắc Niết bàn Làm sao biết Niết bàn là tối thượng lạc Có Phật không? Phật là tối thượng tôn bảo Phật tối thắng như thế nào? Thấy Phật Khi chết ngũ uẩn diệt theo Vedagù? Nếu chết mà diệt hết thì thoát khỏi nghiệp Nghiệp trú ở đâu Biết còn tái sanh? Phật ở đâu? Thương yêu cái thân? Bậc toàn giác biết tất cả Tại sao Phật không giống cha mẹ Ngài Thực hành phạm hạnh (Brahmacàri) Ai truyền cụ túc giới cho Đức Phật? Nước mắt nào là thuốc? Nước mắt nào là độc được? Tham luyến và dứt tham luyến Trí tuệ ở đâu? Luân hồi Trí nhớ Ai cũng có trí nhớ Có bao nhiêu loại trí nhớ Tương quan phước và tội Diệt khổ chưa đến? Cõi Phạm Thiên bao xa? Thời gian tái sanh Sự liên hệ giữa kiếp này với kiếp kia Vừa cửa nào để đầu thai? Nhân sanh giác ngộ Điều lạnh nhỏ, phước quả lớn.

Điều ác lớn, tội báo nhỏ Kẻ trí làm điều ác, tội báo nhỏ.

Người ngu làm điều ác tội báo lớn Bay bằng thân Xương dài 100 do tuần Biển Ngưng hơi thở Pháp xuất thế gian Tuệ xuất thế gian nằm ở đâu Thức, tuệ và sanh mạng Thì giờ phải lẽ rồi Phật và chư tăng ai phước báu nhiều hơn Sự chuẩn bị của Đức vua về những câu hỏi Mendaka Lễ bái, cúng dường xá lợi, kim thân Phật, cây Bồ đề… không có phước báu! Đức Phật có toàn giác không? Đức Thế tôn có tâm Đại bi hay không? Nghi vấn về sự bố thí Ba-La-mật Bố thí hai mắt lại được thiên nhãn Hoài nghi về sự thụ thai Nghi về thời gian giáo pháp tồn tại Đức Thế Tôn còn khổ chút ít nào không? Đức Thế Tôn đã thật sự hoàn tất mọi phận sự chưa? Tại sao Đức Thế Tôn không dùng “tứ thần túc” để duy trì thọ mạng Chánh pháp của Đức Thế Tôn có vẻ không được hoàn hảo? Tại sao có những câu hỏi mà Đức Thế Tôn làm thinh không trả lời? Chúng sanh sợ hai diêm chúa? Tụng kinh Paritta thật không có lợi ích ! Oai lực của Đức Phật thua Ma vương? Vì Đức Phật thuyết pháp mà làm cho sáu mươi vị tỳ kheo hộc máu chết! Bậc Thánh cư sĩ sao lại phải đánh lễ, cúng dường phàm Tăng? Giáo hội của Đức Thế Tôn có bị phân ly, chia rẽ không? Tỳ kheo tạo nghiệp do không biết, tại sao lại không có tội? Đức Thế Tôn có lãnh đạo, bảo quản giáo hội tỳ khưu không? Tại sao Đức Thế Tôn không thu thúc lục căn? Sao Đức Thế Tôn có lời nói khiếm nhã? Cái cây có tâm lý không? Bữa cơm của Cunda có vấn đề! Tại sao chư Tăng không được cúng dường nhục thân Như Lai? Quả đất dường như có tâm thức? Đức Phật thuyết về bố thí là để nhận được lợi lộc cúng dường? Tại sao Đức Thế Tôn không muốn thuyết pháp sau khi đắc đạo? Ai là thầy của Đức Thế Tôn? Thế nào gọi là Sa-môn? Có nên hoan hỷ không khi người ta tán dương Tam Bảo? Sao Đức Thế Tôn lại dùng lời ác khẩu, ác ngữ? Đức Thế Tôn có bất bình, sân hận! Phải chăng Đức Thế Tôn không có tâm bi mẫn? Phẩm mạo xuất gia cao siêu đến cỡ nào? Đời sống Sa-môn vô tư, như nai trong rừng, sao lại xây chùa, tạo thất liêu? Tại sao Đức Thế Tôn không thu thúc cái bụng? Đức Phật muốn che dấu Pháp? Lý do nặng nhẹ của tội nói dối! Phước báu của Đức Thế Tôn không ưu thắng, tối thượng bằng đệ tử của mình? Thần thông của đức Mục-kiền-liên không đương cự nổi thần lực của kẻ giết ngài? Kiếp áp chót, tại cung trời Đầu-suất, Đức Bồ-tát quán sát thế gian để làm gì? Rơi đi bằng phi pháp? Rơi đi bằng pháp? Cắt đứt sự rơi? Tâm từ vô lượng không tiêu trừ được các sự họa hại? Quả của thiện và ác nghiệp rất lạ lùng Sự tà hạnh của người nữ? Các vị A-la-hán còn sợ hãi? Đức Phật dạy cắt đứt sợ hãi? Cái gì nơi Đức Thế Tôn là cao quý không ai sánh bằng? Đức Thế Tôn là người khai sáng Đạo hay Đạo có sẵn từ ngàn xưa? Đức Phật từ bỏ sự tinh tấn, lại khuyên đệ tử nên tinh tấn? Tại sao có đắc quả nhanh, chậm khác nhau? Về cư sĩ A-la-hán! Tại sao bồ tát Loma Kassapa giết hại chúng sanh để tế lễ? Tượng vương Chaddanta thì cung kính y cà sa – mà bồ tát Jotipàla lại nhiếc mắng “sa môn trọc đầu”? Về cái nhà không mái của người thợ gốm? Tại sao có lúc Đức Phật lại xưng mình là Bà-la-môn, có khi xưng mình là vua? Tại sao không có hai Đức Phật xuất hiện một lần? Không nên cho kẻ phàm tục xuất gia trong giáo hội thanh tịnh của Đức Bổn-Sư! Thân thọ khổ, tâm có thọ khổ? Giải thêm về “tâm không động” Người đã phạm “bất cộng trụ”, xin tu lại, có đắc được đạo quả không? Cư sĩ phá giới và sa môn phá giới, hậu quả tội lỗi nặng nhẹ ra sao? Nước có sanh mạng chăng? Trùng câu 141 Trên thế gian này cái gì không sanh? Bậc A-la-hán còn phạm giới? Cái gì không do nhân, nghiệp, thời tiết sanh? Trùng câu 157 Sao không thấy tử thi của dạ-xoa? Tại sao Đức Thế Tôn không cấm chế giới luật một lần? Mặt trời có bệnh chăng? Lại bệnh của mặt trời nữa! Về chuyện Bồ tát Vessantara bố thí vợ con! Chư Phật quá khứ có tu khổ hạnh không? Năng lực của thiện và ác nghiệp cái nào mạnh hơn? Hồi hướng phước có hiệu quả không? Hồi hướng “ác” có được không? Tại sao có chiêm bao? Chết đúng thời và chết không đúng thời Tại sao nhập Niết bàn lại có hiện tượng phi thường? Chúng sanh nào có khả năng đắc đạo? Niết bàn có xen lẫn khổ? Tại sao không diễn tả Niết bàn một cách cụ thể? Làm sao rõ Niết bàn? Niết bàn không ở đâu cả! Có ai thắng Phật không? Đầu đà khổ hạnh có ích lợi gì? Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Hoà Thượng Giới Nghiêm Nhà xuất bản: Nxb Tôn Giáo Nhà phát hành: Quang Minh Khối lượng: 1260.00 gam Kích thước: 14×20 cm Ngày phát hành: 09/2005 Số trang: 1046

sach nuoi duong va phat trien giac quan cua tre (tai ban 2020)

NUÔI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN GIÁC QUAN CỦA TRẺ (TÁI BẢN 2020)

Nuoi Duong Va Phat Trien Giac Quan Cua Tre (Tai Ban 2020) Thong tin tac gia Glenn Doman Glenn Doman tot nghiep nganh vat li tri lieu nam 1940 tai Dai hoc Pennsylvania. Ong la nguoi tien phong trong linh vuc phat trien tri tue cho tre em. Nam 1955, ong thanh lap Vien Nghien cuu Thanh tuu Tiem nang Con nguoi tai Philadelphia, bang Pennsylvania. Ong cung la tac gia cua … Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Janet Doman Janet Doman la Giam doc cua Vien nghien cuu Thanh tuu Tiem nang Con nguoi, co cung chinh la con gai cua Glenn Doman. Co lon len tai Vien va tham gia vao cac hoat dong giup do tre bi ton thuong ve nao khi moi chi chin tuoi. Sau khi hoan thanh chuong trinh hoc tai Dai … Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Neu ban tin rang giao duc tu som la vo cung quan trong, hay doc cuon sach nay. Neu ban cho rang tre nho cu an duoc ngu duoc la tot roi, da biet gi ma hoc, ban cang nen doc cuon sach nay. Glenn Doman va Janet Doman, 2 tac gia cua nhung cuon sach danh cho cha me ban chay nhat tai My, da chung minh rang tre nho co kha nang hoc hoi nhieu hon ca nhung gi chung ta tuong tuong. Nhung cong trinh khao sat dac biet da cho thay tre em tu 0 den 6 tuoi co the hoc tot va nhanh hon nhung tre o do tuoi lon hon. Voi tu cach la sang lap vien cua Vien Nghien cuu Tiem nang Con nguoi, Glenn Doman da lap nen nhung chuong trinh giao duc tai nha ma bat cu bac cha me nao cung co the ap dung cho con cai minh. Nuoi duong va phat trien giac quan cua tre mang den cho cac bac phu huynh toan bo nhung thong tin ho can de phat huy duoc tan do tiem nang cua con minh. Cuon sach duoc in dep, khoa hoc voi nhung kien giai khuc chiet, de hieu ve qua trinh phat trien cua nao bo va the chat o tre, phan le de rong danh cho nhung ghi chep cua cha me trong qua trinh su dung sach, cac ban mo ta qua trinh phat trien cua be theo tung giai doan de cha me co the tu kiem tra va theo doi su phat trien cua con minh, kem theo do la cac bai tap duoc huong dan cu the, hinh minh hoa voi cac chu thich ro rang. Nuoi duong va phat trien giac quan cua tre thuc su la cuon cam nang vang cho cac ba me tre dang tim kiem mot phuong phap giao duc tot nhat cho be yeu cua minh. Khi cha me hieu con minh phat trien nhu the nao, ho co the tro thanh nhung bac cha me tot doi voi con cai ho. Va tren tat ca, dieu tuyet voi nhat la chuong trinh thu vi va hap dan nay se mang cha me va con cai den gan nhau hon, thiet lap mot moi quan he hoc hoi va yeu thuong lau ben, theo be den het cuoc doi. Sach duoc phat hanh cung bo voi cuon Day tre biet doc som, cung la mot thanh cong vang doi cua Glenn Doman va Janet Doman voi 5 trieu ban duoc phat hanh rong rai tren 22 quoc gia. Lan dau tien duoc xuat ban nam 1964, gan 50 nam da troi qua, nhung dieu duoc viet trong cuon sach da duoc bao nhieu the he cha me bien thanh hien thuc va chung minh tinh dung dan cua no. Cuon sach nay gio day van cuc ky quan trong voi the he nhung ong bo ba me tre, nhung nguoi luon coi con cai minh la uu tien hang dau.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Glenn Doman , Janet Doman Nguoi dich: Mai Huong Nha xuat ban: Nxb Lao dong Nha phat hanh: Thai Ha Ma San pham: 8935280905139 Khoi luong: 660.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19 x 27 cm Ngay phat hanh: 22/02/2020 So trang: 328