Học Và Luyện Ngữ Pháp Tiếng Anh – Câu Bị Động, Trực Tiếp, Gián Tiếp, Mệnh Đề Điều Kiện Và Cách Sử Dụng

Sách-Tài liệu: Học Và Luyện Ngữ Pháp Tiếng Anh – Câu Bị Động, Trực Tiếp, Gián Tiếp, Mệnh Đề Điều Kiện Và Cách Sử Dụng PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Kim Anh Nhà xuất bản: Nxb Thế giới Nhà phát hành: Đông TâyTừ khóa chính sách: Học Và Luyện Ngữ Pháp Tiếng Anh – Câu Bị Động, Trực Tiếp, Gián Tiếp, Mệnh Đề Điều Kiện Và Cách Sử Dụng, hoc va luyen ngu phap tieng anh – cau bi dong truc tiep gian tiep menh de dieu kien va cach su dung, Kim Anh

sach hoc va luyen ngu phap tieng anh - cau bi dong, truc tiep, gian tiep, menh de dieu kien va cach su dung

HỌC VÀ LUYỆN NGỮ PHÁP TIẾNG ANH – CÂU BỊ ĐỘNG, TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, MỆNH ĐỀ ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Học Và Luyện Ngữ Pháp Tiếng Anh – Câu Bị Động, Trực Tiếp, Gián Tiếp, Mệnh Đề Điều Kiện Và Cách Sử Dụng Thông tin tác giả Kim Anh Kim Anh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Học Và Luyện Ngữ Pháp Tiếng Anh – Câu Bị Động, Trực Tiếp, Gián Tiếp, Mệnh Đề Điều Kiện Và Cách Sử Dụng: Phần 1: Passive Voice Sentence – câu bị động Thì trong câu nói bị động Hình thức bị động Chức năng của câu nói bị động Cấu trúc bị động.

Phần 2: Direct and indirect speech Giới thiệu Câu gián tiếp và câu trực tiếp Exercise.

Phần 3: Clause – câu mệnh đề Types of relative clause – các loại câu mệnh đề Mệnh đề quan hệ xác định Nơi đặt giới từ trong mệnh đề quan hệ Mệnh đề quan hệ không cần thiết.

Phần 4: Question – câu hỏi Câu hỏi yes/no và câu hỏi ngắn với động từ to be Câu hỏi với các từ để hỏi Câu hỏi đuôi Bài tập.

Phần 5: Condition – câu điều kiện Câu điều kiện loại I Câu điều kiện loại II Câu điều kiện loại III Câu điều kiện có thực và câu điều kiện không có thực Một số loại câu điều kiện đặc biệt khác.

Key Câu bị động Câu nói trực tiếp – gián tiếp Câu mệnh đề Câu hỏi Câu điều kiện.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Kim Anh Nhà xuất bản: Nxb Thế giới Nhà phát hành: Đông Tây Khối lượng: 120.00 gam Kích thước: 13×19 cm Ngày phát hành: 10/2007 Số trang: 144

sach giao trinh phuong phuong phap giang day chuyen nganh dien

GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN

Giao Trinh Phuong Phuong Phap Giang Day Chuyen Nganh Dien “Giao Trinh Phuong Phuong Phap Giang Day Chuyen Nganh Dien” nham giup sinh vien khoa Dien cua Truong Dai hoc Su pham ky thuat TP.HCM lam tai lieu hoc tap, hoac co the dung lam tai lieu tham khao cho sinh vien nganh Dien – Dien tu, Dien tu – Vien thong va cac nganh khac lien quan den linh vuc Dien – Dien tu. Giao trinh trinh bay nhung li thuyet co ban: Tong quan ve day hoc chuyen nganh Dien, phuong phap day hoc cac mon li thuyet va phuong phap day hoc cac mon thuc hanh nganh dien. Muc luc: Loi noi dau Mo – Dun 1: Tong quan ve day hoc chuyen nganh dien Don nguyen 1: Nhung van de chung cua li luan day hoc chuyen nganh Dien Don nguyen 2: Phuong phap day hoc chuyen nganh Dien Don nguyen 3: Nguyen tac day hoc chuyen nganh Dien Don nguyen 4: Tinh dac thu cua tri thuc nganh Dien Don nguyen 5: Tinh dac thu cua giao vien nganh Dien Mo – Dun 2: Phuong phap day hoc cac mon hoc li thuyet Don nguyen 1: Nhung van de chung ve phuong phap day hoc cac mon hoc li thuyet nganh Dien Don nguyen 2: Phuong phap day hoc cac Khai niem Don nguyen 3: Phuong phap day hoc cac Dinh Luat, Nguyen tac Don nguyen 4: Phuong phap day hoc cac Cau tao va Nguyen li lam viec Mo – Dun 3: Phuong phap day hoc cac mon hoc thuc hanh Don nguyen 1: Nhung van de chung ve phuong phap day hoc cac mon hoc thuc hanh Dien Don nguyen 2: Phuong phap day hoc cac Ky nang, Ky xao co ban Don nguyen 3: Phuong phap day hoc cac Quy trinh Tai lieu tham khao Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Dai hoc Quoc gia TPHCM Nha phat hanh: Vo Xuan Truong Khoi luong: 280.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 12/2007 So trang: 124