Kế Toán Đại Cương – Lý Thuyết Và Bài Tập

Sách-Tài liệu: Kế Toán Đại Cương – Lý Thuyết Và Bài Tập PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Phạm Gặp, Phan Đức Dũng Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải Nhà phát hành: Kinh TếTừ khóa chính sách: Kế Toán Đại Cương – Lý Thuyết Và Bài Tập, ke toan dai cuong – ly thuyet va bai tap, Phạm Gặp, Phan Đức Dũng

sach ke toan dai cuong - ly thuyet va bai tap

KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG – LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

Kế Toán Đại Cương – Lý Thuyết Và Bài Tập Thông tin tác giả Phạm Gặp Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Phan Đức Dũng Phan Đức Dũng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cùng với xu hướng đa phương hoá đa dạng hoá, hội nhập và toàn cầu hoá nền kinh tế, nhu cầu thông tin ngày càng đòi hỏi một cách cấp thiết.

Kế toán với tư cách là công cụ cung cấp thông tin một cách hữu hiệu cho các nhà lãnh đạo và quản lý lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là trong quá trình phát triển kinh tế.

Dù ở bất kỳ quốc gai nào, doanh nghiệp cũng đóng góp một phần không nhỏ vào các công trình phúc lợi xã hội và góp phần giải quyết việc làm.

Chính vì vậy, kiến thức về kế toán ngày nay không chỉ dừnglại ở những nàh chuyên môn mà là kiến thức phổ thông cho những người có tham gia kinh doanh.

Vấn đề quan trọng đối với độc giả không chỉ dừng lại ở sự hiểu biết về công việc kinh doanh mà còn biết kinh doanh như thế nào để có hiệu quả, và kế toán sẽ giúp cho độc giả hiểu đựơc một phần nào đó.

Cuốn sách đựơc tham khảo từ những tài liệu mới nhất trong nứơc và nước ngoài, đồng thời cập nhật đầy đủ những thay đổi về phương pháp xử lý nghiệp vụ kế toán trên cơ sở các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam đã đựơc Bộ tài chính ban hành.

Nội dung trình bày trong cuốn sách này được thực hiện trong 8 chương, mỗi chương được bố cục theo 3 nội dung chính: – Mục tiêu học tập – nhằm giúp cho độc giả xác định mục tiêu của từng chương để thuận lợi trong quá trình nghiên cứu.

– Nội dung chính của chương – nội dung này sẽ đựơc bố cục theo kết cấu xử lý công việc của một người bắt đầu với công việc kế toán.

– Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng – nội dung tóm tắt nhằm tổng kết lại những nội dung cần nhớ của từng chương và phần ví dụ ứng dụng nhằm giúp cho độc giả củng cố lại kiến thức mà mình đã tích lũy qua từng chương.

Mục Lục: lời nói đầu Chương 1: Tổng quan về kế toán 1.1 khái niệm, nhiệm vụ và yêu cầu của Kế Toán 1.1.1 Khái niệm về kế toán1.1.2.

Nhiệm vụ của kế toán 1.1.3 Vai trò và yêu cầu của kế toán 1.2 luật kế toán và chuẩn mực kế toán việt nam 1.2.1 Giới thiệu Luật kế toán Việt Nam 1.2.2 Giới thiệu chuẩn mực kế toán Việt Nam 1.3 Đối tượng của kế toán 1.3.1 Tài sản (nguồn lực 1.3.2 Nguồn hình thành (nguồn vốn 1.3.3 Sự vận động của tài sản trong quá trình sản xuất kinh doanh 1.4 Các nguyên tắc và giả định được thừa nhận 1.4.1 Các nguyên tắc kế toán cơ bản 1.4.2 Các giả định được thừa nhận 1.5 các Phương pháp kế toán 1.5.1 Phương pháp chứng từ kế toán 1.5.2 Phương pháp đối ứng tài khoản và ghi sổ kép 1.5.3 Phương pháp kiểm kê tài sản 1.5.4 Phương pháp tính giá tài sản 1.5.5 Phương pháp tính giá thành 1.5.6 Phương pháp tổng hợp- cân đối 1.6 nội dung tóm tắt chương và Ví dụ ứng dụng 1.6.1 Tóm tắt của chương 1.6.2 Ví dụ ứng dụng Chương 2: Báo cáo kế toán của doanh nghiệp 2.1 báo cáo kế toán quản trị 2.1.1 Báo cáo theo dạng truyền thống 2.1.2 Báo cáo theo dạng hiệu số gộp 2.2 báo cáo tài chính 2.2.1 Khái niệm và mục đích của báo cáo tài chính 2.2.2 Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính 2.2.3 Các đặc điểm chất lượng và giới hạn của báo cáo tài chính 2.3 Hệ thống báo cáo tài chính 2.3.1 Bảng cân đối kế toán 2.3.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Báo cáo thu nhập 2.3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2.3.4 Thuyết minh báo cáo tài chính 2.4 Phân tích tình trạng tài chính của doanh nghiệp 2.4.1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 2.4.2 Chỉ tiêu kết cấu về tài chính 2.4.3 Chỉ tiêu về hiệu suất sử dụng vốn 2.4.4 Chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận 2.4.5 Tóm tắt công thức và ý nghĩa các chỉ tiêu 2.5 nội dung tóm tắt chương và Ví dụ ứng dụng 2.5.1 Tóm tắt của chương 2.5.2 Ví dụ ứng dụng.

Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép 3.1 tài khoản 3.1.1 Khái niệm tài khoản 3.1.2 Kết cấu của tài khoản 3.1.3 Phân loại tài khoản và nguyên tắc ghi chép trên tài khoản 3.2 ghi sổ kép 3.2.1 Khái niệm ghi sổ kép 3.2.2 Định khoản kế toán 3.2.3 Tài khoản tổng hợp và tài khoản phân tích.

3.2.4 Mối quan hệ giữa tài khoản và bảng cân đối kế toán 3.3 Giới thiệu hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam 3.3.1 Nội dung chủ yếu của hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp 3.3.2 Một số nhận xét về hệ thống tài khoản 3.3.3 Giới thiệu hệ thong tài khoản kế toán doanh nghịêp Việt Nam 3.4 Mối quan hệ giữa kế toán và thuế trong các doanh nghiệp ở Việt Nam 3.4.1 Sự khác biệt giữa nhiệm vụ kế toán và nhiệm vụ thuế 3.4.2 Sự khác biệt giữa thu nhập theo kế toán và theo thuế 3.5 nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng 3.5.1 Tóm tắt của chương 3.5.2 Ví dụ ứng dụng.

Chương 4: tính giá các đối tượng kế toán 4.1 đối tượng kế toán và các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá 4.1.1 Khái niệm và ý nghĩa của việc tính giá các đối tượng kế toán 4.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá 4.2 tính giá một số đối tượng chủ yếu 4.2.1 Tài sản cố định 4.2.2 Khấu hao tài sản cố định 4.2.3 Nguyên vật liệu 4.2.4 Công cụ dụng cụ 4.2.5 Lương và các khoản tính theo lương 4.3 nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng 4.3.1 Tóm tắt chương 4.3.2 Ví du ứng dụng.

Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5.1 chi phí sản xuất 5.1.1 Khái niệm 5.1.2 Phân loại chi phí 5.1.3 Tổng hợp chi phí sản xuất và phân bổ chi phí 5.2 tính giá thành sản phẩm 5.2.1 Sản phẩm dở dang và đánh giá sản phẩm dở dang 5.2.2 Tính giá thành sản phẩm 5.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán 5.3.1 Tài khoản sử dụng 5.3.2 Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 5.4 nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng 5.4.1 Tóm tắt chương 5.4.2 Ví dụ ứng dụng.

Chương 6: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 151 6.1 Khái niệm 6.1.1 Thế nào là bán hàng 6.1.2 Tiêu thụ sản phẩm 6.1.3 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm 6.1.4 Các khoản giảm trừ khi tính doanh thu thuần 6.1.5 Kết quả kinh doanh 6.2 tính giá thành phẩm 6.2.1 Khái niệm 6.2.2 Mục đích tính giá thành phẩm 6.2.3 Nhiem vụ hạch toán 6.2.4 Đánh giá thành phẩm 6.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán 6.3.1 Tài khoản sử dụng 6.3.2 Phương pháp kế toán tổng quát 6.4 nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng 6.4.1 Tóm tắt chương 6.4.2 Ví dụ ứng dụng.

Chương 7: chứng từ kế toán và kiểm kê 7.1 Chứng từ kế toán 7.1.1 Khái niệm và sự cần thiết của chứng từ kế toán 7.1.2 Nội dung quy định trong chứng từ kế toán 7.1.3 Phân loại chứng từ 7.1.4 Trình tự lập và xử lý chứng từ 7.1.5 Kiểm tra, hoàn chỉnh và bảo quản chứng từ 7.1.6 Giới thiệu một số chứng từ thông dụng 7.2 công tác Kiểm kê 7.2.1 Khái niệm 7.2.2 Phân loại và phương pháp kiểm kê 7.2.3 Vai trò của kế toán trong kiểm kê 7.2.4 Tổ chức kiểm kê 7.2.5 Trình tự các công việc cần làm khi tiến hành kiểm kê 7.3 nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng 7.3.1 Tóm tắt chương 7.3.2 Ví dụ ứng dụng.

Chương 8: sổ kế toán và hình thức sổ kế toán.

8.1 Sổ kế toán 8.1.1 Khái niệm 8.1.2 Các loại sổ kế toán 8.1.3 Phương pháp ghi sổ – sửa sổ 8.2 Hình thức sổ kế toán 8.2.1 Khái niệm 8.2.2 Hình thức sổ kế toán 8.2.3 Giới thiệu mẫu sổ nhật ký chung 8.3 nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng 8.3.1 Tóm tắt chương 8.3.2 Ví dụ ứng dụng phần câu hỏi ôn tập phần bài tập ứng dụng Bài tập số 01 Bài tập số 02 Bài tập số 03 Bài tập số 04 Bài tập số 05 Bài tập số 06 Bài tập số 08 Bài tập số 09 Bài tập số 10 lời giải đề nghị Lời giải đề nghị Bài tập số 01Lời giải đề nghị Bài tập số 02 Lời giải đề nghị Bài tập số 03 Lời giải đề nghị Bài tập số 04 Lời giải đề nghị Bài tập số 05 Lời giải đề nghị Bài tập số 06 Lời giải đề nghị Bài tập số 07 Lời giải đề nghị Bài tập số 08 Lời giải đề nghị Bài tập số 09 Lời giải đề nghị Bài tập số 10 phần bài tập tự giải Bài tập số 01 Bài tập số 02 Bài tập số 03 Bài tập số 04 Bài tập số 05 Bài tập số 06 Bài tập số 07 Bài tập số 08 Bài tập số 09 Bài tập số 10 Bài tập số 11 Bài tập số 12 Bài tập số 13 Bài tập số 14 Bài tập số 15 Bài tập số 16 Bài tập số 17 Bài tập số 18 Bài tập số 19 Bài tập số 20 …

Bài tập số 30 Phụ lục Tài liệu tham khảo.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Phạm Gặp , Phan Đức Dũng Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải Nhà phát hành: Kinh Tế Mã Sản phẩm: 2020040000370 Khối lượng: 528.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16 x 24 cm Ngày phát hành: 09/2007 Số trang: 412

sach nguoi ban hang mot phut - tai ban 12/10/2010

NGƯỜI BÁN HÀNG MỘT PHÚT – TÁI BẢN 12/10/2010

Nguoi Ban Hang Mot Phut – Tai ban 12/10/2010 Thong tin tac gia Spencer Jonhson, M.D. Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Nguoi Ban Hang Mot Phut Bat cu ai cung hieu rang doi ngu nhan vien ban hang nang dong va hieu qua la yeu to thanh cong chinh cho su phat trien thinh vuong cua hau het cac cong ty trong moi truong kinh doanh ngay nay. Chinh vi vay, nghe sales dang tro thanh mot trong nhung nghe hap dan va day loi cuon. Nguoi ban hang mot phut nhu mot cuon cam nang qui gia se mang den cho ban nhung bai hoc va trai nghiem thiet thuc day moi la tren hanh trinh chinh phuc khach hang. Noi dung cuon sach duoc chat loc tu nhung kien thuc chuyen mon, nhung kinh nghiem thuc te quy bau cua cac nhan vien ban hang thanh cong cung nhu cac vi quan ly dieu hanh cap cao trong linh vuc tiep thi va ban hang cua hon mot tram tap doan lon thuoc cac nganh nghe khac nhau. Nguoi ban hang mot phut nhu mot ban huong dan mach lac, de hieu va vo cung hieu qua cho chinh nguoi ban hang va khach hang. Ben canh do, cac kien thuc nen tang de nang cao nghe thuat ban hang len mot tam cao moi cung nhu vuon den nhung nac thang thanh cong khac trong su nghiep kinh doanh cung duoc de cap chi tiet qua cac chuong nhu Qua trinh tim kiem bi quyet, Tim hieu muc tieu mot phut, Gap lai nguoi ban hang mot phut… Quyen Nguoi ban hang mot phut se mang den cho ban nhung ky nang hieu qua de dat den thanh cong that su va lau dai trong mot khoang thoi gian ngan nhat voi it no luc nhat. *** Thong tin tac gia: Spencer Johnson (sinh nam 1940) la mot nha van va la tien sy tam ly hoc nguoi My, ong la mot trong nhung tac gia noi tieng nhat voi cac tac pham kham pha cuoc song va cach song duoc hang trieu doc gia tren toan the gioi yeu thich, ham mo. Nhung tac pham cua ong duoc biet den la nhung cuon sach nho day y tuong doc dao da va dang thuoc hang bestselling do Thoi bao Nuu Uoc binh chon nhu: “Qua tang dieu ky”, “Co nen hay khong – Nhung quyet dinh thay doi cuoc song”, “Phut nhin lai minh”, “Phut danh cho cha”, “Phut danh cho me”, “Phut danh cho thay”, “Ai lay mieng pho mat cua toi”. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Spencer Jonhson, M.D. Nguoi dich: Tam Hang , Viet Ha Nha xuat ban: Nxb Tong hop TP.HCM Nha phat hanh: Tri Viet Ma San pham: 8935086828847 Khoi luong: 154.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 12/2010 So trang: 136