Góc Nhìn Sử Việt – Nhà Tây Sơn

Sách-Tài liệu: Góc Nhìn Sử Việt – Nhà Tây Sơn PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Quách Tấn, Quách Giao Nhà xuất bản: NXB Văn hóa – Văn nghệ Nhà phát hành: Alpha booksTừ khóa chính sách: Góc Nhìn Sử Việt – Nhà Tây Sơn, goc nhin su viet – nha tay son, Quách Tấn, Quách Giao

sach goc nhin su viet - nha tay son

GÓC NHÌN SỬ VIỆT – NHÀ TÂY SƠN

Góc Nhìn Sử Việt – Nhà Tây Sơn Thông tin tác giả Quách Tấn Quách Tấn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Quách Giao Quách Giao Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả “Nhà Tây Sơn của Quách Tuấn, Quách Giao có giá trị lớn.

Nhiều chi tiết mới về dòng dõi anh em vua Quang Trung.

Các tướng tá giúp vị anh hùng này cũng được truyền thần một cách hết sức linh động.

Nguyên nhân “bất hòa” giữa vua Thái Đức và Bắc Bình Vương xem ra hữu lý hơn nguyên nhân đã đưuọc ghi trong “chính sử”.

Điều đáng chú ý nhất là ngọn bút của nhà chép sử trẻ này dạt dào nhiệt tình, đã gây được cảm xúc mạnh nơi người đọc…” – Trích thư của Giản Chi gửi Quách Tuấn, Quách Giao ngày 14-9-1984 Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Quách Tấn , Quách Giao Nhà xuất bản: NXB Văn hóa – Văn nghệ Nhà phát hành: Alpha books Mã Sản phẩm: 8936066708135 Khối lượng: 374.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13 x 20.5 cm Ngày phát hành: 18/01/2016 Số trang: 384

sach cam nang luyen thi nang luc tieng han topik 1 basic (kem 1 cd)

CẨM NANG LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN TOPIK 1 BASIC (KÈM 1 CD)

Cam Nang Luyen Thi Nang Luc Tieng Han TOPIK 1 Basic (Kem 1 CD) Thong tin tac gia Trung tam Han ngu Seoul Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Cam nang Luyen thi Nang luc tieng Han TOPIK duoc bien soan danh cho nguoi hoc chuan bi tham du Ky thi Nang luc tieng Han. TOPIK I tuong ung voi trinh do So cap, con TOPIK II tuong ung voi trinh do Trung – Cao cap cua ky thi tieng Han nay. TOPIK la ky thi nang luc tieng Han duoc to chuc tai 76 quoc gia va co den 375.871 thi sinh khap the gioi dang ky du thi trong nam 2019, tinh tu lan dau to chuc ky thi TOPIK vao nam 1997 den het nam 2019 da co hon 2,5 trieu thi sinh da dang ky du thi. Mot so diem dac biet chi co o cuon sach Cam nang Luyen thi Nang luc tieng Han TOPIK: • Phan tich cac dang de thi TOPIK cung voi chien luoc giai de phu hop. • Cac de thi moi duoc sap xep theo loai hinh con nhung mau ngu phap va tu vung can thiet duoc long vao trong luc huong dan qua trinh tim ra dap an. • De luyen theo dang cau hoi cung voi de thi thu duoc chuan bi de nguoi hoc co the luyen giai de thi nhu that. • Quyen sach giup nguoi hoc co the hieu chinh xac ve de thi va chuan bi cho ky thi thong qua phan giai thich va nhung loi giai mang tinh chien luoc duoc tang cuong them. • Hon nua, quyen sach duoc can nhac bien soan sao cho nguoi hoc khong chi don thuan dung lai o viec doi pho thi cu ma con co the ung dung trong doi song ngon ngu thuc te va co the nang cao trinh do tieng Han. • Phan giai thich chi tiet kem theo de luyen nham cai thien ky nang linh hoi (doc, nghe). • Ren luyen cac tu vung thiet yeu mot cach co he thong bang cach bo sung tu va cum tu. • Thi thu nhu that bang de thi thu co kem theo phan giai thich song ngu Han-Viet o Phu luc nham chuan bi hoan hao cho ky thi TOPIK. Sach duoc cau thanh boi ba phan 1,2,3 giup nguoi hoc co the giai de luyen va thi thu nhu that nham chuan bi cho ky thi thuc te sau khi hieu duoc dac trung va tinh chat cua cac de thong qua phan tich cac dang de thi da ra. – Phan 1 tuyen chon nhung dang de thi chu chot thuong duoc ra trong so cac de thi tu truoc toi nay, phan tich cac dang de va cung cap chien luoc giai de trong tam cung voi phan giai thich. Khong nhung vay, phan nay con neu ra nhung tu xuat hien trong de va bo sung tu vung co lien quan den tu do nham giup mo rong pham vi tu vung. – Phan 2 phan tich cac dang de thi qua cac Ky thi Nang luc tieng Han, ngoai nhung dang chu chot da duoc gioi thieu o Phan 1. Theo do ra de va trinh bay cac chien luoc giai de nham giup nguoi hoc co the nam bat duoc toan bo khuynh huong thi. An ban TOPIK moi nay neu ra nhung tu vung de co the hoc cung voi de luyen. – Phan 3 giup nguoi hoc co the trai nghiem thuc te truoc thong qua hai de thi thu. Qua hai de thi thu nay, nguoi hoc co the danh gia truoc thuc luc cua minh va xac dinh nhung phan con thieu sot nen se giup ich nhieu cho viec lap chien luoc thi cu, chang han nhu cach phan bo thoi gian thi… Ngoai ra, sach con co phan Dap an, Loi thoai mon Nghe, Ban dich de mon Doc kem giai thich trong Phu luc nham giup nguoi hoc tu hoc co the kiem tra dap an chinh xac cung voi phan giai thich cho de luyen va de thi thu, dac biet cung cap ca phan dich tieng Viet cho loi thoai cua mon Nghe va de mon Doc nham giup nang cao muc do hieu cua nguoi hoc. Ngoai ra, an ban TOPIK moi nay co phan giai thich tu vung va ngu phap, phan giai thich de thi phong phu hon nham giup ich nhieu cho viec chuan bi thi cua nguoi hoc. Sau khi hoc tieng Han, nhieu nguoi thi TOPIK de kiem tra nang luc cua minh nhung khong de dat duoc thanh tich tot nhu suy nghi cua ho. Do la vi nguoi hoc phai hieu duoc hinh thuc thi va nam bat dung y do cua cau hoi thi moi co the tim ra dap an chinh xac. Nham giup thao go kho khan cho hoc vien, nhom tac gia gom Giam doc va giao vien cua Trung tam Han ngu Seoul da xuat ban quyen Cam nang Luyen thi Nang luc tieng Han TOPIK vao nam 2009 va an ban moi nay la ban sua doi moi nhat phu hop voi loai hinh thi TOPIK da duoc doi moi vao nam 2014. Cam nang Luyen thi Nang luc tieng Han TOPIK khong chi dung o viec ho tro hoc vien tieng Han trong viec thi cu, chuan bi cho ky thi chinh thuc ma con co the ung dung trong doi song va giup hoc vien nang cao trinh do tieng Han.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Trung tam Han ngu Seoul Nguoi dich: Ly Kinh Hien Nha xuat ban: Nxb Dai hoc Quoc gia TPHCM Nha phat hanh: Tri Viet Ma San pham: 8935086850251 Khoi luong: 462.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet, Tieng Han Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19 x 26 cm Ngay phat hanh: 18/03/2020 So trang: 176