Hỗn Mang

Sách-Tài liệu: Hỗn Mang (Delirium 2) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Lauren Oliver Người dịch: Quách Cẩm Phương Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên Nhà phát hành: Đinh TịTừ khóa chính sách: Hỗn Mang (Delirium 2), hon mang delirium 2Hỗn Mang, Delirium, tiểu thuyết, Lauren Oliver, Quách Cẩm Phương

sach hon mang (delirium 2)

HỖN MANG (DELIRIUM 2)

Hỗn Mang (Delirium 2) Thông tin tác giả Lauren Oliver Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trước khi các nhà khoa học tìm ra cách chữa trị, con người nghĩ rằng tình yêu là điều tuyệt vời, là thứ đáng để tôn vinh và ca tụng.

Họ không hiểu rằng một khi tình yêu xâm nhập vào máu của bạn, bạn sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nó.

Kể từ giây phút ấy, mọi thứ thay đổi.

Các nhà khoa học đã tìm ra cách để tiêu diệt tình yêu, mọi người khi đến tuổi trưởng thành đều phải trải qua việc chữa trị.

Các nhà khoa học sẽ thực hiện phẫu thuật não của họ để não không còn khả năng cảm nhận tình yêu nữa.

Khi không còn tình yêu, con người sẽ không còn hung dữ, họ cư xử có chừng mực hơn, không để sự xúc động khiến họ mất kiểm soát.

Cô gái Lena Haloway đang nóng lòng chờ đợi đến ngày được chữa trị.

Một cuộc sống không tình yêu thì sẽ không còn sự đau đớn, đó là cuộc sống an toàn, đều đặn trôi qua, mỗi ngày đều giống như mọi ngày khác, và đó là hạnh phúc.

Nhưng khi chỉ còn hơn ba tháng nữa là đến ngày chữa trị, một điều đã xảy ra mà cô không bao giờ có thể tưởng tượng nổi…Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Lauren Oliver Người dịch: Quách Cẩm Phương Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên Nhà phát hành: Đinh Tị Mã Sản phẩm: 8935212332965 Khối lượng: 528.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 09/2017 Số trang: 432

sach muc luong toi thieu vung thuc hien tu 05/10/2011 - che do, chinh sach moi ve tien luong - tien cong bao hiem xa hoi, y te, that nghiep - chinh sach doi voi can bo cong chuc, nguoi lao dong 2012

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG THỰC HIỆN TỪ 05/10/2011 – CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG – TIỀN CÔNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, Y TẾ, THẤT NGHIỆP – CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 2012

Muc Luong Toi Thieu Vung Thuc Hien Tu 05/10/2011 – Che Do, Chinh Sach Moi Ve Tien Luong – Tien Cong Bao Hiem Xa Hoi, Y Te, That Nghiep – Chinh Sach Doi Voi Can Bo Cong Chuc, Nguoi Lao Dong 2012 Thong tin tac gia Bo Lao Dong – Thuong Binh Va Xa Hoi Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Ngay 22 thang 08 nam 2011, chinh phu da ban hanh Nghi Dinh so 70/2011/ND-CP quy dinh muc luong toi thieu vung doi voi nguoi lao dong lam viec o cong ty, doanh nghiep, hop tac xa, to hop tac, trang trai, ho gia dinh, ca nhan va cac co quan, to chuc co thue muon lao dong (ke ca doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai va co quan, to chuc nuoc ngoai, to chuc quoc te va ca nhan nguoi nuoc ngoai tai Viet Nam) voi cac muc nhu sau 2.000.000d, 1.780.000d, 1.550.000d, 1.400.000d. Nghi dinh nay co hieu luc thi hanh tu ngay 05/10/2011. Truoc do, Chinh phu va Thu tuong Chinh phu da ban hanh: Quyet dinh 42/2011/QD-TTg ngay 05/08/2011 ve viec bao luu che do phu cap uu dai doi voi nha giao duoc dieu dong lam cong tac quan ly giao duc, Nghi dinh so 56/2011/ND-CP ngay 04/7/2011 quy dinh che do phu cap uu dai theo nghe doi voi cong chuc, vien chuc cong tac tai cac co so y te cong lap, Nghi dinh so 54/2011/ND-CP ngay 04/7/2011 ve che do phu cap tham nien doi voi nha giao, Nghi dinh so 52/2011/ND-CP ngay 04/7/2011 quy dinh muc tro cap, phu cap uu dai doi voi nguoi co cong voi cach mang, Nghi dinh so 34/2011/ND-CP ngay 17/5/2011, quy dinh ve xu ly ky luat doi voi cong chuc, thay the quy dinh ve xu ly ky luat doi voi cong chuc tai nghi dinh so 35/2005/ND-CP ngay 17/3/2005 va cac quy dinh lien quan tai Nghi dinh so 103/2007/ND-CP ngay 14/6/2007 va Nghi dinh so 107/2006/ND-CP ngay 22/9/2006 cua Chinh phu. Nham giup ban doc nam bat kip thoi nhung quy dinh moi ve che do tien luong, tien cong, tro cap, phu cap va bao hiem cac loai… de nghien cuu va van dung thuc hien, Nha xuat ban Lao Dong xuat ban cuon sach “Muc luong toi thieu vung thuc hien tu 05/10/2011 Che do, chinh sach moi ve tien luong – tien cong bao hiem xa hoi, y te, that nghiep Chinh sach doi voi cac can bo cong chuc, nguoi lao dong 2012”. Cuon sach gom cac phan nhu sau: Phan thu nhat: Muc luong toi thieu chung va He thong thang bang luong Phan thu hai: Che do, chinh sach moi ve tien luong, phu cap trong khu vuc hanh chinh su nghiep Phan thu ba: Che do, chinh sach moi ve tien luong trong doanh nghiep Phan thu tu: Che do, chinh sach moi ve luong huu, bao hiem xa hoi, bao hiem that nghiep Phan thu nam: Che do, chinh sach moi ve bao hiem y te Phan thu sau: Che do, chinh sach moi doi voi can bo, cong chuc, nguoi lao dong, che do cong tac phi, phuong tien di lai. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Bo Lao Dong – Thuong Binh Va Xa Hoi Nha xuat ban: Nxb Lao dong Nha phat hanh: Kinh Do 2 Ma San pham: 8935206506129 Khoi luong: 990.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19 x 27 cm Ngay phat hanh: 09/2011 So trang: 600