Hạt Giống Nảy Mầm 10 – Tuần 13-14 Quanh Năm

Sách-Tài liệu: Hạt Giống Nảy Mầm 10 – Tuần 13-14 Quanh Năm PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái Nhà xuất bản: Nxb Tôn Giáo Nhà phát hành: Hoàng MaiTừ khóa chính sách: Hạt Giống Nảy Mầm 10 – Tuần 13-14 Quanh Năm, hat giong nay mam 10 – tuan 13-14 quanh nam, Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

sach hat giong nay mam 10 - tuan 13-14 quanh nam

HẠT GIỐNG NẢY MẦM 10 – TUẦN 13-14 QUANH NĂM

Hạt Giống Nảy Mầm 10 – Tuần 13-14 Quanh Năm Thông tin tác giả Lm.

Carôlô Hồ Bặc Xái Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả “Hạt giống nảy mầm” không phải là những bài giảng hoặc bài suy ngẫm được soạn sẵn, mà chỉ là một cố gắng nhỏ để cho hạt giống là Lời Chúa hằng ngày được nảy mầm.

Mỗi bài gồm hai phần: Phần A “Hạt giống…”: Giải thích ngắn gọn và khách quan Lời Chúa của ngày hôm đó.

Phần B “…Nảy mầm”: Ghi lại một số ý tưởng ban đầu mà hạt giống Lời Chúa đã gợi lên.

Các ý tưởng này có thể rời rạc, không nhất thiết có liên hệ mạch lạc với nhau.

Ai cảm thấy thích hợp với ý tưởng nào thì có thể chọn lấy nó để suy ngẫm hoặc quảng diễn thêm lúc rao giảng.

Cuối mỗi bài, có chỗ trống chừa sẵn để mỗi người ghi thêm những ý tưởng khác mà Chúa đã cho “nảy mầm” trong lòng mình.

Do có nhiều “mầm”, nhất là những “mầm” mà mỗi người ghi thêm, tài liệu này có thể được dùng cho nhiều năm.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Lm.

Carôlô Hồ Bặc Xái Nhà xuất bản: Nxb Tôn Giáo Nhà phát hành: Hoàng Mai Khối lượng: 396.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 12 x 20 cm Ngày phát hành: 03/2010 Số trang: 400

sach thi hieu va quang cao

THỊ HIẾU VÀ QUẢNG CÁO

Thi Hieu Va Quang Cao Thong tin tac gia Bui Van Danh Bui Van Danh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Thi Hieu Va Quang Cao : Quang cao la mot trong nhung cong cu tiep thi quan trong, nham nang cao hieu qua san xuat, kinh doanh cua doanh nghiep. Trong nhung nam gan day, thi truong quang cao o Viet Nam tang truong manh va con nhieu tiem nang phat trien. Cac kenh quang cao phat trien kha da dang, doanh nghiep quang cao trong nuoc va nuoc ngoai canh tranh rao riet de gianh giat thi phan. Mac du vay, quang cao van la mot linh vuc kha moi me doi voi nen kinh te Viet Nam trong thoi ky chuyen doi tu kinh te tap trung sang kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia. Thi hieu khong dong nhat va bat bien. Co thi hieu rat ca biet, tuy theo dac diem, hoan canh ca nhan va moi truong song cua tung nguoi. Cung co mot so dac diem va bieu hien chung ve thi hieu cua mot tap the hay cong dong. Ngay doi voi mot nguoi, thi hieu co the thay doi theo thoi gian va hoan canh song. Moi truong song cua mot nguoi hay mot tap the, bao gom ca nhung di san vat the va phi vat the ma nguoi do thua huong tu nhung nguoi di truoc, tac dong den phong cach song, nhung nhan thuc ve the gioi chung quanh, suy nghi, tao ra cac quyet dinh – ke ca cac quyet dinh tieu dung, cung nhu gop phan hinh thanh thi hieu cua nguoi do hay tap the do. Nhung yeu to cu the va truu tuong trong moi truong song nay co nhung tac dong den su hinh thanh va thay doi thi hieu cua nguoi tieu dung duoc phan ra sau day thanh hai nhom chinh: Thu nhat, nhung yeu to nen tang dinh hinh thi hieu, la nhung yeu to tac dong den ca mot cong dong dan cu rong lon trong mot nuoc hay mot vung dia ly. Thu hai, nhung yeu to lien quan truc tiep den thi hieu, la nhung yeu to thay doi theo tung ca nhan rieng biet. Muc Luc: Mo dau Chuong 1: Thi hieu Chuong 2: Phuong thuc quang cao Chuong 3: Luoc su phat trien cua nganh quang cao the gioi Chuong 4: Tu phong cach den truong phai Chuong 5: Dac diem cac phuong thuc quang cao Chuong 6: Vai tro cau thi hieu doi voi quang cao Chuong 7: Di tim phong cach quang cao phu hop tai Viet Nam Chuong 8: Xay dung nganh cong nghiep quang cao mang sac thai Viet Nam. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Bui Van Danh Nha xuat ban: Nxb Van Hoa Sai Gon Nha phat hanh: Dat Viet Khoi luong: 220.00 gam Kich thuoc: 14,5×20,5 cm Ngay phat hanh: 11/2007 So trang: 184