Hướng Dẫn Thực Hành Viết Lập Trình Trong Vesual Basic Express 2005

Sách-Tài liệu: Hướng Dẫn Thực Hành Viết Lập Trình Trong Vesual Basic Express 2005 (Toàn Tập) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Nam Thuận, Lữ Đức Hào Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải Nhà phát hành: Nhân VănTừ khóa chính sách: Hướng Dẫn Thực Hành Viết Lập Trình Trong Vesual Basic Express 2005 (Toàn Tập), huong dan thuc hanh viet lap trinh trong vesual basic express 2005 toan tap, Nguyễn Nam Thuận, Lữ Đức Hào

sach huong dan thuc hanh viet lap trinh trong vesual basic express 2005 (toan tap)

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VIẾT LẬP TRÌNH TRONG VESUAL BASIC EXPRESS 2005 (TOÀN TẬP)

Hướng Dẫn Thực Hành Viết Lập Trình Trong Vesual Basic Express 2005 (Toàn Tập) Thông tin tác giả Nguyễn Nam Thuận Nguyễn Nam Thuận Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Lữ Đức Hào Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Hướng Dẫn Thực Hành Viết Lập Trình Trong Vesual Basic Express 2005 (Toàn Tập): Lập trình là một công việc thú vị.

Nếu bạn đã từng sử dụng máy tính và thắc mắc làm thế nào nó hoạt động được, hoặc nếu bạn muốn làm cho máy tính của bạn thực hiện một điều gì đó tốt hơn – điều mà trước đây máy tính chưa làm được, thì bạn đã có ý tưởng của một người lập trình.

Cuốn sách “Viết lập trình trong Visual Basic Express 2005” được biên soạn nhằm mục đích giúp biến ý tưởng của bạn trở thành hiện thực, đặc biệt với Visual Basic Express.

Sách được thiết kế thành năm phần, hướng dẫn thực hành lập trình từ những bước đầu tiên để viết một chương trình, thiết kế giao diện người dùng, đến viết mã, chạy chương trình, hoàn chỉnh và tăng thêm sự thú vị cho chương trình của bạn.

Cụ thể sách bao gồm các phần sau đây: Phần 1: Tìm hiểu giao diện người dùng Visual Basic Express Chương 1: Chương trình Visual Basic đầu tiên Chương 2: Tìm hiểu giao diện Visual Basic Express 2005 Chương 3: Làm việc với các dự án Chương 4: Thiết kế một giao diện người dùng Chương 5: Viết và hiệu chỉnh mã BASIC Chương 6: Tìm kiếm sự trợ giúp Phần 2: Thiết kế một giao diện người dùng Chương 7: Tìm hiểu các Control và thuộc tính Chương 8: Sử dụng các thuộc tính Appearance Chương 9: Sử dụng các thuộc tính Layour và Behavior Chương 10: Thiết kế các cửa sổ của một giao diện người dùng Phần 3: Nhận và hiển thị dữ liệu trên một giao diện người dùng Chương 11: Viết các thủ tục Event Chương 12: Hiển thị các lệnh trong các nút và Menu Chương 13: Cung cấp các lựa chọn với các nút Radio và các hộp Chương 14: Chấp nhận và hiển thị Text trong các hộp Text và các nhãn Chương 15: Chấp nhận một dãy giá trị số Chương 16: Thiết kế một Form với các Control Layout Chương 17: Hiển thị các hộp thoại Phần 4: Viết mã Basic Chương 18: Sử dụng các biến và các hằng Chương 19: Các toán tử toán học Chương 20: Xử lý chuỗi Chương 21: Các câu lệnh đưa ra quyết định Chương 22: Lặp lại mã bằng các vòng lặp Chương 23: Các cấu trúc dữ liệu: Structure, Array và Collection Chương 24: Các cấu trúc dữ liệu nâng cao: Queue, Stack và Hash Table Chương 25: Tạo thủ tục và hàm Chương 26: Tìm hiểu lập trình hướng đối tượng Chương 27: Bình chú, xử lý lỗi và gỡ rối Phần 5: Cải tiến các chương trình Visual Basic Chương 28: Nối kết với các File và cơ sở dữ liệu Chương 29: In dữ liệu từ chương trình của bạn Chương 30: Tăng thêm sự thú vị cho chương trình Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Nam Thuận , Lữ Đức Hào Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải Nhà phát hành: Nhân Văn Mã Sản phẩm: 8935072809249 Khối lượng: 610.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16×24 cm Ngày phát hành: 08/2006 Số trang: 548

sach phuong phap kiem tra thong ke sinh hoc

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA THỐNG KÊ SINH HỌC

Phuong Phap Kiem Tra Thong Ke Sinh Hoc Thong tin tac gia Nguyen Van Duc Nguyen Van Duc Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia “Phuong phap kiem tra thong ke sinh hoc” nay gioi thieu voi ban doc mot so noi dung co ban ve: 1. Chuyen dang so lieu truoc khi phan tich. 2. Kiem tra do tin cay cua so trung binh mau. 3. Kiem tra su sai khac giua cac so trung binh mau. 4. Kiem tra su phu hop giua tan suat thuc te va ly thuyet. 5. Phuong phap phan tich phuong sai. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Van Duc Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Ma San pham: 8935048920213 Khoi luong: 340.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 05/2002 So trang: 268