Giúp Trẻ Không Bị Bắt Nạt

Sách-Tài liệu: Giúp Trẻ Không Bị Bắt Nạt PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Allan L. Beane Nhà xuất bản: Nxb Thanh Hóa Nhà phát hành: Văn LangTừ khóa chính sách: Giúp Trẻ Không Bị Bắt Nạt, giup tre khong bi bat nat, Allan L. Beane

sach giup tre khong bi bat nat

GIÚP TRẺ KHÔNG BỊ BẮT NẠT

Giúp Trẻ Không Bị Bắt Nạt Thông tin tác giả Allan L.

Beane Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Bắt nạt đã và đang trở thành vấn nạn phức tạp làm điên đầu các bậc phụ huynh.

Tiến sĩ Allan L.Beane, xuất phát từ nỗi đau trong cuộc sống của chính con trai mình và niềm khao khát chấm dứt vấn nạn này, đã giải thích những cách thức tồn tại của nạn bắt nạt, tác hại của chúng đến con trẻ, và quan trọng hơn là những gì bạn có thể làm để bảo vệ con mình.

Sách sẽ hướng dẫn các bậc phụ huynh cách: – Nhận diện những dấu hiệu cảnh báo rằng con bạn đang là nạn nhân hoặc đang bắt nạt người khác – Hiểu những tính cách khiến con bạn dễ trở thành đích ngắm của kẻ bắt nạt, từ đó có hành động thích hợp – Phân biệt mâu thuẫn thông thường và hành vi bắt nạt – Ngăn chặn nạn bắt nạt trực tuyến – Giúp con bạn biết cách giải quyết những tình huống bắt nạtMời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Allan L.

Beane Nhà xuất bản: Nxb Thanh Hóa Nhà phát hành: Văn Lang Mã Sản phẩm: 8935073102042 Khối lượng: 330.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13.5 x 21 cm Ngày phát hành: 10/2014 Số trang: 264

sach he thong ke toan don vi hanh chinh su nghiep theo che do ke toan moi va muc luc ngan sach moi

HỆ THỐNG KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỚI VÀ MỤC LỤC NGÂN SÁCH MỚI

He Thong Ke Toan Don Vi Hanh Chinh Su Nghiep Theo Che Do Ke Toan Moi Va Muc Luc Ngan Sach Moi Thong tin tac gia Luat gia Pham Quoc Loi Luat gia Pham Quoc Loi Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia He Thong Ke Toan Don Vi Hanh Chinh Su Nghiep Theo Che Do Ke Toan Moi Va Muc Luc Ngan Sach Moi (Ban hanh theo Quyet dinh so 19/2006/QD(-BTC ngay 30/03/2006 cua Bo Truong Bo Tai Chinh). Muc luc: Muc I: Che do ke toan don vi hanh chinh su nghiep. Muc II: Quan ly, lap, chap hanh va quyet toan ngan sach nha nuoc. A. Quan ly, lap, chap hanh va quyet toan ngan sach nha nuoc. B. He thong muc luc ngan sach nha nuoc. Muc III: Che do khau hao tai san co dinh. Muc IV: Cac quy dinh ve tu chu, tu chiu trach nhiem ve su dung bien che va kinh phi quan ly hang chinh , tai chinh. Muc V: Cac quy dinh moi ve dao tao, boi duong, ky luat, tien luong trong cac don vi hanh chinh su nghiep. A. Tuyen dung, dao tao, boi duong can bo cong chuc. B.Che do tien luong va phu cap. C. Che do chinh sach moi ve luong huu, tro cap, phu cap. D. Xu ly ky luat can bo, cong chuc. Thong tin chi tiet Tac gia: Luat gia Pham Quoc Loi Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Kinh Te Khoi luong: 1600.00 gam Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 06/2006 So trang: 944